"Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten zich in de steden gevestigd hadden, verzamelde het volk zich als één man in Jeruzalem." (Ezra 3:1) 

Stel je voor dat je na zeventig jaar ballingschap, waarin er totaal geen normale manier van leven mogelijk was, je met ruim 40.000 mensen terug mag keren naar je land om de tempel te herbouwen, hoe denk je dat dit er dan uitgezien zou hebben? Je wordt eigenlijk losgelaten vanuit gevangenschap en je mag terug naar je land. In het land is alles een puinhoop en je mag daar weer gaan wonen. Waar zou jou aandacht naar uit gaan in die eerste tijd?

 

Als je heel eerlijk bent, zou dan je eerste aandacht uitgaan naar het tempel? Zou jij alles aan de kant zetten om eerst de tempel te gaan herbouwen? Of kies je eerst voor een periode van aanpassen, leven en je eigen huis? Is de kerk echt prioriteit nummer één, of moet dat nog maar even wachten, want God dienen, kan ook wel zonder kerk? En wij komen niet uit de ballingschap, maar hoe gaan wij met de kerk om? Niet het gebouw, laat duidelijk zijn dat God daar niet meer in woont zoals in het Oude Testament, maar de kerk als het Lichaam van Christus. 

Misschien zijn wij wel op een andere manier in ballingschap en zit het bij ons veel meer in onze gehaaste, drukke samenleving waarin het vooral gaat om het halen van doelen voor je eigen leven. Heeft dan het lichaam van Christus prioriteit, of niet? Als ik zie hoe moeilijk sommige gemeenten het hebben om vacatures in het leiderschap te vervullen, hoeveel mensen aangeven er geen tijd voor te hebben, hoeveel mensen totaal passief in de gemeente aanwezig zijn en hooguit voor zichzelf er iets uit willen halen, dan baart dat grote zorgen. Zitten we dan met elkaar nog wel echt op de juist golflengte? 

Op het moment dat de Israëlieten terugkomen in het land, gaan ze wonen in hun steden, maar direct daarna verzamelen ze zich, eenparig in Jeruzalem. Meer dan 40.000 mensen zijn met maar één doel bij elkaar in Jeruzalem. Niet voor een conferentie van een paar dagen, maar om concreet te bouwen aan Gods huis. Dat is het grootste belang en er blijkt direct eenheid te zijn. Of mensen nu maar één talent hadden of misschien vijf talenten, ze staan er allemaal. En iedereen heeft het doel om het tempel van God te herbouwen. Het gaat om Gods huis in de eerste plaats. Er wordt niet gezegd dat ze geen tijd hebben, er wordt niet gezegd dat een ander het maar moet doen, maar iedereen neemt, als één man, zijn plaats in! En nee, die herbouw was echt geen feest. Als we straks verder lezen dan blijkt hoe groot de verschrikkingen waren vanwege de vijandschap en tegenstand, maar éénparig staan ze op omdat zij God Zijn plaats weer willen geven. 

Willen wij, met elkaar, als één man in Christus, bouwen aan Zijn Koninkrijk, aan Zijn gemeente, aan Zijn Kerk? Is dat de keus die wij willen maken omdat God gewoon op nummer één staat? Of is dit een les om beschikbaar te willen zijn? 

Gebed: HEER, ik beleid dat het vaak niet in de eerste plaats om U gaat en om Uw kerk, maar ik wil wel beschikbaar zijn om Uw geestelijk huis prioriteit te geven om dat te bouwen, met al mijn broers en zussen in Christus.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu