"En zie een zeker wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken, en zei: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?" (Lukas 10:25) 

Er zijn van die vragen die mensen aan Jezus stellen, waarvan je al denkt het antwoord te weten. Heb jij dat ook wel eens? Wat zou jij als antwoord geven aan iemand die je vraagt hoe je in de hemel kunt komen? Ik zou hem zo snel mogelijk uitleggen dat Jezus naar deze wereld is gekomen en dat Hij is gestorven en begraven en daarna ook weer opgestaan. En als je gelooft dat Hij dat voor jou deed, dan kom je uiteindelijk in de hemel. Ik zou misschien nog wel een gevoel hebben van: Alsof het alleen maar over de hemel moet gaan, hier op aarde hebben we ook een bestemming. Maar het antwoord van Jezus is totaal anders.

 

Het gekke is dat Jezus deze vraag in het Lukas-evangelie twee keer krijgt. Ene keer van de wetgeleerde uit deze geschiedenis en ene keer van de rijke jongeman. Het doel van hun vragen was verschillend, maar het antwoord van Jezus kwam op hetzelfde neer. Beiden kregen het antwoord dat ze iets moesten doen. Deze wetgeleerde moet doen zoals de Barmhartige Samartiaan deed en de rijke jongeman moet, nadat hij alle geboden heeft gehouden, alles wat hij heeft verkopen en Jezus volgen. En voor beide is dit het antwoord. 

Als ik dit op deze manier zou zeggen, zouden veel lezers zeggen: "Dit klopt gewoon echt niet, je kunt de hemel niet verdienen." Apart hè, dat Jezus dit antwoord wel lijkt te geven. Of zegt Jezus uiteindelijk iets meer dan dit? De gelijkenissen die Jezus verteld heeft, hebben over het algemeen meerdere lagen. En dat wat in het oppervlakkige verhaal te lezen is, is vaak maar het topje van de ijsberg. En zeker bij de Barmhartige Samaritaan. Jezus zegt veel meer dan wat wij lijken te lezen, maar daar kom je pas achter, als je ook wat achtergronden kent. 

Het begint in ieder geval met een wetgeleerde die heel goed wist wat er in de Thora stond. Hij wist precies te vertellen welke regel op welke plaats stond en juist deze man vraag hoe je in de hemel kunt komen. Dat weet hij toch zelf ook wel? Of misschien wist hij het helemaal niet, want de verwarring in die tijd was groot en de hele godsdienst was slechts een verdienmodel geworden.  

Jezus maakt het antwoord dan ook niet heel moeilijk. Hij heeft ongetwijfeld begrepen wat Jezus hem antwoordde. Sterker nog, hij zal enigszins geïrriteerd zijn geweest over het antwoord, want Jezus laat Zich niet vangen. Jezus stelt gewoon dat je God boven alles moet liefhebben en je naaste als jezelf. Als je dat doet zijn we er. Maar was het maar zo makkelijk, dus vraagt de man wie dan zijn naaste is. Over dat liefhebben van God, zal hij niet getwijfeld hebben in zijn eigen ogen. Hij was immers een wetgeleerde, dat zat wel goed. Of Jezus daar zo ook over dacht is nog maar de vraag, maar het probleem zit hem bij die naaste. Want wie is dat dan? En wat bedoelt Jezus dan met de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan? We zullen morgen verder kijken, naar de laag onder het verhaal. 

Gebed: Vader, hoe dan ook blijft het bevel staan dat ik mijn naaste lief moet hebben als mijzelf. Dat gaat nog al eens mis in mijn leven. Open mijn ogen voor mijn naaste en leer mij zijn zoals U.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu