"In het eerste jaar nu van Kores, de koning van Perzië, wekte de HEERE de geest van Kores op, de koning van Perzië, opdat het woord van de HEERE, dat Hij bij monde van Jeremia gesproken had, vervuld zou worden om door zijn hele koninkrijk een boodschap te laten gaan, ook in geschrifte." (Ezra 1:1) 

Je kunt soms bedenken dat je zelf de regie kunt hebben over wat je doet, maar wat kan dat soms heel erg tegenvallen. En wat kan het aan de andere kant soms meevallen als je denkt dat bepaalde zaken nooit meer goed gaan komen en jij de controle mag loslaten en God gaat ingrijpen. Beide kanten kunnen heel herkenbaar zijn. En eigenlijk is dit ook hoe het boek Ezra begint. Israël zit in ballingsschap door eigen schuld. God had het al zo vaak gezegd: "Als jullie blijven zondigen zal er een moment komen dat jullie het land uit moeten en weggevoerd zullen worden. En dat was gebeurd. Heeft ons dat eigenlijk wel iets te zeggen?

 

Het heeft ons misschien meer te zeggen dan dat wij beseffen. Nee, wij zijn heel snel bang dat als we hier over na moeten denken, we dan tot de conclusie moeten komen dat God nog steeds op deze manier straft. En als we dat zouden zeggen, haken wij liever maar af. Maar laat duidelijk zijn dat als we ons van God afkeren dat aan de ene kant wel een gevolg heeft. En misschien is het gevolg voor Gods kind die vast blijft houden aan zonden het gevolg ook echt groter dan een ongelovige die zonder God leeft. 

Je relatie met God gaat er gegarandeerd onder lijden. Je raakt er eigenlijk ook door in ballingschap. Als wij God negeren, dan kun je mij niet vertellen dat je relatie met God er niet onder zou lijden. Natuurlijk is de situatie met Israël anders, maar er zit ook een andere kant aan. Als Gods eigen volk, Israël, ondanks hun zonden, toch door God weer wordt opgezocht, hoeveel hoop geeft ons dat in al onze situaties waarin onze relatie met God soms heel erg heeft geleden onder keuzes die wij maakten? 

Want weet je wat er in Ezra gebeurt? God is trouw aan Zijn beloften. God is zo trouw dat Hij na zeventig jaar omziet naar Zijn eigen volk, naar Israël. En dat lijkt een totale onmogelijkheid, want Israël is weggevoerd en staat onder het gezag van een heidense koning. Koning Kores is net een jaar bezig om te regeren. En teruggaan naar Israël, lijkt onmogelijk. Maar God laat Zijn volk niet aan zichzelf over. Zo is God niet en zo zal God nooit zijn. En wat doet Hij dan? Hij laat een goddeloze koning Kores meewerken aan Zijn plan om Israël uiteindelijk terug te brengen. 

Hier laat God Zijn karakter zien, hier laat God zien dat Hij Zijn volk niet vergeten is. En Kores neemt, uit het niets, ineens het besluit dat het Huis van God in Jeruzalem opnieuw gebouwd moet worden. Dit heeft ons iets te zeggen. Het Huis van God staat symbool voor de woonplaats van God, zoals jij de woonplaats van Gods Geest bent. God is uit op herstel en laat daar zelfs degenen in meerwerken waar je het niet van verwacht. 

Gebed: HEER, wat het boek Ezra mij gaat leren weet ik niet precies, maar ik wil U wel loven om Uw trouw.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu