"Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet, want de dingen die men ziet, zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig." (2 Korinthe 4:18) 

Gods droom komt er en wij zijn er zelfs een onderdeel in. Wij zijn geroepen om er ambassadeurs van te zijn, maar tegelijk kan ik niet zeggen het altijd makkelijk gaat. Ik kan niet altijd zeggen dat ik Gods droom nu echt al in vervulling ziet gaan, er zijn momenten dat je het zicht daarop helemaal kwijt raakt. God is met ons onderweg naar het herstel van alle dingen, maar tegelijkertijd leven we in de woestijn.

 

Laten we elkaar niet voor de gek houden en het ook maar eerlijk zeggen dat het leven op aarde, ook een strijd is die tegen alles van ons lijkt in te gaan. En soms dreig je de moed te verliezen omdat er zoveel om je heen is dat echt niets te maken heeft met Gods droom. En voor de duidelijkheid, Gods droom is een volmaakte aarde en een volmaakte hemel vol mensen die volkomen voldoen aan Zijn beeld. Het plan A, dat Hij nooit heeft losgelaten en waar Hij altijd aan heeft gewerkt. 

En ja, de vervulling van die droom van God gaat er komen. Straks zullen alle dingen nieuw worden, maar tot die tijd leven wij wel in een onvolmaakte en gebroken wereld. En nee, daar blijven wij niet in hangen terwijl wij hier nog leven. En zelfs als ons lichaam lijdt onder deze barre werkelijkheid, we verliezen de moed niet. Dat zeggen we tegen elkaar. Ik ben er geen voorstander van om een christendom te kweken dat alleen maar wil vluchten van deze aarde en alleen op zichzelf is gericht als het om redding gaat, maar er zijn momenten van moedeloosheid en strijd dat het echt zwaar is. En juist op die momenten verliezen we de moed niet. Blijkbaar ziet Paulus dat in de Korinthebrief als een keus.  

Wij worden opgeroepen om moed te houden door vooruit te kijken naar wat uiteindelijk zal komen. Wij richten onze ogen niet op de dingen die we zien, want dat zijn slechts dingen van het ogenblik. Maar wat wij gekregen hebben is het geloof in de dingen die we niet zien, Gods volmaakte droom. Dat is een alles overtreffende heerlijkheid waarnaar wij nu onderweg zijn. Daar zijn wij ambassadeurs van, daar zijn wij verkondigers van, maar daar zijn wij ook zelfs in geloof naar onderweg. En nu kan het in onze aardse omstandigheden zwaar zijn, maar wij weten dat wij een gebouw van God in de hemel hebben. 

Ik wil je bemoedigen in deze tijd die je op aarde mag dienen voor God. Ik wil je bemoedigen met met de werkelijkheid die je soms niet kunt zien, maar die er wel is: God wacht op je en Hij droomt over de eeuwige toekomst met jou. En Hij weet zeker dat Hij Zijn droom met ons zal waarmaken, maar Hij weet ook dat het plan met deze wereld en met het aantal mensen dat moet zalig worden nog niet klaar is. Hij vraagt je om in geloof te blijven zien op Hem! 

Gebed: Vader, Uw droom zult U vervullen en wilt U mij helpen om in alle strijd en verdrukking te blijven zien naar U!

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu