"Toen riep de HEERE Samuel opnieuw, voor de derde keer, en hij stond op, ging naar Eli en zei: Zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Toen begreep Eli dat de HEERE de jongen riep." (1 Samuël 3:8) 

Gods stem verstaan, dat is voor velen een heel lastig onderwerp. Lang heb ik zelf geloofd dat God alleen maar zou spreken door Zijn Woord en verder niet. Ik heb zelfs een tijd gehad dat ik aan God wat vroeg en antwoord zocht en ik dan mijn Bijbel open deed en wat ik dan als eerste las moest dan het antwoord maar zijn. Ik hoef je waarschijnlijk niet te vertellen dat je dan wel hele vreemde dingen kunt krijgen. Je zou maar als eerste tekst lezen: "En Salomo had 300 vrouwen." Toch is de vraag over hoe we Gods stem kunnen verstaan, actueel en velen worstelen met deze vraag.

 

Hoe kun je Gods stem eigenlijk verstaan? Maar misschien is de andere vraag die nog belangrijker lijkt de volgende: "Stel je voor dat God iets tegen je wilt zeggen, maar jij verstaat op dat moment Gods stem niet." En hoe voorkom je nu dat als je zoekt naar Gods antwoord, dat je bepaalde omstandigheden niet zelf gaat invullen en hoe weet je nu dat het Gods stem is en niet die van jezelf. En dan heb ik het nog niet over de vraag of het letterlijk een stem moet zijn of misschien alleen maar een gedachte. 

Ik wil om met dit thema te beginnen eerst maar even een bemoediging geven: Gods stem leren verstaan moet je leren en het bijzondere is dat God er ook echt je de tijd voor wil geven om dat te leren. Ik wil je aan het begin van dit thema vragen of jij bereid bent om echt te leren luisteren naar Gods stem, zelfs als God soms dingen van je vraagt die niet altijd leuk zijn. Want zo eerlijk moeten we ook zijn. Als we de profeten in het Oude Testament zien, dan is hun boodschap echt niet altijd de meest positieve. 

Ik denk wel dat er in onze tijd heel veel mensen zijn zoals Samuël. Samuël ligt als jongen op zijn bed in de tempel te slapen als God hem roept. Er staat dat er op dat moment eigenlijk geen woord van God was. Niemand kreeg dus een woord van de HEER. Ongetwijfeld had dit er ook mee te maken dat niemand er naar zocht. En zelfs Eli had drie keer Samuël aan zijn bed nodig voordat hij in de gaten kreeg dat God Samuël misschien wel riep. Dat is wat, dan ben je priester en dan weet je niet eens dat Samuël door de HEER geroepen wordt. En daar ligt Samuël, die een stem hoort en er echt niets van begrijpt. Drie keer staat hij bij Eli en hij hoorde toch echt een stem. Hij droomde echt niet! Zo kan het zijn met het spreken van God. Soms zijn we er te onbekend mee om Gods stem te onderscheiden. En bij Samuël was dit een concrete stem, maar door heel de Bijbel heen openbaart God Zich ook op andere manieren. 

Gebed: HEER, ik wil Uw stem verstaan, ik wil horen wat U wilt dat ik horen zal en wil keuzes maken op basis van wat U van mij vraagt.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu