"De profeten Haggaï, de profeet, en Zacharia, de zoon van Iddo, profeteerden onder de Joden die in Juda en in Jeruzalem waren; in de Naam van de God van Israël profeteerden zij tegen hen." (Ezra 5:1) 

Ja, en dan ligt het hele werk van de tempelbouw stil. Er gebeurt jarenlang niets meer! Moedeloos, overweldigd zijn de Joden gestopt met bouwen. Wat had het voor zin? Het mocht niet meer van de koning, er was tegenstand en wat doe je dan? Stel je voor dat wij te horen krijgen dat we zondag niet meer naar de kerk mogen, geloven doe je maar binnen de muren van je eigen huis. Hoe zouden wij reageren als dit onder grote druk opgelegd zou worden?

 

Maar als het dan lang stil blijft en er geen spijker meer in het hout wordt geslagen, dan staan er ineens drie profeten op. Ze lijken uit het niets te voorschijn te komen en ineens staan ze daar met de woorden van God. Ze beginnen te profeteren, ze beginnen Gods woorden uit te spreken met Goddelijke volmacht. En dan gebeurt er weer wat. En hoe! De grote mannen die erbij waren toen koning Kores hen stuurde naar Jeruzalem, staan op en gaan, tegen elke opdracht en tegen elke macht en kracht in, gewoon weer aan het bouwen. 

Weet je, het gaat niet om zomaar een huis of om zomaar een tempel van een één of andere god, maar het gaat om de tempel van de levende God. De enige God Die leeft. Er ligt niet een bouwplan stil van een afgod of van een rijke man, maar het bouwplan van de levende God ligt stil. En wat die profeten hebben gezegd staat er niet, maar het blijkt wel dat ze vervolgens ineens weer in gaan geloven. Of misschien is het nog anders, en beseffen ze dat ze niet eens mogen stoppen met het werk aan de tempel, maar dat ze in de Naam van God moeten opstaan over Zijn werk. 

Soms kan het werken in Gods Koninkrijk echt niet eenvoudig zijn en tegenstand kan ons inderdaad soms bijna laten afhaken. Maar wat is het woord van God als het gaat over Zijn Koninkrijk, over Zijn lichaam op aarde? In de Naam van de Levende God, zeg ik je dat Gods werk niet gestopt mag worden. Daarmee zeg ik niet dat vervolging, als dat uiteindelijk het gevolg zal zijn, iets is waar we blij van moeten worden, maar beseffen wij nog dat het gaat om het werk van God Zelf dat door onze handen uiteindelijk tot stand komt. 

Soms is de passie en de kracht er bij ons uit, maar laten het dan Gods Woorden zijn die ons aanzetten tot het werk voor Zijn Naam. Wie staat er op, als God ons op deze manier, net als de Israëlieten, aanspreekt? Uiteindelijk zorgen deze profeten er weer voor dat er beweging komt. Het zal ook zeker bemoedigend geweest zijn om de woorden te horen van God en te horen wat Gods plan ook al weer was. En daarom zeggen wij het ook in onze tijd: Het werk van God mag niet stoppen, want het is het werk van de Schepper van hemel en aarde Die uiteindelijk heen werkt naar een nieuw begin met Zijn schepping.  

Gebed: HEER, het is een wonder hoe U werkt en zelfs als wij het niet meer zien zitten, dat het nog steeds blijft gaan om Uw plan, om Uw Koninkrijk. Ik zal opstaan, ook als ik het moeilijk vind.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Romeinen 8:18-30

18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
20 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
22 Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.
23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk  de verlossing van ons lichaam.
24 Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?
25 Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. 
26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
27 En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.
28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijkdie overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij  de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. 
30 En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Leven na Pasen in gebrokenheid (II)

"En evenzo komt de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen." (Romeinen 8:26)

Al het lijden dat er nu nog steeds is, dat klopt niet. Dat zeiden we vorige keer al. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat wij zouden lijden. Het lijden is ook niet Gods schuld. Dat zeggen mensen nog wel eens. Er zijn twee uitspraken waar ik mij behoorlijk over kan opwinden. De ene kant de opmerking 'het word je niet door mensen aangedaan'. Daarmee wordt vaak bedoeld dat het van God komt. Dat is nog maar de vraag. Dan leggen we het bij God neer, terwijl wij zelf als mensheid onder de vloek van de gevolgen van de zonden terecht zijn gekomen. En de andere kant zijn mensen die niets met God zeggen te hebben, maar die wel om het hardst roepen: "Waarom greep God niet in" of "Waarom liet God dit gebeuren". Als je dan niets met God hebt, waarom geef je Hem dan wel de schuld van het lijden? Het lijden is het gevolg wat wij hebben gedaan en wat wij doen. Pas op dat je het gelijk met nette antwoorden wil dichttimmeren. Pas op dat je het theologisch allemaal wilt verklaren. Wat is de rol van God in het lijden?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu