"Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost." (1 Korinthe 14:3) 

Er zijn mensen die hoofdstuk 14 van de eerste Korinthebrief af doen met de opmerking: "Profeteren is gewoon hetzelfde als wat wij tegenwoordig preken noemen." Dan ben je heel snel klaar met de gave van profeteren. Want dan is het niets meer dan je buigen over een Bijbelgedeelte en vervolgens maak je daar een preek over. Maar als het over het verstaan van Gods stem gaat, heeft dat juist alles met profetie te maken. Want we hebben wel gezien dat God spreekt om ons vooral in beweging te zetten. Gods stem die tot ons komt, is meestal dat wat God zegt waarin Hij ons leidt om een zegen te zijn.

 

Dat is met profetie net zo. Profetie is een vorm van Gods stem die wij verstaan en wat we ook weer mogen doorgeven. Het is een specifiek woord van God op een specifiek moment. En het verlangen van Paulus was dat iedereen zou profeteren. Overigens was Paulus daarmee de tweede die dit verlangde, want ook Mozes in de woestijn verlangde al dat het hele volk van God profeten waren. En wat is dat dan met profetie? Zijn dat dan inderdaad alleen maar het naspreken van dat wat we lezen in Gods Woord? 

Paulus zegt dat het woorden van opbouw, vermaning en troost zijn. Het is dus iets wat specifiek is, het gaat om woorden die speciaal voor iemand op dat moment van belang zijn. Profetie kan alleen maar tot stand komen doordat je Gods stem verstaat en dat deelt met degenen voor wie het bedoeld is. Het is een gave, waarvan Paulus zegt dat eigenlijk iedereen deze gave moet hebben. Eigenlijk kan ook iedereen profeteren. Dat kun jij ook, maar het begint met de vraag of jij afgestemd wil zijn op Gods stem? Als je dat wilt, dan krijg je ook werkelijk woorden waarmee je de ander tot zegen zult zijn. 

Later in het hoofdstuk noemt Paulus ook de kracht van profetie voor een ongelovige die in een samenkomst binnen zou komen. Want als God jou bekend maakt wat er in het hart van die ander is, waardoor die ander breekt en buigt voor God, dan zal diegene ook geloven dat God werkelijk in ons midden is. Maar het is soms ook eng. We zagen dat gisteren al bij Ananias en Safira. Je zou maar weten wat er in hun hart leefde en vervolgens confronteer je ze ermee en beide moeten direct begraven worden. 

Verlang jij om Gods stem te horen om zo een zegen te zijn. Ik wil je voor de komende tijd vragen om in specifieke situaties te vragen wat God wil dat jij weet en doorgeeft. En dan niet als je in een situatie hebt gezeten en er thuis over na gaat denken, maar op het moment dat je er midden in zit, vraag dan God eens om inzicht en wijsheid, om een beeld of om woorden. En ga dan eens doen, wat God je aan inzichten geeft. Laat de studie van de afgelopen week het hulpmiddel zijn, maar ga samen met God zoeken naar dat wat Hij wil dat jij verstaat van Zijn stem. 

Gebed: Vader, ik wil luisteren en gehoorzamen. De komende tijd wil ik concreet aan U vragen voor bepaalde situaties hoe ik moet handelen en reageren, zodat daardoor Uw stem voor mij steeds meer onderdeel wordt van mijn leven.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu