"Toen hield het werk aan het huis van God op in Jeruzalem, ja het hield op tot het tweede regeringsjaar van Darius, de koning van Perzië." (Ezra 4:24) 

Als je soms op de wereld rondkijkt, dan krijg je soms het gevoel dat het met de kerk van Jezus Christus lang niet altijd zo goed gaat. We zien in Nederland een teruggang, we zien ontzettende machten als IS en andere onderdrukkers van de kerk die de groei van de kerk lijken tegen te staan. Sterker nog, het lijkt soms alsof de tegenstanders van de kerk hun zin krijgen.

 

God had toch gezegd dat de Israëlieten de tempel in Jeruzalem moesten bouwen? En God heeft toch ook de opdracht gegeven dat het Evangelie in de hele wereld gehoord moet worden? En toch is er zoveel tegenstand dat er zelfs hier, in het boek Ezra, een lange tijd komt dat er niets meer gebeurt aan de bouw van de tempel. Nadat men naar de koning was gegaan was er een brief gekomen dat de tempelbouw moest stoppen. En dat werd duidelijk gemaakt met geweld. En dan stopt ineens de bouw van de tempel en is de terugkeer van Israël plotseling nog heel ver weg. 

Toch was het Gods plan en Zijn bedoeling dat de tempel herbouwd zou worden. En ik weet niet hoe het jou vergaat, maar soms begrijp je niet dat bepaalde dingen kunnen gebeuren. Het is toch onbegrijpelijk dat God dit lijkt toe te laten? Maar dat is in onze tijd veel anders. Blijkbaar mogen de tegenstanders van God behoorlijk wat ruimte nemen om het werk van Gods Koninkrijk te verstoren.  

We moeten er dus ook niet vreemd van opkijken dat dit gebeurt. Het is niet onverwachts dat de tegenstanders alles op alles zetten om het lichaam van Christus te dwarsbomen. Het is wel de vraag hoe wij hier dan mee moeten omgaan. Het bijltje erbij neergooien is helemaal niet zo erg vreemd. Je zou de moed toch ook werkelijk verliezen? En wat dan als er niemand meer opstaat? Want dat gebeurt er hier bij Israël. Ze laten het ook echt gebeuren en de bouw ligt stil. 

Hoe vaak speelt moedeloosheid bij ons ook een rol? Soms lijkt het wel of we tegen de verdrukking in moeten bouwen aan Gods werk. En ja, deels klopt dat nog ook. We gaan tegen de verdrukking in. Maar kijk er dan ook niet vreemd van op dat dit zo gebeurt. Als we de geschiedenis doorlezen blijkt dat er pas weer iets gebeurd als er een paar profeten beginnen te vertellen wat Gods plan was. Het gevaar van tegenstand is dat we heel Gods roeping dan maar naast ons neerleggen en we ons laten manipuleren door kracht en macht en door geweld. Maar uiteindelijk wil God door met Zijn kerk. Moedeloosheid speelt in de hele periode van de herbouw van de tempel telkens een rol. Moedeloosheid maakt ons zo machteloos om te bewegen in Gods bestemming. Het is toch ook allemaal zinloos? Maar laten we niet vergeten dat een roeping van God nooit zinloos zal zijn. Het lijkt soms onmogelijk, maar zou God een opdracht geven voor iets dat onmogelijk is? 

Gebed: HEER, ik wil mij niet door moedeloosheid terneer laten drukken en door moedeloosheid mijn strijdlust laten ontnemen. Uw werk mag niet stilliggen omdat er tegenstand is, maar ik wil Uw wil doen en leert U mij omgaan met tegenstand.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 1:1-9

1  Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië,
2  uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus: moge genade en vrede voor u vermeerderd worden.
3  Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden,
4  tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u.
5  U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.
6  Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd als het nodig is-bedroefd door allerlei verzoekingen,
7  opdat de beproeving van uw geloof-die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt-mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.
8  Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde,
9  en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen.​
10  Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd.
11  Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de Geest van Christus, Die in hen was, doelde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna.
12  Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het Evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, Die vanuit de hemel gezonden is; dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Veel meer uitzicht dan vroeger

Thema: Eerste brief van Petrus

"Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen." (1 Petrus 1:8 en 9)

Weet je wat het einddoel van je geloof is? De zaligheid van onze zielen! Dat klinkt logisch, maar dat is het eigenlijk niet. Er zijn mensen die van de zaligheid van hun zielen ongeveer het beginpunt maken omdat het in hun geloofsleven alleen gaat om de zaligheid. Dan vergeet je om het Koninkrijk van Jezus op aarde te brengen. De zaligheid is het einddoel van ons geloof. Het heeft er dus wel alles mee te maken en het kan ook niet ontbreken. Maar er is nog iets aparts aan dat einddoel van ons geloof. Voor ons is dat einddoel een bemoedigende troost. Het mag een uitzicht zijn, het mag een verlangen zijn dat als een soort bijwerking bij je geloof komt. Ik schrijf 'bijwerking' zodat het niet al je aandacht vraagt om daar mee bezig te zijn. Maar laat het wel een bijwerking zijn die je een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde geeft.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu