"Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt, en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op, Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem." (Lukas 10:33 en 34) 

Je zou daar halfdood liggen langs de kant van de weg, dan hoop je toch op iemand die je nog komt redden? Dat hoop je wel, maar hoe groot is de kans. Buiten de veilige muren van de stad is die kans niet zo erg groot. Het is opmerkelijk dat Jezus dan vertelt dat er een priester en een leviet voorbij komen, maar beide lopen met een boog om de man heen, die meer dood dan levend is. Dat is een heftig verhaal. We weten niet waarom die twee mannen voorbij lopen. Wilden ze niet onrein worden? Waren ze zo godsdienstig dat ze geen risico wilden lopen dat ze een dode zouden aanraken?

 

Uiteindelijk is duidelijk dat de godsdienst hem niet kon redden, zij gingen gewoon aan hem voorbij. En weet je, als je het beeld vast durft te houden dat dit verhaal over ons gaat, dan besef je dat je godsdienst je niet kan redden, de liturgie op zondag in de kerkdienst niet, de muziek niet, zelfs je theologie en je dogmatiek, ze gaan gewoon aan je voorbij, maar kunnen jou onmogelijk redden. En waarom zou je dan je zaligheid er aan geven om hierin tot het uiterste te gaan? 

Maar als dan alle hoop vergaan lijkt te zijn komt er een Samaritaan langs. Een man die elke Jood zou uitspugen. Bastaarden waren het. In de tijd van de ballingschap had de koning van Assyrië de veteranen naar de landstreek Samaria laten gaan om daar te wonen en daar woonden ook wat boeren die niet gedeporteerd waren. En zijn waren met elkaar vermengd geraakt. Een soort Joods-heidense godsdienst was er toen ontstaan. En juist deze, uitgespuugde Samaritaan, hij die van een andere orde was, hij red deze man die bijna dood is. 

Als wij beseffen dat wij Gods nabijheid hebben verlaten en op een vervloekte aarde terecht zijn gekomen, wat heeft jou uiteindelijk gered? Iemand, een Man van een andere orde, een Man, uitgespuugd door iedereen, Jezus, Hij is gekomen en jou op te zoeken en te redden! Dat is het diepe verhaal achter de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. Het gaat hier over jou en over Jezus, over jou bijna-ondergang en Jezus die bij jou is neergeknield. Als we op dat punt zijn aangekomen, dan beseffen we dat de woorden van Jezus niet zo vreemd zijn als Hij zegt, als antwoord op de vraag hoe je in de hemel kunt komen, door te doen zoals deze Samaritaanse man. Want dit zelfde doen is niets anders dan Jezus volgen als je hebt beseft dat Hij jou redde. En met Zijn redding heeft Hij ook jou van een andere orde gemaakt. Je bent een hemelburger geworden die aardbewoners mag oprapen uit de goot van hun leven. Of dat nu letterlijk of figuurlijk is, jij mag Jezus bediening dragen op aarde. En ben jij op die manier beschikbaar, zonder oordeel, onvoorwaardelijk? 

Gebed: Jezus, zoals U kwam om mij te redden, zo wil ik, zonder oordeel, onvoorwaardelijk ook iedereen laten zien wie U bent, door mijn handelen heen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu