"En allen rondom hen ondersteunden hen met zilveren voorwerpen, met goud, met bezittingen, met vee en met kostbaarheden, naast alles wat vrijwillig gegeven was." (Ezra 1:6) 

Als God het huis niet bouwt, dan gaat alles mislukken, maar àls God het huis bouwt, dan zàl het ook lukken. Misschien is dit een krachtige uitspraak, waar we niet altijd alles van zien, maar dit is wel de werkelijkheid waar het om gaat. En het is wel heel bijzonder hoe God soms aan het huis bouwt, of nog anders gezegd: het is soms uiterst bijzonder om te zien op welke manier God Zijn Koninkrijk bouwt. Dat begint al in onszelf, maar dat is het zeker ook als we het breder zien. 

Gisteren zagen we al dat koning Kores het op zijn hart kreeg om de Joden weer terug te laten keren naar Israël om daar voor de God van hemel en aarde een huis te bouwen. Of Kores nu precies begreep hoe het zat weten we niet, misschien heeft hij God gewoon gezien als één van de vele goden, maar in ieder geval is het zijn overtuiging dat de God van de hemel ervoor heeft gezorgd dat hij alle koninkrijken van de aarde heeft gekregen. En dat is wel een erkenning van God, ongeacht wat hij met alle andere goden deed. 

Misschien is het zelfs voor ons wel iets waar we van mogen leren, omdat alles wat wij hebben, geen verdienste van onszelf zijn, maar dat God het gaf en ons zegende. Maar Gods zorg gaat dan gelijk ook voor Israël nog veel verder. Je moet er eens over nadenken dat die arme Joden terug mochten naar hun land, maar wel met de opdracht om daar de tempel te herbouwen. Hoe zouden ze dat moeten doen? Heb je er wel eens over nagedacht op welke manier de tempel was voorzien van allerlei rijkdom ter ere van God? Overal was goud en overal was pracht en praal. Hoe ga je dat ooit herbouwen? Als je het laatste hoofdstuk uit Kronieken leest, kom je er achter dat werkelijk alles gesloopt was. 

En wat doet God dan? Hij zorgt ervoor dat Kores de opdracht geeft dat iedereen die teruggaat om Gods huis te bouwen, uit zijn omgeving goud en zilveren voorwerpen mogen meenemen en ook vee en andere kostbaarheden. God voorziet de Israëlieten in alles wat ze uiteindelijk nodig hebben om Hem een huis te bieden. 

Maar is dat ook niet precies hoe het ook geestelijk werkt? Denk jij dat je zelf de spullen mee moet nemen om de tempel van jouw leven aanzien te geven? Alles wat God vraag van je, dat geeft Hij je ook Zelf. Dit is zo heerlijk om hier geestelijk in te ontspannen. Als God je vraagt om beschikbaar te zijn om Zijn Woord te preken, dan zal Hij je toerusten, als jouw tempel bedoeld is om heel veel mensen op te vangen uit liefde, dan zal God je voorzien van barmhartigheid. Weet je hoe bijzonder het is dat je zo mag ontspannen in de roeping die God voor je heeft. Ja, de woonplaats van God moet vol glorie en heerlijkheid zijn, maar tegelijk zal God je in alles voorzien. 

Gebed: HEER, wat een ontspanning geeft U mij in de roeping waarmee U mij roept. Ik hoef niets mee te brengen, U voorziet mij in alles en ik mag het gebruiken om aan mijn roeping te voldoen. U geeft mij ontspanning!

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu