"De profeten Haggaï, de profeet, en Zacharia, de zoon van Iddo, profeteerden onder de Joden die in Juda en in Jeruzalem waren; in de Naam van de God van Israël profeteerden zij tegen hen." (Ezra 5:1) 

Ja, en dan ligt het hele werk van de tempelbouw stil. Er gebeurt jarenlang niets meer! Moedeloos, overweldigd zijn de Joden gestopt met bouwen. Wat had het voor zin? Het mocht niet meer van de koning, er was tegenstand en wat doe je dan? Stel je voor dat wij te horen krijgen dat we zondag niet meer naar de kerk mogen, geloven doe je maar binnen de muren van je eigen huis. Hoe zouden wij reageren als dit onder grote druk opgelegd zou worden?

 

Maar als het dan lang stil blijft en er geen spijker meer in het hout wordt geslagen, dan staan er ineens drie profeten op. Ze lijken uit het niets te voorschijn te komen en ineens staan ze daar met de woorden van God. Ze beginnen te profeteren, ze beginnen Gods woorden uit te spreken met Goddelijke volmacht. En dan gebeurt er weer wat. En hoe! De grote mannen die erbij waren toen koning Kores hen stuurde naar Jeruzalem, staan op en gaan, tegen elke opdracht en tegen elke macht en kracht in, gewoon weer aan het bouwen. 

Weet je, het gaat niet om zomaar een huis of om zomaar een tempel van een één of andere god, maar het gaat om de tempel van de levende God. De enige God Die leeft. Er ligt niet een bouwplan stil van een afgod of van een rijke man, maar het bouwplan van de levende God ligt stil. En wat die profeten hebben gezegd staat er niet, maar het blijkt wel dat ze vervolgens ineens weer in gaan geloven. Of misschien is het nog anders, en beseffen ze dat ze niet eens mogen stoppen met het werk aan de tempel, maar dat ze in de Naam van God moeten opstaan over Zijn werk. 

Soms kan het werken in Gods Koninkrijk echt niet eenvoudig zijn en tegenstand kan ons inderdaad soms bijna laten afhaken. Maar wat is het woord van God als het gaat over Zijn Koninkrijk, over Zijn lichaam op aarde? In de Naam van de Levende God, zeg ik je dat Gods werk niet gestopt mag worden. Daarmee zeg ik niet dat vervolging, als dat uiteindelijk het gevolg zal zijn, iets is waar we blij van moeten worden, maar beseffen wij nog dat het gaat om het werk van God Zelf dat door onze handen uiteindelijk tot stand komt. 

Soms is de passie en de kracht er bij ons uit, maar laten het dan Gods Woorden zijn die ons aanzetten tot het werk voor Zijn Naam. Wie staat er op, als God ons op deze manier, net als de Israëlieten, aanspreekt? Uiteindelijk zorgen deze profeten er weer voor dat er beweging komt. Het zal ook zeker bemoedigend geweest zijn om de woorden te horen van God en te horen wat Gods plan ook al weer was. En daarom zeggen wij het ook in onze tijd: Het werk van God mag niet stoppen, want het is het werk van de Schepper van hemel en aarde Die uiteindelijk heen werkt naar een nieuw begin met Zijn schepping.  

Gebed: HEER, het is een wonder hoe U werkt en zelfs als wij het niet meer zien zitten, dat het nog steeds blijft gaan om Uw plan, om Uw Koninkrijk. Ik zal opstaan, ook als ik het moeilijk vind.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)

Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. (Efeze 4:8)

We hebben gezien dat Jezus Zijn Koningschap op aarde verdeeld heeft over sommigen die een bediening krijgen. Nog steeds is Jezus Koning, maar de leiding en de opbouw van de kerk laat Hij over aan mensen die Hij daar een bediening voor geeft. Daarin spelen Woord en Geest natuurlijk een grote rol. Toch zou je dan kunnen zeggen dat er inderdaad sommigen zijn met een bediening, maar dat er velen zijn zonder bediening. Natuurlijk klopt dat ook weer niet, want degenen met een bediening, hebben die gekregen om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Het gaat dus ook weer wel over alle gelovigen met een roeping in deze wereld. In de Efezebrief zegt Paulus, voordat hij het over de bedieningen heeft, eerst iets over de gaven van de Heilige Geest. Die zijn aan allen gegeven en je kun je de vraag stellen in hoeverre dat ook dit te maken heeft met het gedeelde Koningschap.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu