"En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u (satan) en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht (Jezus); Dat zal u de kop vermorzelen." (Genesis 3:15) 

Heeft God een plan B? Misschien is het even een vreemde vraag, maar ik wil deze vandaag toch even stellen. Leven wij nu in plan A of in plan B? Ik bedoel hiermee: Toen Gods deze wereld heeft gemaakt was dat plan A. Het was Gods droom dat deze wereld zou voldoen aan Zijn maat. Het was ook Gods droom dat Hij ten volle zou kunnen genieten van wat Hij had gemaakt. Maar Gods droom is in duigen gevallen toen Adam en Eva luisterden naar de stem van de slang. Maar wat heeft dat dan teweeg gebracht in Gods plan met deze wereld?

 

Betekent dat dan dat wij op dit moment niet meer in Gods plan A leven? Betekent dat dan dat we nu in plan B leven? Heeft God een escape moeten bedenken toen het is misgegaan? Ik geloof niet dat God een noodplan had klaar liggen. Sterker nog, ik geloof dat toen de mens geschapen werd, Gods plan al vaststond. Er is nooit een plan B geweest. God had maar één plan en dat is nooit veranderd. Tegelijk heeft God niet het kwaad gewild. God heeft wel iets anders gedaan in de schepping. God heeft ervoor gekozen om uit liefde gediend te willen worden. En dat niet alleen op de aarde, maar ook in de hemel. De engelen hadden een vrije wil om God te dienen en de mensen te dienen, maar uiteindelijk hadden ze dus ook een vrije wil om dit niet te doen. 

Op aarde was het met ons niet anders. Wij kregen van God de keus om te gehoorzamen, maar in die vrije wil zat ook de mogelijkheid dat we tegen God zouden kiezen. Dat was nodig, want God wilde liefde ontvangen en geen slaafse onderworpenheid. En zowel de test in de hemel bij de engelen, als de test op de aarde bij de mensen zijn beide mislukt. Niet omdat God het fout deed, maar omdat wij en de gevallen engelen hun wil gebruikten om voor het kwaad te kiezen. 

Maar was daarmee Gods droom in stukken gevallen? Dat lijkt wel zo. Maar Gods droom is een eeuwige droom, Gods droom is niet gestopt en God is nog steeds bezig om Zijn droom werkelijkheid te laten worden. God is bezig om uiteindelijk straks te stoppen met dromen en een eeuwige werkelijkheid te creëren waarin Zijn droom vervuld zal zijn. Er kwam geen plan B, maar God is gewoon doorgegaan waar Hij mee bezig was. Toen wij vielen, bleef God trouw aan Zijn droom met deze wereld en met ons. Gods liefde veranderde niet en Hij bleef ons vragen om onze liefde voor Hem. En tegelijk beloofde Hij dat er Iemand zou komen, die het kwaad zou overwinnen. 

Straks in de eeuwigheid zal Gods glorie groter zijn door de zondeval, dan zonder zondeval. Wij zullen straks God meer eren, dan dat we God hadden kunnen eren op het moment dat wij niet gevallen waren. Daarmee heeft God niet gekozen voor het kwaad, God heeft het kwaad ook niet bedacht, maar dat wat satan tot onze ondergang bedacht, zal straks de grootheid van de glorie van God groter maken. God leeft nog steeds in plan A en wij ook. 

Gebed: Almachtige HEER, U bedacht maar één plan! Begrijpen kunnen wij het niet, maar Uw plan is niet veranderd en U werk aan op de verwezenlijking van Uw droom: Een volmaakte wereld, vol van Uw glorie. 

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu