"Toen de tegenstanders van Juda en Benjamin hadden gehoord dat de ballingen een tempel bouwden voor de HEERE, de God van Israël, kwamen zij samen naar Zerubbabel toe en naar de familiehoofden en zeiden tegen hen: Laten wij samen met u bouwen, want zoals u zoeken ook wij uw God." (Ezra 4:1 en 2a) 

Het gejuich was zo groot dat het tot in de wijde omgeving van Jeruzalem te horen is geweest. Dat moet heel krachtig, maar ook heel bijzonder zijn geweest. Het gejuich was zo groot, dat het huilen om de gebrokenheid van de oude tempel niet meer te onderscheiden was. Maar als wij in geloof overwinningen behalen, dan zal er ook vaak tegenstand en tegenwerking komen. Velen zullen zich verzetten en anderen proberen het op een andere manier. In ieder geval moet elk stuk Koninkrijk van God er weer aan.

 

Het is opmerkelijk dat de schrijver van dit Bijbelboek ook gelijk noemt dat het hier om de tegenstanders gaat. Hij lijkt dit gelijk in de gaten te hebben. En dat terwijl ze zich niet echt voordoen als tegenstanders. Je moet eens lezen op welke manier ze aankloppen. Dat lijkt toch uiterst vriendelijk? Ze willen zelfs helpen met de tempelbouw. En dan de reden die ze erbij noemen. Ze zeggen: "Wij willen ook jullie God zoeken en Hem offeren." En ze vertellen er ook nog bij dat ze dit eigenlijk al jaren doen, vanaf dat ze hier wonen. Waarschijnlijk zijn deze mensen veteranen die door de koning van Assyrië daar een plaats hebben gekregen om te wonen en die zich vermengd hadden met de achtergebleven Joden. Ergens is er toen een menggodsdienst ontstaan. 

Maar als ze dan aankloppen zijn ze gewoonweg niet welkom. Ze Israëlieten hebben het direct door. Overigens is de opmerking dat zij ook op zoek zijn naar de God van Israël wel een vreemde opmerking. Ergens zullen ze misschien wel gemerkt hebben dat al hun offers gericht waren op een andere god. En daarnaast, waren de teruggekomen Israëlieten helemaal niet op zoek naar hun God, Die kenden ze al en ze waren bezig om de offerdienst weer te herstellen. En die opmerkingen doen gewoon de deur dicht. 

Wij kunnen ons de vraag stellen hoever dat deze praktijken ver van ons vandaan staan. Of misschien juist niet? Het lijkt soms heel mooi hoe andere geloven willen aansluiten bij onze beleving en we leven ook nog eens in een cultuur waarin je elkaar moet waarderen en in waarde moet laten. Ik gaf ooit godsdienstlessen op de openbare basisschool en daar mocht je niet zeggen dat het christelijk geloof de enige waarheid is. Dat klopt niet volgens de maatstaf van onze tijd. Iedereen heeft de waarheid. Dan krijg je toch vreemde dingen en is er uiteindelijk geen waarheid meer over. En deze manier van infiltreren en de waarheid geweld aandoen is levensgroot aanwezig, ook in onze tijd. 

Als het fundament van ons geloof, Jezus en Zijn genade, geen plaats meer krijgt, dan is samenwerking niet mogelijk. Als er ook maar iets van Gods genade wordt afgedaan, is de waarheid en daarmee ook de redding weg. En velen willen een kerk waarin iedereen zijn waarheid mag hebben. Uiteindelijk laat dat het gebouw van Gods gemeente uiteindelijk in elkaar storten en daar willen wij niet voor leven. 

Gebed: HEER, sommige aanvallen zijn zo onverwacht, zo onmerkbaar zelfs. Geef ons Uw wijsheid en inzicht, dan alleen zal de vijand ontmaskert worden.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Lukas 10:1-11

1 Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou.
2 Hij zei dan tegen hen:  De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.
3  Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven.
4  Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee,  en groet niemand onderweg.
5  En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis!
6 En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren.
7 Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt,  want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis.
8 En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt,
9 genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.
10 Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg:
11 Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het Koninkrijk van God dicht bij u is gekomen.
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet

"Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad." (Lukas 10:12)

Wat een woorden in deze tekst, maar hoe vaak ook verkeerd begrepen. Hoe ga je om met weigeraars van het Evangelie? Het is niet eenvoudig om een goed antwoord te geven op deze vraag. Hoewel het vroeger, en in sommige kringen nog steeds, gebeurde dat er dan werd gezegd: "Als je niet gelooft ga je naar de hel", is dit niet wat Jezus een discipel leert. Jezus leert ons op een heel andere manier reageren. Het oordeel ligt namelijk nooit bij ons, maar dat is een zaak van God Zelf. Daar hebben wij niets over te zeggen. Het zou kunnen zijn dat je dan zegt: "Maar Jezus zegt toch dat het Sodom, Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan degenen die het Evangelie weigeren?" Ja, zoiets lijkt Hij wel te zeggen, maar dan moeten we daar toch nog even beter naar kijken.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu