"Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet, want de dingen die men ziet, zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig." (2 Korinthe 4:18) 

Gods droom komt er en wij zijn er zelfs een onderdeel in. Wij zijn geroepen om er ambassadeurs van te zijn, maar tegelijk kan ik niet zeggen het altijd makkelijk gaat. Ik kan niet altijd zeggen dat ik Gods droom nu echt al in vervulling ziet gaan, er zijn momenten dat je het zicht daarop helemaal kwijt raakt. God is met ons onderweg naar het herstel van alle dingen, maar tegelijkertijd leven we in de woestijn.

 

Laten we elkaar niet voor de gek houden en het ook maar eerlijk zeggen dat het leven op aarde, ook een strijd is die tegen alles van ons lijkt in te gaan. En soms dreig je de moed te verliezen omdat er zoveel om je heen is dat echt niets te maken heeft met Gods droom. En voor de duidelijkheid, Gods droom is een volmaakte aarde en een volmaakte hemel vol mensen die volkomen voldoen aan Zijn beeld. Het plan A, dat Hij nooit heeft losgelaten en waar Hij altijd aan heeft gewerkt. 

En ja, de vervulling van die droom van God gaat er komen. Straks zullen alle dingen nieuw worden, maar tot die tijd leven wij wel in een onvolmaakte en gebroken wereld. En nee, daar blijven wij niet in hangen terwijl wij hier nog leven. En zelfs als ons lichaam lijdt onder deze barre werkelijkheid, we verliezen de moed niet. Dat zeggen we tegen elkaar. Ik ben er geen voorstander van om een christendom te kweken dat alleen maar wil vluchten van deze aarde en alleen op zichzelf is gericht als het om redding gaat, maar er zijn momenten van moedeloosheid en strijd dat het echt zwaar is. En juist op die momenten verliezen we de moed niet. Blijkbaar ziet Paulus dat in de Korinthebrief als een keus.  

Wij worden opgeroepen om moed te houden door vooruit te kijken naar wat uiteindelijk zal komen. Wij richten onze ogen niet op de dingen die we zien, want dat zijn slechts dingen van het ogenblik. Maar wat wij gekregen hebben is het geloof in de dingen die we niet zien, Gods volmaakte droom. Dat is een alles overtreffende heerlijkheid waarnaar wij nu onderweg zijn. Daar zijn wij ambassadeurs van, daar zijn wij verkondigers van, maar daar zijn wij ook zelfs in geloof naar onderweg. En nu kan het in onze aardse omstandigheden zwaar zijn, maar wij weten dat wij een gebouw van God in de hemel hebben. 

Ik wil je bemoedigen in deze tijd die je op aarde mag dienen voor God. Ik wil je bemoedigen met met de werkelijkheid die je soms niet kunt zien, maar die er wel is: God wacht op je en Hij droomt over de eeuwige toekomst met jou. En Hij weet zeker dat Hij Zijn droom met ons zal waarmaken, maar Hij weet ook dat het plan met deze wereld en met het aantal mensen dat moet zalig worden nog niet klaar is. Hij vraagt je om in geloof te blijven zien op Hem! 

Gebed: Vader, Uw droom zult U vervullen en wilt U mij helpen om in alle strijd en verdrukking te blijven zien naar U!

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu