"Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet u ook doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is." (Kolossenzen 3:12-14) 

Veel christenen zijn in hun geloof vooral bezig met het feit dat ze gered moeten worden of gered zijn. En natuurlijk is dit van eeuwigheidswaarde en bepaalt onze redding ook de vervulling van Gods droom. Gods droom is nog steeds onveranderd, en alles wat God heeft gedaan om ons te redden is allemaal nog steeds plan A. Gods plan is nooit gewijzigd, maar dat betekent dus ook dat plan A ook geldt voor ons leven nu.

 

Stel je voor dat het God alleen te doen zou zijn geweest om ons te redden, dan is het op zijn minst erg vreemd dat we allemaal, na onze redding nog steeds op deze aarde rond moeten blijven lopen. En echt waar, jij bent geschapen voor Gods heerlijkheid, daar bestaat geen twijfel over. God heeft ons allemaal gemaakt voor Zijn heerlijkheid en voor Zijn glorie. Dat is echt ons doel, ook degenen die niet geloven, daarvan is hun doel in hun leven nog steeds niet veranderd. 

Maar het betekent niet dat onze redding ons einddoel mag zijn. Gods droom zal straks volkomen uitkomen, al Gods verlangens zullen op de nieuwe aarde en in de hemel straks vervuld worden. Maar tot die tijd leven wij in de tussentijd en zijn we geroepen als ambassadeurs van Gods droom! Daar moet je gewoon eens over nadenken. Gods volmaakte droom, daar zijn wij nu al onderdeel van. Op dit moment vervullen wij al een gedeelte van Gods droom en maken dat verlangen van God bekend in onze houding. Tenminste, dat is wel onze roeping. 

Paulus verwoord het aan de gemeente in Kolosse heel duidelijk. Hij roept ons op om ons te bekleden met datgene wat Gods diepste droom is. Het gaat om dat waarvoor God deze wereld heeft geschapen en zelfs nadat Zijn Meesterwerk kapot is gegaan, is Zijn Meesterplan nog steeds aanwezig. En daarom, door onze wedergeboorte, hebben wij het hemelse leven al in ons gekregen en kan Paulus tegen ons zeggen: Bekleed je met ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld, verdraag elkaar en kleed je vooral met de liefde. 

Op het moment dat dit gebeurt in ons leven, dan zien we al iets van Gods droom en zien anderen om ons heen Gods diepste verlangen. Ik heb er wel eens moeite mee om op zondag in een gemeente, als ik preek, de wet te lezen. Maar als je de wet van Gods ziet als Gods diepste Vader-verlangen voor deze wereld, dan kun je er ineens heel anders naar kijken. Je bent nu geroepen om Gods droom al een klein beetje te vervullen en een ambassadeur te zijn van Gods Koninkrijk. Wij hebben zo'n belangrijke taak en daarom is onze redding geen eindpunt, maar het beginpunt van het nieuwe leven. Redding is het ene, maar beschikbaar zijn om het leven van Jezus uit te delen is er onlosmakelijk aan verbonden. 

Gebed: Vader, wat een wonder dat ik Uw droom mag helpen verwezenlijken. Nu al in de tijd en straks in de eeuwigheid. Ik ben beschikbaar voor Uw droom.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu