"Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost." (1 Korinthe 14:3) 

Er zijn mensen die hoofdstuk 14 van de eerste Korinthebrief af doen met de opmerking: "Profeteren is gewoon hetzelfde als wat wij tegenwoordig preken noemen." Dan ben je heel snel klaar met de gave van profeteren. Want dan is het niets meer dan je buigen over een Bijbelgedeelte en vervolgens maak je daar een preek over. Maar als het over het verstaan van Gods stem gaat, heeft dat juist alles met profetie te maken. Want we hebben wel gezien dat God spreekt om ons vooral in beweging te zetten. Gods stem die tot ons komt, is meestal dat wat God zegt waarin Hij ons leidt om een zegen te zijn.

 

Dat is met profetie net zo. Profetie is een vorm van Gods stem die wij verstaan en wat we ook weer mogen doorgeven. Het is een specifiek woord van God op een specifiek moment. En het verlangen van Paulus was dat iedereen zou profeteren. Overigens was Paulus daarmee de tweede die dit verlangde, want ook Mozes in de woestijn verlangde al dat het hele volk van God profeten waren. En wat is dat dan met profetie? Zijn dat dan inderdaad alleen maar het naspreken van dat wat we lezen in Gods Woord? 

Paulus zegt dat het woorden van opbouw, vermaning en troost zijn. Het is dus iets wat specifiek is, het gaat om woorden die speciaal voor iemand op dat moment van belang zijn. Profetie kan alleen maar tot stand komen doordat je Gods stem verstaat en dat deelt met degenen voor wie het bedoeld is. Het is een gave, waarvan Paulus zegt dat eigenlijk iedereen deze gave moet hebben. Eigenlijk kan ook iedereen profeteren. Dat kun jij ook, maar het begint met de vraag of jij afgestemd wil zijn op Gods stem? Als je dat wilt, dan krijg je ook werkelijk woorden waarmee je de ander tot zegen zult zijn. 

Later in het hoofdstuk noemt Paulus ook de kracht van profetie voor een ongelovige die in een samenkomst binnen zou komen. Want als God jou bekend maakt wat er in het hart van die ander is, waardoor die ander breekt en buigt voor God, dan zal diegene ook geloven dat God werkelijk in ons midden is. Maar het is soms ook eng. We zagen dat gisteren al bij Ananias en Safira. Je zou maar weten wat er in hun hart leefde en vervolgens confronteer je ze ermee en beide moeten direct begraven worden. 

Verlang jij om Gods stem te horen om zo een zegen te zijn. Ik wil je voor de komende tijd vragen om in specifieke situaties te vragen wat God wil dat jij weet en doorgeeft. En dan niet als je in een situatie hebt gezeten en er thuis over na gaat denken, maar op het moment dat je er midden in zit, vraag dan God eens om inzicht en wijsheid, om een beeld of om woorden. En ga dan eens doen, wat God je aan inzichten geeft. Laat de studie van de afgelopen week het hulpmiddel zijn, maar ga samen met God zoeken naar dat wat Hij wil dat jij verstaat van Zijn stem. 

Gebed: Vader, ik wil luisteren en gehoorzamen. De komende tijd wil ik concreet aan U vragen voor bepaalde situaties hoe ik moet handelen en reageren, zodat daardoor Uw stem voor mij steeds meer onderdeel wordt van mijn leven.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 4:1-7

1  Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde,
2  om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.
3  Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
4  Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.
5  Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.
6  Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.
7  En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.
8  Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
9  Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.
10  Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11  Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt;als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Genoeg als heiden geleefd

Thema: Eerste brief van Petrus

"Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven." (1 Petrus 4:1 en 2)

Soms raak je de draad wel eens kwijt, zeker ook als je probeert om je Bijbel te lezen. Dat taalgebruik van toen zijn soms enorme zinnen en in die zinnen zitten dan van die bijzinnen die een boodschap op zichzelf zijn, maar voor je het weet zit je op die lijn van een bijzin en raak je de draad kwijt waar het nu echt over ging. Die bijzin van de vorige keer over de ongehoorzame geesten was zo'n zin. Er zit in die bijzin ook echt iets groots en ook iets moois van de overwinning van Jezus. Het bijzondere van de schrijvers in de Bijbel is, dat zij kennelijk de draad niet kwijtraakten. Petrus gaat dan in hoofdstuk 4 gewoon verder waar hij voor die bijzin was gebleven. En dat terwijl je dan de lijn probeert te vinden tussen het volgende stuk en die bijzin. Alleen die is er niet, omdat Petrus gewoon verder gaat waar hij mee bezig was.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu