"Terwijl Petrus nog over dat visioen nadacht, zei de Geest tegen hem: Zie, drie mannen zoeken u; sta daarom op, ga naar beneden, reis met hen mee. Twijfel niet, want Ik heb hen gestuurd." (Handelingen 10:19 en 20) 

Als je even flink op z'n kop gezet wil worden, dan moet je eens proberen om je te verplaatsen in Petrus. Petrus was een man die nog nooit iets had gegeten dat onrein was. Dat moet je eerst even goed beseffen. Petrus is in Joppe en hij wil gaan bidden. Om te gaan bidden klimt hij het dak op. En er staat niet of hij specifiek ergens om ging bidden, hij ging gewoon bidden. En terwijl dat hij gaat bidden spreekt God. 

Dit is een les die wij moeten leren als het gaat om het verstaan van Gods stem. God spreekt heel vaak tijdens je gewone gebedsmomenten. Petrus was niet direct op zoek naar dat wat hij nu van God te horen krijgt. Want terwijl ze beneden eten klaar maken, raakt Petrus in geestvervoering. De Geest van God nam zijn gedachten mee en geeft hem een visioen te zien. Hij ziet een laken met onreine dieren en een stem zegt dat hij moet slachten en eten. Dit gebeurt tot drie keer toe en Petrus zegt dat hij dit niet wil. 

Weet je wat nu zo opmerkelijk is? Petrus krijgt helemaal geen toelichting, hij krijgt geen uitleg, hij krijgt alleen een visioen. Meer niet en daar moet hij het mee doen. Er staat dan zelfs dat hij er nog over nadacht. Soms geeft God je een beeld dat je nog niet kunt plaatsen. Het is soms een beeld op je netvlies, een visioen of wat ook, maar begrijpen doe je het niet. En God maakt het soms ook nog helemaal niet duidelijk. 

Op het moment dat Petrus nadenkt over het visioen, zegt de Geest tegen hem dat drie mannen hem zoeken en dat hij naar beneden moet gaan en met hen moet meegaan. Hoe leg je die stem nu uit? Eigenlijk maakt het niet eens uit of dit nu een letterlijke stem is, of een gedachte, de enige manier om te toetsen hoe het zit is in dit geval om gewoon te gehoorzamen. Petrus staat op en gaat naar beneden. En wat treft hij daar aan? Drie mannen die hem zoeken en verzoeken mee te gaan naar Cornelius.  

Petrus gaat op weg, met een visioen waart hij niets van snapt en met drie mannen waarvan hij wist dat ze beneden zouden klaarstaan. En dan komt hij bij Cornelius en wat moet hij daar eten? Precies: onreine dieren. En op dat moment weet Petrus: Dit was het visioen. En ik geloof dat je in die ontspanning mag zoeken naar Gods stem in jouw situatie. Soms openbaart God je dingen, die je echt nog niet kunt plaatsen. Maar toch zijn dat de dingen die er uiteindelijk toe zullen doen. Reageer gewoon op de stem van God in je hart. Leer te durven reageren op wat God vraagt, leer te durven vragen naar een openbaring op het moment dat dingen onduidelijk zijn. En zelf heb ik geleerd om een beeld ook te delen in de situatie waarin ik ben en heel vaak snapte ik niets, maar was het direct voor iemand bedoeld. 

Gebed: Heer, Uw Geest wil mij leiden en ik wil geleid worden, help mij daarbij om Uw stem te verstaan, te reageren en te luisteren.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu