"Toen de tegenstanders van Juda en Benjamin hadden gehoord dat de ballingen een tempel bouwden voor de HEERE, de God van Israël, kwamen zij samen naar Zerubbabel toe en naar de familiehoofden en zeiden tegen hen: Laten wij samen met u bouwen, want zoals u zoeken ook wij uw God." (Ezra 4:1 en 2a) 

Het gejuich was zo groot dat het tot in de wijde omgeving van Jeruzalem te horen is geweest. Dat moet heel krachtig, maar ook heel bijzonder zijn geweest. Het gejuich was zo groot, dat het huilen om de gebrokenheid van de oude tempel niet meer te onderscheiden was. Maar als wij in geloof overwinningen behalen, dan zal er ook vaak tegenstand en tegenwerking komen. Velen zullen zich verzetten en anderen proberen het op een andere manier. In ieder geval moet elk stuk Koninkrijk van God er weer aan.

 

Het is opmerkelijk dat de schrijver van dit Bijbelboek ook gelijk noemt dat het hier om de tegenstanders gaat. Hij lijkt dit gelijk in de gaten te hebben. En dat terwijl ze zich niet echt voordoen als tegenstanders. Je moet eens lezen op welke manier ze aankloppen. Dat lijkt toch uiterst vriendelijk? Ze willen zelfs helpen met de tempelbouw. En dan de reden die ze erbij noemen. Ze zeggen: "Wij willen ook jullie God zoeken en Hem offeren." En ze vertellen er ook nog bij dat ze dit eigenlijk al jaren doen, vanaf dat ze hier wonen. Waarschijnlijk zijn deze mensen veteranen die door de koning van Assyrië daar een plaats hebben gekregen om te wonen en die zich vermengd hadden met de achtergebleven Joden. Ergens is er toen een menggodsdienst ontstaan. 

Maar als ze dan aankloppen zijn ze gewoonweg niet welkom. Ze Israëlieten hebben het direct door. Overigens is de opmerking dat zij ook op zoek zijn naar de God van Israël wel een vreemde opmerking. Ergens zullen ze misschien wel gemerkt hebben dat al hun offers gericht waren op een andere god. En daarnaast, waren de teruggekomen Israëlieten helemaal niet op zoek naar hun God, Die kenden ze al en ze waren bezig om de offerdienst weer te herstellen. En die opmerkingen doen gewoon de deur dicht. 

Wij kunnen ons de vraag stellen hoever dat deze praktijken ver van ons vandaan staan. Of misschien juist niet? Het lijkt soms heel mooi hoe andere geloven willen aansluiten bij onze beleving en we leven ook nog eens in een cultuur waarin je elkaar moet waarderen en in waarde moet laten. Ik gaf ooit godsdienstlessen op de openbare basisschool en daar mocht je niet zeggen dat het christelijk geloof de enige waarheid is. Dat klopt niet volgens de maatstaf van onze tijd. Iedereen heeft de waarheid. Dan krijg je toch vreemde dingen en is er uiteindelijk geen waarheid meer over. En deze manier van infiltreren en de waarheid geweld aandoen is levensgroot aanwezig, ook in onze tijd. 

Als het fundament van ons geloof, Jezus en Zijn genade, geen plaats meer krijgt, dan is samenwerking niet mogelijk. Als er ook maar iets van Gods genade wordt afgedaan, is de waarheid en daarmee ook de redding weg. En velen willen een kerk waarin iedereen zijn waarheid mag hebben. Uiteindelijk laat dat het gebouw van Gods gemeente uiteindelijk in elkaar storten en daar willen wij niet voor leven. 

Gebed: HEER, sommige aanvallen zijn zo onverwacht, zo onmerkbaar zelfs. Geef ons Uw wijsheid en inzicht, dan alleen zal de vijand ontmaskert worden.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Romeinen 8:18-30

18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
20 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
22 Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.
23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk  de verlossing van ons lichaam.
24 Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?
25 Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. 
26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
27 En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.
28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijkdie overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij  de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. 
30 En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Leven na Pasen in gebrokenheid (II)

"En evenzo komt de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen." (Romeinen 8:26)

Al het lijden dat er nu nog steeds is, dat klopt niet. Dat zeiden we vorige keer al. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat wij zouden lijden. Het lijden is ook niet Gods schuld. Dat zeggen mensen nog wel eens. Er zijn twee uitspraken waar ik mij behoorlijk over kan opwinden. De ene kant de opmerking 'het word je niet door mensen aangedaan'. Daarmee wordt vaak bedoeld dat het van God komt. Dat is nog maar de vraag. Dan leggen we het bij God neer, terwijl wij zelf als mensheid onder de vloek van de gevolgen van de zonden terecht zijn gekomen. En de andere kant zijn mensen die niets met God zeggen te hebben, maar die wel om het hardst roepen: "Waarom greep God niet in" of "Waarom liet God dit gebeuren". Als je dan niets met God hebt, waarom geef je Hem dan wel de schuld van het lijden? Het lijden is het gevolg wat wij hebben gedaan en wat wij doen. Pas op dat je het gelijk met nette antwoorden wil dichttimmeren. Pas op dat je het theologisch allemaal wilt verklaren. Wat is de rol van God in het lijden?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu