"Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt, en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op, Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem." (Lukas 10:33 en 34) 

Je zou daar halfdood liggen langs de kant van de weg, dan hoop je toch op iemand die je nog komt redden? Dat hoop je wel, maar hoe groot is de kans. Buiten de veilige muren van de stad is die kans niet zo erg groot. Het is opmerkelijk dat Jezus dan vertelt dat er een priester en een leviet voorbij komen, maar beide lopen met een boog om de man heen, die meer dood dan levend is. Dat is een heftig verhaal. We weten niet waarom die twee mannen voorbij lopen. Wilden ze niet onrein worden? Waren ze zo godsdienstig dat ze geen risico wilden lopen dat ze een dode zouden aanraken?

 

Uiteindelijk is duidelijk dat de godsdienst hem niet kon redden, zij gingen gewoon aan hem voorbij. En weet je, als je het beeld vast durft te houden dat dit verhaal over ons gaat, dan besef je dat je godsdienst je niet kan redden, de liturgie op zondag in de kerkdienst niet, de muziek niet, zelfs je theologie en je dogmatiek, ze gaan gewoon aan je voorbij, maar kunnen jou onmogelijk redden. En waarom zou je dan je zaligheid er aan geven om hierin tot het uiterste te gaan? 

Maar als dan alle hoop vergaan lijkt te zijn komt er een Samaritaan langs. Een man die elke Jood zou uitspugen. Bastaarden waren het. In de tijd van de ballingschap had de koning van Assyrië de veteranen naar de landstreek Samaria laten gaan om daar te wonen en daar woonden ook wat boeren die niet gedeporteerd waren. En zijn waren met elkaar vermengd geraakt. Een soort Joods-heidense godsdienst was er toen ontstaan. En juist deze, uitgespuugde Samaritaan, hij die van een andere orde was, hij red deze man die bijna dood is. 

Als wij beseffen dat wij Gods nabijheid hebben verlaten en op een vervloekte aarde terecht zijn gekomen, wat heeft jou uiteindelijk gered? Iemand, een Man van een andere orde, een Man, uitgespuugd door iedereen, Jezus, Hij is gekomen en jou op te zoeken en te redden! Dat is het diepe verhaal achter de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. Het gaat hier over jou en over Jezus, over jou bijna-ondergang en Jezus die bij jou is neergeknield. Als we op dat punt zijn aangekomen, dan beseffen we dat de woorden van Jezus niet zo vreemd zijn als Hij zegt, als antwoord op de vraag hoe je in de hemel kunt komen, door te doen zoals deze Samaritaanse man. Want dit zelfde doen is niets anders dan Jezus volgen als je hebt beseft dat Hij jou redde. En met Zijn redding heeft Hij ook jou van een andere orde gemaakt. Je bent een hemelburger geworden die aardbewoners mag oprapen uit de goot van hun leven. Of dat nu letterlijk of figuurlijk is, jij mag Jezus bediening dragen op aarde. En ben jij op die manier beschikbaar, zonder oordeel, onvoorwaardelijk? 

Gebed: Jezus, zoals U kwam om mij te redden, zo wil ik, zonder oordeel, onvoorwaardelijk ook iedereen laten zien wie U bent, door mijn handelen heen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu