"In het eerste jaar nu van Kores, de koning van Perzië, wekte de HEERE de geest van Kores op, de koning van Perzië, opdat het woord van de HEERE, dat Hij bij monde van Jeremia gesproken had, vervuld zou worden om door zijn hele koninkrijk een boodschap te laten gaan, ook in geschrifte." (Ezra 1:1) 

Je kunt soms bedenken dat je zelf de regie kunt hebben over wat je doet, maar wat kan dat soms heel erg tegenvallen. En wat kan het aan de andere kant soms meevallen als je denkt dat bepaalde zaken nooit meer goed gaan komen en jij de controle mag loslaten en God gaat ingrijpen. Beide kanten kunnen heel herkenbaar zijn. En eigenlijk is dit ook hoe het boek Ezra begint. Israël zit in ballingsschap door eigen schuld. God had het al zo vaak gezegd: "Als jullie blijven zondigen zal er een moment komen dat jullie het land uit moeten en weggevoerd zullen worden. En dat was gebeurd. Heeft ons dat eigenlijk wel iets te zeggen?

 

Het heeft ons misschien meer te zeggen dan dat wij beseffen. Nee, wij zijn heel snel bang dat als we hier over na moeten denken, we dan tot de conclusie moeten komen dat God nog steeds op deze manier straft. En als we dat zouden zeggen, haken wij liever maar af. Maar laat duidelijk zijn dat als we ons van God afkeren dat aan de ene kant wel een gevolg heeft. En misschien is het gevolg voor Gods kind die vast blijft houden aan zonden het gevolg ook echt groter dan een ongelovige die zonder God leeft. 

Je relatie met God gaat er gegarandeerd onder lijden. Je raakt er eigenlijk ook door in ballingschap. Als wij God negeren, dan kun je mij niet vertellen dat je relatie met God er niet onder zou lijden. Natuurlijk is de situatie met Israël anders, maar er zit ook een andere kant aan. Als Gods eigen volk, Israël, ondanks hun zonden, toch door God weer wordt opgezocht, hoeveel hoop geeft ons dat in al onze situaties waarin onze relatie met God soms heel erg heeft geleden onder keuzes die wij maakten? 

Want weet je wat er in Ezra gebeurt? God is trouw aan Zijn beloften. God is zo trouw dat Hij na zeventig jaar omziet naar Zijn eigen volk, naar Israël. En dat lijkt een totale onmogelijkheid, want Israël is weggevoerd en staat onder het gezag van een heidense koning. Koning Kores is net een jaar bezig om te regeren. En teruggaan naar Israël, lijkt onmogelijk. Maar God laat Zijn volk niet aan zichzelf over. Zo is God niet en zo zal God nooit zijn. En wat doet Hij dan? Hij laat een goddeloze koning Kores meewerken aan Zijn plan om Israël uiteindelijk terug te brengen. 

Hier laat God Zijn karakter zien, hier laat God zien dat Hij Zijn volk niet vergeten is. En Kores neemt, uit het niets, ineens het besluit dat het Huis van God in Jeruzalem opnieuw gebouwd moet worden. Dit heeft ons iets te zeggen. Het Huis van God staat symbool voor de woonplaats van God, zoals jij de woonplaats van Gods Geest bent. God is uit op herstel en laat daar zelfs degenen in meerwerken waar je het niet van verwacht. 

Gebed: HEER, wat het boek Ezra mij gaat leren weet ik niet precies, maar ik wil U wel loven om Uw trouw.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-10

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden,  dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),  maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 
10 Maar de dag van de Heere zal komen  als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld

"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." (2 Petrus 3:9)

En toch duurt het lang, voordat Jezus terugkomt. Ergens lijken die spotters met de oordeelsdag wel een punt te hebben. Want er is toch al heel veel tijd overheen gegaan? En ogenschijnlijk lijkt er toch ook niet veel te gebeuren. Het enige dat er gebeurt is dat de hemel eerder verder weg lijkt te zijn dan dichterbij lijkt te komen. Natuurlijk, als je naar de schepping kijkt, daar moet God achter zitten en we kennen ook de verhalen over God Die echt wel heeft ingegrepen. En twijfelen over God, nee dat niet eens, maar dat het lang duurt voordat Jezus terugkomt, dat wel! En toch is het wachten van Jezus niet zinloos.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu