"Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien." (Johannes 3:3) 

Gods plan is niet gestopt. Hij is gewoon vast blijven houden aan plan A! Dat is bijna niet te bevatten. Als wij er over nadenken dan klopt het in ons hoofd helemaal niet. In ons denken moet God wel aan een plan B zijn begonnen. Maar toch is Gods plan van eeuwigheid al vast en onbeweeglijk geweest. Het is ook echt onbegrijpelijk hoe God op ons reageert. Door de zonde van Adam en Eva zijn wij allemaal in zonden geboren. De macht van de zonde en de dood had ons in de greep gekregen. We waren mensen geworden die niet meer voldeden aan Gods doel. En wat zou God doen met deze situatie?

 

Wij kunnen best op een Bijbelse manier het antwoord geven. We weten het toch precies hoe het zit? Maar kun je eens proberen om het dichterbij jezelf te houden? Ik heb mij serieus afgevraagd wat ik gedaan zou hebben als ik in Gods plaats zou hebben gestaan. Ooit vroeg ik aan kinderen op de openbare school wat ze zouden doen als ze een prachtig bouwwerk van Lego gemaakt zouden hebben en je broertje komt langs en die trapt jouw prachtige werk in elkaar. Ze zeiden tegen mij: "Ik zou hem in elkaar schoppen." 

Wat deed God, toen wij Zijn Meesterwerk in elkaar trapten? Hij bleef vasthouden aan Zijn Meesterplan. Ik had de aardbol waarschijnlijk vastgepakt en had hem helemaal leeggeschud en ik was opnieuw begonnen, maar niet met die eigenwijze mensen die mijn meesterwerk kapot hadden gemaakt en ook niet met engelen die toch niet betrouwbaar waren. Maar God deed het anders. God is God en Hij bleef trouw aan Zijn Meesterplan. En dat was alleen maar gericht op herstel. Gods droom is nooit weggeweest. God is blijven dromen van Zijn diepste verlangen.  

Daarom zegt Jezus tegen Nicodemus: "Je moet opnieuw geboren worden." De dood en gebrokenheid in ons zal uiteindelijk afsterven, maar daarom moeten wij een nieuw leven hebben. En dat leven dat Jezus bedoelt is niet een leven zoals we dat nu hebben, maar opnieuw geboren worden dat is niets anders dan het leven van Jezus in ons ontvangen. De voltooiing van Gods droom zal niet pas straks in gang gezet worden, maar de voltooiing van Gods plan is in gang gezet toen Jezus kwam en Zijn leven uitdeelde in ieder die in Hem gelooft. Op dat moment begint het herstel van alle dingen. 

Het plan van God ging door toen Hij mensen opnieuw geboren liet worden door het geloof in Jezus. Dat Nicodemus daar niets van begreep en dat dat hij opnieuw in de buik van zijn moeder moest kruipen is niet zo vreemd, want zonder dat je begrijpt wat er is gebeurd, is dit ook bijna niet te begrijpen. Maar het feit dat jij gelooft in Jezus, bepaalt dat je ook opnieuw bent geboren. De Geest van Jezus is in jou komen wonen. En niet omdat dit voor jouzelf zo nodig was, maar met maar één doel: God verlangt dat Zijn droom werkelijkheid zal worden. En die droom van God, daar gebruikt Hij mensen voor die Hij eigenlijk van de aardbol had moeten afschudden, maar die door het geloof in Jezus, vernieuwd zijn naar het beeld van God. 

Gebed: Vader, ik begrijp het onmogelijk, maar ik geloof het met heel mijn hart. Ondanks mijzelf, dank ik U dat U in mij woont en mij een nieuw leven hebt gegeven.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu