"Toen de tegenstanders van Juda en Benjamin hadden gehoord dat de ballingen een tempel bouwden voor de HEERE, de God van Israël, kwamen zij samen naar Zerubbabel toe en naar de familiehoofden en zeiden tegen hen: Laten wij samen met u bouwen, want zoals u zoeken ook wij uw God." (Ezra 4:1 en 2a) 

Het gejuich was zo groot dat het tot in de wijde omgeving van Jeruzalem te horen is geweest. Dat moet heel krachtig, maar ook heel bijzonder zijn geweest. Het gejuich was zo groot, dat het huilen om de gebrokenheid van de oude tempel niet meer te onderscheiden was. Maar als wij in geloof overwinningen behalen, dan zal er ook vaak tegenstand en tegenwerking komen. Velen zullen zich verzetten en anderen proberen het op een andere manier. In ieder geval moet elk stuk Koninkrijk van God er weer aan.

 

Het is opmerkelijk dat de schrijver van dit Bijbelboek ook gelijk noemt dat het hier om de tegenstanders gaat. Hij lijkt dit gelijk in de gaten te hebben. En dat terwijl ze zich niet echt voordoen als tegenstanders. Je moet eens lezen op welke manier ze aankloppen. Dat lijkt toch uiterst vriendelijk? Ze willen zelfs helpen met de tempelbouw. En dan de reden die ze erbij noemen. Ze zeggen: "Wij willen ook jullie God zoeken en Hem offeren." En ze vertellen er ook nog bij dat ze dit eigenlijk al jaren doen, vanaf dat ze hier wonen. Waarschijnlijk zijn deze mensen veteranen die door de koning van Assyrië daar een plaats hebben gekregen om te wonen en die zich vermengd hadden met de achtergebleven Joden. Ergens is er toen een menggodsdienst ontstaan. 

Maar als ze dan aankloppen zijn ze gewoonweg niet welkom. Ze Israëlieten hebben het direct door. Overigens is de opmerking dat zij ook op zoek zijn naar de God van Israël wel een vreemde opmerking. Ergens zullen ze misschien wel gemerkt hebben dat al hun offers gericht waren op een andere god. En daarnaast, waren de teruggekomen Israëlieten helemaal niet op zoek naar hun God, Die kenden ze al en ze waren bezig om de offerdienst weer te herstellen. En die opmerkingen doen gewoon de deur dicht. 

Wij kunnen ons de vraag stellen hoever dat deze praktijken ver van ons vandaan staan. Of misschien juist niet? Het lijkt soms heel mooi hoe andere geloven willen aansluiten bij onze beleving en we leven ook nog eens in een cultuur waarin je elkaar moet waarderen en in waarde moet laten. Ik gaf ooit godsdienstlessen op de openbare basisschool en daar mocht je niet zeggen dat het christelijk geloof de enige waarheid is. Dat klopt niet volgens de maatstaf van onze tijd. Iedereen heeft de waarheid. Dan krijg je toch vreemde dingen en is er uiteindelijk geen waarheid meer over. En deze manier van infiltreren en de waarheid geweld aandoen is levensgroot aanwezig, ook in onze tijd. 

Als het fundament van ons geloof, Jezus en Zijn genade, geen plaats meer krijgt, dan is samenwerking niet mogelijk. Als er ook maar iets van Gods genade wordt afgedaan, is de waarheid en daarmee ook de redding weg. En velen willen een kerk waarin iedereen zijn waarheid mag hebben. Uiteindelijk laat dat het gebouw van Gods gemeente uiteindelijk in elkaar storten en daar willen wij niet voor leven. 

Gebed: HEER, sommige aanvallen zijn zo onverwacht, zo onmerkbaar zelfs. Geef ons Uw wijsheid en inzicht, dan alleen zal de vijand ontmaskert worden.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)

Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. (Efeze 4:8)

We hebben gezien dat Jezus Zijn Koningschap op aarde verdeeld heeft over sommigen die een bediening krijgen. Nog steeds is Jezus Koning, maar de leiding en de opbouw van de kerk laat Hij over aan mensen die Hij daar een bediening voor geeft. Daarin spelen Woord en Geest natuurlijk een grote rol. Toch zou je dan kunnen zeggen dat er inderdaad sommigen zijn met een bediening, maar dat er velen zijn zonder bediening. Natuurlijk klopt dat ook weer niet, want degenen met een bediening, hebben die gekregen om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Het gaat dus ook weer wel over alle gelovigen met een roeping in deze wereld. In de Efezebrief zegt Paulus, voordat hij het over de bedieningen heeft, eerst iets over de gaven van de Heilige Geest. Die zijn aan allen gegeven en je kun je de vraag stellen in hoeverre dat ook dit te maken heeft met het gedeelde Koningschap.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu