"Toen riep de HEERE Samuel opnieuw, voor de derde keer, en hij stond op, ging naar Eli en zei: Zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Toen begreep Eli dat de HEERE de jongen riep." (1 Samuël 3:8) 

Gods stem verstaan, dat is voor velen een heel lastig onderwerp. Lang heb ik zelf geloofd dat God alleen maar zou spreken door Zijn Woord en verder niet. Ik heb zelfs een tijd gehad dat ik aan God wat vroeg en antwoord zocht en ik dan mijn Bijbel open deed en wat ik dan als eerste las moest dan het antwoord maar zijn. Ik hoef je waarschijnlijk niet te vertellen dat je dan wel hele vreemde dingen kunt krijgen. Je zou maar als eerste tekst lezen: "En Salomo had 300 vrouwen." Toch is de vraag over hoe we Gods stem kunnen verstaan, actueel en velen worstelen met deze vraag.

 

Hoe kun je Gods stem eigenlijk verstaan? Maar misschien is de andere vraag die nog belangrijker lijkt de volgende: "Stel je voor dat God iets tegen je wilt zeggen, maar jij verstaat op dat moment Gods stem niet." En hoe voorkom je nu dat als je zoekt naar Gods antwoord, dat je bepaalde omstandigheden niet zelf gaat invullen en hoe weet je nu dat het Gods stem is en niet die van jezelf. En dan heb ik het nog niet over de vraag of het letterlijk een stem moet zijn of misschien alleen maar een gedachte. 

Ik wil om met dit thema te beginnen eerst maar even een bemoediging geven: Gods stem leren verstaan moet je leren en het bijzondere is dat God er ook echt je de tijd voor wil geven om dat te leren. Ik wil je aan het begin van dit thema vragen of jij bereid bent om echt te leren luisteren naar Gods stem, zelfs als God soms dingen van je vraagt die niet altijd leuk zijn. Want zo eerlijk moeten we ook zijn. Als we de profeten in het Oude Testament zien, dan is hun boodschap echt niet altijd de meest positieve. 

Ik denk wel dat er in onze tijd heel veel mensen zijn zoals Samuël. Samuël ligt als jongen op zijn bed in de tempel te slapen als God hem roept. Er staat dat er op dat moment eigenlijk geen woord van God was. Niemand kreeg dus een woord van de HEER. Ongetwijfeld had dit er ook mee te maken dat niemand er naar zocht. En zelfs Eli had drie keer Samuël aan zijn bed nodig voordat hij in de gaten kreeg dat God Samuël misschien wel riep. Dat is wat, dan ben je priester en dan weet je niet eens dat Samuël door de HEER geroepen wordt. En daar ligt Samuël, die een stem hoort en er echt niets van begrijpt. Drie keer staat hij bij Eli en hij hoorde toch echt een stem. Hij droomde echt niet! Zo kan het zijn met het spreken van God. Soms zijn we er te onbekend mee om Gods stem te onderscheiden. En bij Samuël was dit een concrete stem, maar door heel de Bijbel heen openbaart God Zich ook op andere manieren. 

Gebed: HEER, ik wil Uw stem verstaan, ik wil horen wat U wilt dat ik horen zal en wil keuzes maken op basis van wat U van mij vraagt.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 



1 Petrus 4:1-7

1  Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde,
2  om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.
3  Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
4  Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.
5  Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.
6  Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.
7  En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.
8  Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
9  Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.
10  Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11  Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt;als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Genoeg als heiden geleefd

Thema: Eerste brief van Petrus

"Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven." (1 Petrus 4:1 en 2)

Soms raak je de draad wel eens kwijt, zeker ook als je probeert om je Bijbel te lezen. Dat taalgebruik van toen zijn soms enorme zinnen en in die zinnen zitten dan van die bijzinnen die een boodschap op zichzelf zijn, maar voor je het weet zit je op die lijn van een bijzin en raak je de draad kwijt waar het nu echt over ging. Die bijzin van de vorige keer over de ongehoorzame geesten was zo'n zin. Er zit in die bijzin ook echt iets groots en ook iets moois van de overwinning van Jezus. Het bijzondere van de schrijvers in de Bijbel is, dat zij kennelijk de draad niet kwijtraakten. Petrus gaat dan in hoofdstuk 4 gewoon verder waar hij voor die bijzin was gebleven. En dat terwijl je dan de lijn probeert te vinden tussen het volgende stuk en die bijzin. Alleen die is er niet, omdat Petrus gewoon verder gaat waar hij mee bezig was.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu