"Toen bekleedde de Geest van de HEERE Gideon. Hij blies op de bazuin, en Abiëzer werd achter hem bijeengeroepen." (Richteren 6:34) 

Er gebeurt in hele korte tijd, heel veel in de omstandigheden van Gideon, maar ook in de omstandigheden van Israël en zeker in de omstandigheden van zijn dorpsgenoten. Eigenlijk zullen dat voornamelijk familieleden zijn geweest. Al eerder in het hoofdstuk wordt Gideon genoemd als iemand die behoord bij Abiëzer. En als je nog eens goed leest en bedenkt dat de gewijdde paal van Baäl en het altaar van zijn vader zijn, maakt ook nog eens duidelijk dat de afkomst van Gideon niet de beste is. Die hele dorpsgemeenschap knielde voor Baäl en zijn vader blijkt daarin een grote rol te hebben. En juist zijn vader laat de god zelf zijn zoon straffen, wat uiteindelijk niet gebeurde.

 

Was dit geloof van zijn vader? Of wist zijn vader dat God werkelijk Zich openbaarde en Baäl geen schijn van kans had? We weten het niet, maar wat er kort na die situatie gebeurd is nogal opzienbarend. Heel Midian en Amalek lag ondertussen weer klaar voor de strijd en ze waren de Jordaan al over. Eigenlijk is het een scenario dat niet best is. Maar dan gaat God verder met Gideon. En het lastige voor ons is, dat er een heleboel zaken onbesproken blijven.  

Er staat alleen dat de Geest van de HEER Gideon bekleedde. Meer staat er niet, maar dat is wel gelijk het verschil. Als de Geest van de HEER over je komt, bepalen niet langer de omstandigheden je manier van handelen, maar doet God dat Zelf. En als er al angst zou zijn, dan is dat verdwenen op het moment dat Gods Geest Gideon in beweging ging zetten. Maar weet je, zo werkt het ook gewoon bij God. Als God een opdracht geeft, laat Hij je die nooit alleen uitvoeren. Gideon had de belofte ook al gekregen dat God met hem zou zijn, maar ook zonder die belofte is God niet anders. Zou God je een opdracht geven voor Hem, die onmogelijk zou zijn? 

Op het moment dat de Geest over Gideon komt, is gelijk alles anders. Gideon pakt de bazuin en het hele dorp staat op en gaat achter Gideon aan. Zijn hele familie, die hem net nog ter dood wilde brengen, staat nu op en gaat achter hem aan. Dit is toch bijna niet te begrijpen. Denk jij dat dit mogelijk is, als jij midden in een familie zit, die uiteindelijk niets met Jezus hebben, of als je in een gemeente zit waar het Evangelie van het Koninkrijk geen ruimte krijgen en de overwinning van Jezus nooit gevierd wordt? Op het moment dat het Gods tijd is, wordt alles anders. Op één moment staat iedereen op, terwijl de vijand machtig en groot is, maar als de bazuin klinkt, lijkt iedereen er geloof in te krijgen. 

Zou jij op deze manier geloof in Gods overwinning willen overbrengen? Niet in jouw kracht, dat kan niet, maar wel in Gods kracht, want als Gods Geest komt, verandert alles. Dan verandert zelfs de stemming van 'tegen' naar 'voor'. Als God je roept, zorgt Hij ook voor de rest. 

Gebed: HEER, de strijd is van U en als U mij roept, wil ik geloven dat U het ook door mij heen zult doen. Zo wil ik beschikbaar zijn voor U.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 1:13-25

13  Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.
14  Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren.
15  Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel,
16  want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.
17  En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap,
18  in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is,
19  maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.
20  Hij is wel van tevoren gekend, vóór de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u.
21  Door Hem gelooft u in God, Die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn.
22  Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart,
23  u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.
24  Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen.
25  Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkondigd is.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Je leeft eeuwig en bent gereinigd

Thema: Eerste brief van Petrus

"U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God." (1 Petrus 1:23)

Als je naar de woorden kijkt die Petrus gebruikt om aan te geven wat je nieuwe status in het geloof is, dan vallen er een paar dingen op. Je bent opnieuw geboren, dat staat boven alles vast. Opnieuw geboren in een eeuwig leven. Als je de brieven van Paulus leest, kom je telkens een soort woordspel tegen, maar ook Petrus doet dit behoorlijk. Dat is wel opmerkelijk als je bedenkt dat hij een ongeleerde visser was. Petrus zegt dat je je ziel hebt gereinigd als gelovige. Dat is een woord dat in een werkwoordvorm staat dat wijst op iets dat in de verleden tijd is gebeurd. Dat is een opmerkelijke gedachte. Hoe vaak moet jij gereinigd worden van verkeerde dingen in je leven? Elke dag, toch? Toch zegt Petrus dat het reinigen van je ziel in het verleden heeft plaatsgevonden.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu