"Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost." (1 Korinthe 14:3) 

Er zijn mensen die hoofdstuk 14 van de eerste Korinthebrief af doen met de opmerking: "Profeteren is gewoon hetzelfde als wat wij tegenwoordig preken noemen." Dan ben je heel snel klaar met de gave van profeteren. Want dan is het niets meer dan je buigen over een Bijbelgedeelte en vervolgens maak je daar een preek over. Maar als het over het verstaan van Gods stem gaat, heeft dat juist alles met profetie te maken. Want we hebben wel gezien dat God spreekt om ons vooral in beweging te zetten. Gods stem die tot ons komt, is meestal dat wat God zegt waarin Hij ons leidt om een zegen te zijn.

 

Dat is met profetie net zo. Profetie is een vorm van Gods stem die wij verstaan en wat we ook weer mogen doorgeven. Het is een specifiek woord van God op een specifiek moment. En het verlangen van Paulus was dat iedereen zou profeteren. Overigens was Paulus daarmee de tweede die dit verlangde, want ook Mozes in de woestijn verlangde al dat het hele volk van God profeten waren. En wat is dat dan met profetie? Zijn dat dan inderdaad alleen maar het naspreken van dat wat we lezen in Gods Woord? 

Paulus zegt dat het woorden van opbouw, vermaning en troost zijn. Het is dus iets wat specifiek is, het gaat om woorden die speciaal voor iemand op dat moment van belang zijn. Profetie kan alleen maar tot stand komen doordat je Gods stem verstaat en dat deelt met degenen voor wie het bedoeld is. Het is een gave, waarvan Paulus zegt dat eigenlijk iedereen deze gave moet hebben. Eigenlijk kan ook iedereen profeteren. Dat kun jij ook, maar het begint met de vraag of jij afgestemd wil zijn op Gods stem? Als je dat wilt, dan krijg je ook werkelijk woorden waarmee je de ander tot zegen zult zijn. 

Later in het hoofdstuk noemt Paulus ook de kracht van profetie voor een ongelovige die in een samenkomst binnen zou komen. Want als God jou bekend maakt wat er in het hart van die ander is, waardoor die ander breekt en buigt voor God, dan zal diegene ook geloven dat God werkelijk in ons midden is. Maar het is soms ook eng. We zagen dat gisteren al bij Ananias en Safira. Je zou maar weten wat er in hun hart leefde en vervolgens confronteer je ze ermee en beide moeten direct begraven worden. 

Verlang jij om Gods stem te horen om zo een zegen te zijn. Ik wil je voor de komende tijd vragen om in specifieke situaties te vragen wat God wil dat jij weet en doorgeeft. En dan niet als je in een situatie hebt gezeten en er thuis over na gaat denken, maar op het moment dat je er midden in zit, vraag dan God eens om inzicht en wijsheid, om een beeld of om woorden. En ga dan eens doen, wat God je aan inzichten geeft. Laat de studie van de afgelopen week het hulpmiddel zijn, maar ga samen met God zoeken naar dat wat Hij wil dat jij verstaat van Zijn stem. 

Gebed: Vader, ik wil luisteren en gehoorzamen. De komende tijd wil ik concreet aan U vragen voor bepaalde situaties hoe ik moet handelen en reageren, zodat daardoor Uw stem voor mij steeds meer onderdeel wordt van mijn leven.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu