"In het eerste jaar nu van Kores, de koning van Perzië, wekte de HEERE de geest van Kores op, de koning van Perzië, opdat het woord van de HEERE, dat Hij bij monde van Jeremia gesproken had, vervuld zou worden om door zijn hele koninkrijk een boodschap te laten gaan, ook in geschrifte." (Ezra 1:1) 

Je kunt soms bedenken dat je zelf de regie kunt hebben over wat je doet, maar wat kan dat soms heel erg tegenvallen. En wat kan het aan de andere kant soms meevallen als je denkt dat bepaalde zaken nooit meer goed gaan komen en jij de controle mag loslaten en God gaat ingrijpen. Beide kanten kunnen heel herkenbaar zijn. En eigenlijk is dit ook hoe het boek Ezra begint. Israël zit in ballingsschap door eigen schuld. God had het al zo vaak gezegd: "Als jullie blijven zondigen zal er een moment komen dat jullie het land uit moeten en weggevoerd zullen worden. En dat was gebeurd. Heeft ons dat eigenlijk wel iets te zeggen?

 

Het heeft ons misschien meer te zeggen dan dat wij beseffen. Nee, wij zijn heel snel bang dat als we hier over na moeten denken, we dan tot de conclusie moeten komen dat God nog steeds op deze manier straft. En als we dat zouden zeggen, haken wij liever maar af. Maar laat duidelijk zijn dat als we ons van God afkeren dat aan de ene kant wel een gevolg heeft. En misschien is het gevolg voor Gods kind die vast blijft houden aan zonden het gevolg ook echt groter dan een ongelovige die zonder God leeft. 

Je relatie met God gaat er gegarandeerd onder lijden. Je raakt er eigenlijk ook door in ballingschap. Als wij God negeren, dan kun je mij niet vertellen dat je relatie met God er niet onder zou lijden. Natuurlijk is de situatie met Israël anders, maar er zit ook een andere kant aan. Als Gods eigen volk, Israël, ondanks hun zonden, toch door God weer wordt opgezocht, hoeveel hoop geeft ons dat in al onze situaties waarin onze relatie met God soms heel erg heeft geleden onder keuzes die wij maakten? 

Want weet je wat er in Ezra gebeurt? God is trouw aan Zijn beloften. God is zo trouw dat Hij na zeventig jaar omziet naar Zijn eigen volk, naar Israël. En dat lijkt een totale onmogelijkheid, want Israël is weggevoerd en staat onder het gezag van een heidense koning. Koning Kores is net een jaar bezig om te regeren. En teruggaan naar Israël, lijkt onmogelijk. Maar God laat Zijn volk niet aan zichzelf over. Zo is God niet en zo zal God nooit zijn. En wat doet Hij dan? Hij laat een goddeloze koning Kores meewerken aan Zijn plan om Israël uiteindelijk terug te brengen. 

Hier laat God Zijn karakter zien, hier laat God zien dat Hij Zijn volk niet vergeten is. En Kores neemt, uit het niets, ineens het besluit dat het Huis van God in Jeruzalem opnieuw gebouwd moet worden. Dit heeft ons iets te zeggen. Het Huis van God staat symbool voor de woonplaats van God, zoals jij de woonplaats van Gods Geest bent. God is uit op herstel en laat daar zelfs degenen in meerwerken waar je het niet van verwacht. 

Gebed: HEER, wat het boek Ezra mij gaat leren weet ik niet precies, maar ik wil U wel loven om Uw trouw.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu