"Jezus antwoordde en zei: Een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek halfdood lieten liggen." (Lukas 10:30) 

Het verhaal van de Barmhartige Samaritaan is overbekend. En het lijkt inderdaad alsof Jezus tegen de wetgeleerde wil zeggen: Wees goed voor je naaste, loop niet aan hem voorbij als hij halfdood langs de kant van de weg ligt, zelfs als je daardoor onrein zou worden en dan komt het goed met je. En dat is wel een hele bijzondere benadering van Jezus. Hoe kan Jezus dat nu zeggen? Maar het verhaal zit veel dieper. Jij en ik, en ook die wetgeleerde, zijn niet in de eerste plaats die Barmhartige Samaritaan, maar jij en ik zijn in de eerste plaats die in elkaar geslagen man. 

Misschien frons je nu even je wenkbrauwen, maar in het verhaal zitten aspecten die een veel diepere, geestelijke lading hebben. En als je die te pakken hebt, dan begrijp je waarom Jezus zegt dat als je doet als die Samaritaan, dat het dan goed komt met je voor de eeuwigheid. Wat is er met die man aan de hand in deze gelijkenis? 

Deze man is de stad Jeruzalem uitgelopen. Waarschijnlijk omdat hij handel wilde drijven. Daar is op zich natuurlijk niets mis mee, Jezus spreekt er ook helemaal geen oordeel over uit. Het verhaal blijft heel erg objectief. En dan buiten de muren van de stand Jeruzalem gaat hij op weg naar Jericho. En op dat moment gaat het mis. Op dat moment komt hij in gevaar. En welk moment is dat? Aan de ene kant op het moment dat Hij de Godsstad verlaat en op weg gaat naar een stad zonder bestaansrecht. Jericho was namelijk een stad die er helemaal niet mocht zijn. Jericho was, nadat deze gevallen was in de geschiedenis met Rachab, de hoer, door God vervloekt. Deze stad mocht nooit meer herbouwd worden. Degene die deze stad wel zou herbouwen daarvan zou deze stad gebouwd worden op het bloed van zijn kinderen. 

Dat betekent dat deze stad een vervloekte stad is die er nooit met mogen en moeten zijn. En juist op weg naar deze stad wordt deze man in elkaar geslagen. Natuurlijk is dit maar een gelijkenis, maar wel een duidelijk. Symbolisch loopt de weg van Jeruzalem naar Jericho ook nog een sterk naar beneden. Het hele beeld dat hier achter zit is niet alleen het beeld van een man die in elkaar geslagen wordt en geholpen moet worden, maar het is het beeld van jou en mij. Dit is hoe het is gegaan met ons. Wij zijn vanuit het paradijs op weggegaan naar een vervloekte aarde en zijn daar uitgekleed door satan en zijn onze heilige kleren kwijtgeraakt en dodelijk verwond geraakt. 

Ik leg hier nooit heel veel nadruk op, maar ik geloof dat dit voor het begrijpen van deze gelijkenis en het begrijpen van de opdracht van Jezus wezenlijk belangrijk is. Deze wetgeleerde krijgt niet alleen zijn taak te horen, maar ook dat zijn taak slechts datgene is wat hij ook zelf nodig heeft. Als wij, geestelijk gezien, geen Barmhartige Samaritaan ontmoeten bloeden we dood buiten de Godsstad. Dit besef heb je nodig, om morgen verder te komen met de opdracht van Jezus. 

Gebed: Jezus, als deze gelijkenis ook het beeld van mijzelf is, dan besef ik nu al dat Uw komst naar deze aarde het grootste wonder in de wereldgeschiedenis is geworden.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu