"Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet u ook doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is." (Kolossenzen 3:12-14) 

Veel christenen zijn in hun geloof vooral bezig met het feit dat ze gered moeten worden of gered zijn. En natuurlijk is dit van eeuwigheidswaarde en bepaalt onze redding ook de vervulling van Gods droom. Gods droom is nog steeds onveranderd, en alles wat God heeft gedaan om ons te redden is allemaal nog steeds plan A. Gods plan is nooit gewijzigd, maar dat betekent dus ook dat plan A ook geldt voor ons leven nu.

 

Stel je voor dat het God alleen te doen zou zijn geweest om ons te redden, dan is het op zijn minst erg vreemd dat we allemaal, na onze redding nog steeds op deze aarde rond moeten blijven lopen. En echt waar, jij bent geschapen voor Gods heerlijkheid, daar bestaat geen twijfel over. God heeft ons allemaal gemaakt voor Zijn heerlijkheid en voor Zijn glorie. Dat is echt ons doel, ook degenen die niet geloven, daarvan is hun doel in hun leven nog steeds niet veranderd. 

Maar het betekent niet dat onze redding ons einddoel mag zijn. Gods droom zal straks volkomen uitkomen, al Gods verlangens zullen op de nieuwe aarde en in de hemel straks vervuld worden. Maar tot die tijd leven wij in de tussentijd en zijn we geroepen als ambassadeurs van Gods droom! Daar moet je gewoon eens over nadenken. Gods volmaakte droom, daar zijn wij nu al onderdeel van. Op dit moment vervullen wij al een gedeelte van Gods droom en maken dat verlangen van God bekend in onze houding. Tenminste, dat is wel onze roeping. 

Paulus verwoord het aan de gemeente in Kolosse heel duidelijk. Hij roept ons op om ons te bekleden met datgene wat Gods diepste droom is. Het gaat om dat waarvoor God deze wereld heeft geschapen en zelfs nadat Zijn Meesterwerk kapot is gegaan, is Zijn Meesterplan nog steeds aanwezig. En daarom, door onze wedergeboorte, hebben wij het hemelse leven al in ons gekregen en kan Paulus tegen ons zeggen: Bekleed je met ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld, verdraag elkaar en kleed je vooral met de liefde. 

Op het moment dat dit gebeurt in ons leven, dan zien we al iets van Gods droom en zien anderen om ons heen Gods diepste verlangen. Ik heb er wel eens moeite mee om op zondag in een gemeente, als ik preek, de wet te lezen. Maar als je de wet van Gods ziet als Gods diepste Vader-verlangen voor deze wereld, dan kun je er ineens heel anders naar kijken. Je bent nu geroepen om Gods droom al een klein beetje te vervullen en een ambassadeur te zijn van Gods Koninkrijk. Wij hebben zo'n belangrijke taak en daarom is onze redding geen eindpunt, maar het beginpunt van het nieuwe leven. Redding is het ene, maar beschikbaar zijn om het leven van Jezus uit te delen is er onlosmakelijk aan verbonden. 

Gebed: Vader, wat een wonder dat ik Uw droom mag helpen verwezenlijken. Nu al in de tijd en straks in de eeuwigheid. Ik ben beschikbaar voor Uw droom.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 4:1-7

1  Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde,
2  om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.
3  Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
4  Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.
5  Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.
6  Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.
7  En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.
8  Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
9  Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.
10  Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11  Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt;als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Genoeg als heiden geleefd

Thema: Eerste brief van Petrus

"Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven." (1 Petrus 4:1 en 2)

Soms raak je de draad wel eens kwijt, zeker ook als je probeert om je Bijbel te lezen. Dat taalgebruik van toen zijn soms enorme zinnen en in die zinnen zitten dan van die bijzinnen die een boodschap op zichzelf zijn, maar voor je het weet zit je op die lijn van een bijzin en raak je de draad kwijt waar het nu echt over ging. Die bijzin van de vorige keer over de ongehoorzame geesten was zo'n zin. Er zit in die bijzin ook echt iets groots en ook iets moois van de overwinning van Jezus. Het bijzondere van de schrijvers in de Bijbel is, dat zij kennelijk de draad niet kwijtraakten. Petrus gaat dan in hoofdstuk 4 gewoon verder waar hij voor die bijzin was gebleven. En dat terwijl je dan de lijn probeert te vinden tussen het volgende stuk en die bijzin. Alleen die is er niet, omdat Petrus gewoon verder gaat waar hij mee bezig was.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu