"Petrus zei tegen haar: Waarom toch hebt u met elkaar afgesproken de Geest van de Heere te verzoeken? Zie, de voeten van hen die uw man begraven hebben, zijn voor de deur en zullen u ook uitdragen." (Handelingen 5:9) 

Is Gods stem verstaan altijd mooi en bijzonder? Dat hopen wij natuurlijk wel. Wij hopen meestal dat we een bijzonder woord mogen ontvangen om door te geven. Ik moet eerlijk zeggen dat het ook wel eens anders is. Regelmatig weet ik tijdens een gesprek, zeker waar het gaat om bevrijding, dingen, die alleen God mij te kennen kan geven. Het enige dat ik kan doen is het toetsen en zien wat er gebeurt. En meerdere keren bleken juist deze dingen fundamenteel in een gesprek te zijn. Soms komen er zonden op tafel en andere keren geheimen.

 

Er is een geschiedenis in het boek Handelingen die we meestal liever maar overslaan. Niet omdat we er niet in geloven, maar vooral omdat we er niet goed mee uit de voeten kunnen. Het is de geschiedenis van Ananias en Safira. En nee, ik wil over deze twee mensen niet te veel zeggen en ik wil al helemaal niet gaan speculeren waar de ziel van deze mensen nu is. Het gaat mij nu om hoe Petrus reageert. Want de reactie van Petrus roept misschien wel net zoveel vragen op als de vraag waarom Ananias en Safira de Heilige Geest bedriegen. Het antwoord op die laatste vraag is misschien ook wel veel makkelijker in te vullen. Wellicht iets met geldzucht en ook graag in de gemeente bekend staan als mensen die echt alles over hebben voor God? We weten het niet. Maar wat nog opmerkelijker is, is de reactie van Petrus. 

Moet je even bedenken: Ananias komt binnen met zijn zak met geld en legt dat voor de voeten van Petrus neer. Wat zou je dan verwachten? Je zou verwachten dat Petrus zou zeggen: "Joh, broeder, wat ben ik hier blij mee, dankjewel!" Maar dat doet hij niet. Petrus zegt precies de waarheid van dat moment. Hij stelt de vraag waarom Ananias door satan zijn hart heeft laten vervullen en waarom hij liegt tegen de Heilige Geest. Hij had het helemaal niet hoeven te geven, niemand die dat van hem had gevraagd. En op het moment dat Ananias dit hoort valt hij direct dood neer. Er zit een lastige vraag in waarom dit gebeurt. Maar wat ik nog veel lastiger vind is de stelligheid van Petrus.  

Je zou kunnen denken dat Petrus hier vanaf wist omdat er iemand wist hoeveel had land had opgebracht. Maar als dan Safira binnenkomt dan zegt Petrus precies hoe ze het met elkaar in het geheim hebben afgesproken. Dit kan alleen maar kennis zijn door Gods Geest. En het enige dat Petrus doet met de overtuiging in zijn hart, is dat hij deze uitspreekt. Petrus kent de stem van de Geest in zijn hart. Of dit nu hardop of in een gedachte of overtuiging kwam, Petrus wist hoe God hem dingen bekend maakt. Misschien heeft ook Petrus er wel eens naast gezeten, maar door afgestemd te zijn op Gods Geest, is dit het gevolg: Dan weet je dat je het weet en dan kun je het zeggen.  

Gebed: Vader, sommige dingen die U bekendmaakt zijn niet leuk om mee te moeten confronteren, maar uiteindelijk wil ik toch dat uitspreken waarvan U zegt dat het moet gebeuren. Leer mij steeds meer om afgestemd te zijn op Uw stem.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu