"Toen hield het werk aan het huis van God op in Jeruzalem, ja het hield op tot het tweede regeringsjaar van Darius, de koning van Perzië." (Ezra 4:24) 

Als je soms op de wereld rondkijkt, dan krijg je soms het gevoel dat het met de kerk van Jezus Christus lang niet altijd zo goed gaat. We zien in Nederland een teruggang, we zien ontzettende machten als IS en andere onderdrukkers van de kerk die de groei van de kerk lijken tegen te staan. Sterker nog, het lijkt soms alsof de tegenstanders van de kerk hun zin krijgen.

 

God had toch gezegd dat de Israëlieten de tempel in Jeruzalem moesten bouwen? En God heeft toch ook de opdracht gegeven dat het Evangelie in de hele wereld gehoord moet worden? En toch is er zoveel tegenstand dat er zelfs hier, in het boek Ezra, een lange tijd komt dat er niets meer gebeurt aan de bouw van de tempel. Nadat men naar de koning was gegaan was er een brief gekomen dat de tempelbouw moest stoppen. En dat werd duidelijk gemaakt met geweld. En dan stopt ineens de bouw van de tempel en is de terugkeer van Israël plotseling nog heel ver weg. 

Toch was het Gods plan en Zijn bedoeling dat de tempel herbouwd zou worden. En ik weet niet hoe het jou vergaat, maar soms begrijp je niet dat bepaalde dingen kunnen gebeuren. Het is toch onbegrijpelijk dat God dit lijkt toe te laten? Maar dat is in onze tijd veel anders. Blijkbaar mogen de tegenstanders van God behoorlijk wat ruimte nemen om het werk van Gods Koninkrijk te verstoren.  

We moeten er dus ook niet vreemd van opkijken dat dit gebeurt. Het is niet onverwachts dat de tegenstanders alles op alles zetten om het lichaam van Christus te dwarsbomen. Het is wel de vraag hoe wij hier dan mee moeten omgaan. Het bijltje erbij neergooien is helemaal niet zo erg vreemd. Je zou de moed toch ook werkelijk verliezen? En wat dan als er niemand meer opstaat? Want dat gebeurt er hier bij Israël. Ze laten het ook echt gebeuren en de bouw ligt stil. 

Hoe vaak speelt moedeloosheid bij ons ook een rol? Soms lijkt het wel of we tegen de verdrukking in moeten bouwen aan Gods werk. En ja, deels klopt dat nog ook. We gaan tegen de verdrukking in. Maar kijk er dan ook niet vreemd van op dat dit zo gebeurt. Als we de geschiedenis doorlezen blijkt dat er pas weer iets gebeurd als er een paar profeten beginnen te vertellen wat Gods plan was. Het gevaar van tegenstand is dat we heel Gods roeping dan maar naast ons neerleggen en we ons laten manipuleren door kracht en macht en door geweld. Maar uiteindelijk wil God door met Zijn kerk. Moedeloosheid speelt in de hele periode van de herbouw van de tempel telkens een rol. Moedeloosheid maakt ons zo machteloos om te bewegen in Gods bestemming. Het is toch ook allemaal zinloos? Maar laten we niet vergeten dat een roeping van God nooit zinloos zal zijn. Het lijkt soms onmogelijk, maar zou God een opdracht geven voor iets dat onmogelijk is? 

Gebed: HEER, ik wil mij niet door moedeloosheid terneer laten drukken en door moedeloosheid mijn strijdlust laten ontnemen. Uw werk mag niet stilliggen omdat er tegenstand is, maar ik wil Uw wil doen en leert U mij omgaan met tegenstand.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'


Romeinen 12:9-21

9 Laat de liefde ongeveinsd zijn.  Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede.
10 Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde.  Ga elkaar voor in eerbetoon.
11 Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.
12 Verblijd u in de hoop.  Wees geduldig in de verdrukking.  Volhard in het gebed.
13 Wees deelgenoot in de noden van de heiligen.  Leg u toe op de gastvrijheid.
14 Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet.
15 Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen.
16 Wees eensgezind onder elkaar.  Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog.
17 Vergeld niemand kwaad met kwaad.  Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen.
18 Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.
19 Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven:  Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.
20 Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen.
21 Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap vol liefde

"Wordt niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede." (Romeinen 12:21)

We gaan de serie 'Kerk van Jezus' afsluiten. We hebben stilgestaan bij het Koningschap van Jezus in de kerk, bij discipelschap en bij de gemeenschap van de kerk. Er is nog veel meer te zeggen, maar uiteindelijk moet het in de kerk van Jezus gaan over dat wat Hij ons zegt, dat we als gelovigen groeien in discipelschap en dat de gemeente functioneert als een gemeenschap waar liefde heerst en waar iedereen zich welkom voelt. Als dat de kerk is, dan is het de kerk van Jezus. Een kerk waarvan geldt dat deze niet wordt overwonnen door het kwade, maar waar het kwade wordt overwonnen door het goede. En dat is meestal niet onze eerste reactie. Liefde overwint alles en opent deuren. In alle jaren in de kerk heb ik al zo vaak gezien dat we niets bereiken met strijd en harde woorden. Liefde, aanvaarding en begrip maakt dat de kerk voluit kerk van Jezus kan zijn.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu