"En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u (satan) en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht (Jezus); Dat zal u de kop vermorzelen." (Genesis 3:15) 

Heeft God een plan B? Misschien is het even een vreemde vraag, maar ik wil deze vandaag toch even stellen. Leven wij nu in plan A of in plan B? Ik bedoel hiermee: Toen Gods deze wereld heeft gemaakt was dat plan A. Het was Gods droom dat deze wereld zou voldoen aan Zijn maat. Het was ook Gods droom dat Hij ten volle zou kunnen genieten van wat Hij had gemaakt. Maar Gods droom is in duigen gevallen toen Adam en Eva luisterden naar de stem van de slang. Maar wat heeft dat dan teweeg gebracht in Gods plan met deze wereld?

 

Betekent dat dan dat wij op dit moment niet meer in Gods plan A leven? Betekent dat dan dat we nu in plan B leven? Heeft God een escape moeten bedenken toen het is misgegaan? Ik geloof niet dat God een noodplan had klaar liggen. Sterker nog, ik geloof dat toen de mens geschapen werd, Gods plan al vaststond. Er is nooit een plan B geweest. God had maar één plan en dat is nooit veranderd. Tegelijk heeft God niet het kwaad gewild. God heeft wel iets anders gedaan in de schepping. God heeft ervoor gekozen om uit liefde gediend te willen worden. En dat niet alleen op de aarde, maar ook in de hemel. De engelen hadden een vrije wil om God te dienen en de mensen te dienen, maar uiteindelijk hadden ze dus ook een vrije wil om dit niet te doen. 

Op aarde was het met ons niet anders. Wij kregen van God de keus om te gehoorzamen, maar in die vrije wil zat ook de mogelijkheid dat we tegen God zouden kiezen. Dat was nodig, want God wilde liefde ontvangen en geen slaafse onderworpenheid. En zowel de test in de hemel bij de engelen, als de test op de aarde bij de mensen zijn beide mislukt. Niet omdat God het fout deed, maar omdat wij en de gevallen engelen hun wil gebruikten om voor het kwaad te kiezen. 

Maar was daarmee Gods droom in stukken gevallen? Dat lijkt wel zo. Maar Gods droom is een eeuwige droom, Gods droom is niet gestopt en God is nog steeds bezig om Zijn droom werkelijkheid te laten worden. God is bezig om uiteindelijk straks te stoppen met dromen en een eeuwige werkelijkheid te creëren waarin Zijn droom vervuld zal zijn. Er kwam geen plan B, maar God is gewoon doorgegaan waar Hij mee bezig was. Toen wij vielen, bleef God trouw aan Zijn droom met deze wereld en met ons. Gods liefde veranderde niet en Hij bleef ons vragen om onze liefde voor Hem. En tegelijk beloofde Hij dat er Iemand zou komen, die het kwaad zou overwinnen. 

Straks in de eeuwigheid zal Gods glorie groter zijn door de zondeval, dan zonder zondeval. Wij zullen straks God meer eren, dan dat we God hadden kunnen eren op het moment dat wij niet gevallen waren. Daarmee heeft God niet gekozen voor het kwaad, God heeft het kwaad ook niet bedacht, maar dat wat satan tot onze ondergang bedacht, zal straks de grootheid van de glorie van God groter maken. God leeft nog steeds in plan A en wij ook. 

Gebed: Almachtige HEER, U bedacht maar één plan! Begrijpen kunnen wij het niet, maar Uw plan is niet veranderd en U werk aan op de verwezenlijking van Uw droom: Een volmaakte wereld, vol van Uw glorie. 

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu