"En het gebeurde, toen Gideon het verhaal van de droom en zijn uitleg had gehoord, dat hij zich in aanbidding neerboog. Hij keerde terug naar het kamp van Israël en zei: Sta op, want de HEERE heeft het kamp van Midian in uw hand gegeven." (Richteren 7:15) 

Soms hoor je dingen waarvan je zegt: "Ik kan mijn oren niet geloven". Herken je dat? Het kan eigenlijk gewoon helemaal niet waar zijn wat je hoort. Maar toch kun je er niet omheen dat het wel waar moet zijn. Of het is te toevallig dat je iets precies op een bepaald moment hoort. Overigens zijn dat ook vaak momenten dat God je iets wil laten zien of dat Hij je iets wil bevestigen waar jij zolang over twijfelde. Dingen gebeuren nooit toevallig en er zijn momenten dat God op bepaalde momenten iets laat gebeuren dat eigenlijk niet kan, maar waardoor je juist een onderstreping krijgt van iets dat God al eerder zei.

 

Dat gebeurde ook bij Gideon. Gideon was echt nog niet dol enthousiast geworden om met driehonderd mannen die machtige vijand te verslaan. En ook als God hem naar beneden stuurt, dan neemt hij vanwege zijn angst iemand mee. En dan komt hij in het dal. Hoe moet dat zijn geweest om midden tussen het kamp van de vijand door te lopen? En dan loopt hij daar rond en dan hoort hij bij een tent een verhaal. Iemand vertelt aan een ander zijn droom. Die droom is volgens mij niet te begrijpen. Het gaat over een gerstebrood dat van de berg afrolt en tegen een tent aanrolt waardoor de hele tent tegen de vlakte gaat. 

Wat kun je nu halen uit zo'n droom? Nou, er is een andere soldaat die de uitleg gaat geven. Hij zegt: "Dat is het zwaard van Gideon." Ik ben best creatief, maar uit deze droom had ik dit er nooit over kunnen bedenken. Zeker niet als je beseft dat Gideon echt geen grote overwinnaar was in oorlogen en gewoon maar een kleine, onbekende Israëliet is. Het enige dat Gideon had gedaan, was de gewijdde paal en het altaar van Baäl slopen. Maar deze man weet het: Deze droom gaat over Gideon. Hoe is het mogelijk dat die man dit heeft gedroomd? Hij kende Gideon waarschijnlijk helemaal niet.  

De strijd was niet van Gideon, dat was wel duidelijk. God had hem de overwinning gegeven. Gideon zou alleen de overwinning hoeven op te halen. De rest was allemaal klaar. En deze droom is niet zomaar een droom. Ik maak soms mee dat God in een droom iemand tot erkenning brengt van zonden. God werkt door dromen heen. En of deze man dat ooit heeft beseft is maar de vraag, maar voor Gideon was dit een bijzondere bevestiging. En juist op een moment dat hij daar niet naar had gevraagd. 

Wij mogen ook scherp zijn op de momenten dat God Zijn weg bevestigt. En Hij weet ook wel dat wij soms die bevestiging op een bijzondere manier nodig hebben. De impact van deze droom is voor Gideon zo groot dat hij in aanbidding buigt voor God. Dan zijn er momenten dat je weet, dat je weet, dat je het weet dat iets een antwoord is van God. En op die momenten kun je gaan en blijft de twijfel buiten de deur. God zal Zijn weg echt bevestigen! 

Gebed: HEER, ik wil luisteren naar Uw stem, maar ik wil ook opmerkzaam zijn op die momenten dat U mij op een bijzondere manier wilt bemoedigen. Geef geloof en vertrouwen op Uw weg met mij.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)

Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. (Efeze 4:8)

We hebben gezien dat Jezus Zijn Koningschap op aarde verdeeld heeft over sommigen die een bediening krijgen. Nog steeds is Jezus Koning, maar de leiding en de opbouw van de kerk laat Hij over aan mensen die Hij daar een bediening voor geeft. Daarin spelen Woord en Geest natuurlijk een grote rol. Toch zou je dan kunnen zeggen dat er inderdaad sommigen zijn met een bediening, maar dat er velen zijn zonder bediening. Natuurlijk klopt dat ook weer niet, want degenen met een bediening, hebben die gekregen om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Het gaat dus ook weer wel over alle gelovigen met een roeping in deze wereld. In de Efezebrief zegt Paulus, voordat hij het over de bedieningen heeft, eerst iets over de gaven van de Heilige Geest. Die zijn aan allen gegeven en je kun je de vraag stellen in hoeverre dat ook dit te maken heeft met het gedeelde Koningschap.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu