"In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon, de zomen van Zijn gewaad vulden de tempel." (Jesaja 6:1) 

Gods stem verstaan is iets dat lastig kan zijn. Tegelijk moeten we ook zeggen dat de term 'Gods stem verstaan' een term is die echt niet precies zegt met wat er bedoeld wordt. Want als we het hebben over het verstaan van Gods stem dan is het meer dan het horen naar een letterlijke stem. Het heeft er mee te maken dat we vanuit de relatie met God, antwoord krijgen op de vragen over dat wat God van ons vraagt. En niet in algemene zin, maar in specifieke zin. Heel persoonlijk en gericht op je levensweg of je levenstaak.

 

En als je met dat in je achterhoofd over dit thema nadenkt dan komen we er ineens achter dat God op een heleboel manieren 'spreekt'. En is we daarnaast geloven dat God eeuwig is, gisteren, heden en in de toekomst Dezelfde omdat eeuwigheid het altijd 'nu' is, dan is God ook in Zijn spreken niet veranderd, maar nog steeds Dezelfde. Gods stem verstaan is op de manieren zoals we vanuit de Zijn Woord lezen, ook voor ons actueel. En niet alleen actueel, maar zelfs noodzakelijk voor elke gelovige omdat we anders verkeerde keuzes maken. 

Bij Jesaja zien we hoe God Zich aan hem openbaart. En die manier is niet een hele bijzondere manier, het is een manier die we vaker tegenkomen. Niet altijd in de grootsheid, maar wel op de manier waarop het gebeurt. Dromen zijn voor ons soms heel lastig. Psychologisch verklaren we dromen als een verwerking van de dag die we hebben meegemaakt. Maar toch is wat er hier gebeurd wel meer dan gewoon een droom. We weten niet precies wat het was bij Jesaja, maar het is wel duidelijk dat hij dit op een manier ervaart die niet de gewone werkelijkheid is. 

Dat blijkt ook wel uit de manier van beschrijven. Hij zag de Heer zitten op Zijn troon en er stonden engelen om Hem heen. En de heiligheid van God kwam met zoveel kracht over Jesaja dat hij beefde. Er komt zelfs een engel naar hem toe gevlogen die zijn lippen van de ongerechtigheid reinigt. En door het geheel heen gaat het op dit punt om de roeping van Jesaja. 

Het is wel duidelijk dat Jesaja geen moment twijfelt dat het hier gaat om een visioen van God. De manier hoe God hier spreekt is een manier die we vaker zien in de Bijbel. God geeft eigenlijk een beeld van dat wat Jesaja moet zien van de werkelijkheid die geestelijk is. Er zijn momenten dat God door beelden spreekt. Zeker de beelddenkers onder ons zijn hier echt gevoelig voor. Natuurlijk kun je je afvragen of dit niet een beeld is dat je zelf bedenkt, maar heel vaak zijn het dan dingen die je zelf echt niet had kunnen bedenken. Om dit te leren moet je niet gelijk in grote bedieningen denken, maar begin gewoon eens om aan God te vragen of Hij je bij kleine dingen op deze manier wil laten zien wat van belang is. En op momenten dat je een beeld ergens van hebt, deel dat dan ook, ook als je het zelf nog niet begrijpt. 

Gebed: HEER, ik wil U vragen om mij in concrete situaties te laten zien wat U wilt zeggen en mij wil leren op welke manier ik door beelden of visioenen Uw stem kan verstaan.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu