"Toen bekleedde de Geest van de HEERE Gideon. Hij blies op de bazuin, en Abiëzer werd achter hem bijeengeroepen." (Richteren 6:34) 

Er gebeurt in hele korte tijd, heel veel in de omstandigheden van Gideon, maar ook in de omstandigheden van Israël en zeker in de omstandigheden van zijn dorpsgenoten. Eigenlijk zullen dat voornamelijk familieleden zijn geweest. Al eerder in het hoofdstuk wordt Gideon genoemd als iemand die behoord bij Abiëzer. En als je nog eens goed leest en bedenkt dat de gewijdde paal van Baäl en het altaar van zijn vader zijn, maakt ook nog eens duidelijk dat de afkomst van Gideon niet de beste is. Die hele dorpsgemeenschap knielde voor Baäl en zijn vader blijkt daarin een grote rol te hebben. En juist zijn vader laat de god zelf zijn zoon straffen, wat uiteindelijk niet gebeurde.

 

Was dit geloof van zijn vader? Of wist zijn vader dat God werkelijk Zich openbaarde en Baäl geen schijn van kans had? We weten het niet, maar wat er kort na die situatie gebeurd is nogal opzienbarend. Heel Midian en Amalek lag ondertussen weer klaar voor de strijd en ze waren de Jordaan al over. Eigenlijk is het een scenario dat niet best is. Maar dan gaat God verder met Gideon. En het lastige voor ons is, dat er een heleboel zaken onbesproken blijven.  

Er staat alleen dat de Geest van de HEER Gideon bekleedde. Meer staat er niet, maar dat is wel gelijk het verschil. Als de Geest van de HEER over je komt, bepalen niet langer de omstandigheden je manier van handelen, maar doet God dat Zelf. En als er al angst zou zijn, dan is dat verdwenen op het moment dat Gods Geest Gideon in beweging ging zetten. Maar weet je, zo werkt het ook gewoon bij God. Als God een opdracht geeft, laat Hij je die nooit alleen uitvoeren. Gideon had de belofte ook al gekregen dat God met hem zou zijn, maar ook zonder die belofte is God niet anders. Zou God je een opdracht geven voor Hem, die onmogelijk zou zijn? 

Op het moment dat de Geest over Gideon komt, is gelijk alles anders. Gideon pakt de bazuin en het hele dorp staat op en gaat achter Gideon aan. Zijn hele familie, die hem net nog ter dood wilde brengen, staat nu op en gaat achter hem aan. Dit is toch bijna niet te begrijpen. Denk jij dat dit mogelijk is, als jij midden in een familie zit, die uiteindelijk niets met Jezus hebben, of als je in een gemeente zit waar het Evangelie van het Koninkrijk geen ruimte krijgen en de overwinning van Jezus nooit gevierd wordt? Op het moment dat het Gods tijd is, wordt alles anders. Op één moment staat iedereen op, terwijl de vijand machtig en groot is, maar als de bazuin klinkt, lijkt iedereen er geloof in te krijgen. 

Zou jij op deze manier geloof in Gods overwinning willen overbrengen? Niet in jouw kracht, dat kan niet, maar wel in Gods kracht, want als Gods Geest komt, verandert alles. Dan verandert zelfs de stemming van 'tegen' naar 'voor'. Als God je roept, zorgt Hij ook voor de rest. 

Gebed: HEER, de strijd is van U en als U mij roept, wil ik geloven dat U het ook door mij heen zult doen. Zo wil ik beschikbaar zijn voor U.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'


Romeinen 12:9-21

9 Laat de liefde ongeveinsd zijn.  Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede.
10 Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde.  Ga elkaar voor in eerbetoon.
11 Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.
12 Verblijd u in de hoop.  Wees geduldig in de verdrukking.  Volhard in het gebed.
13 Wees deelgenoot in de noden van de heiligen.  Leg u toe op de gastvrijheid.
14 Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet.
15 Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen.
16 Wees eensgezind onder elkaar.  Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog.
17 Vergeld niemand kwaad met kwaad.  Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen.
18 Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.
19 Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven:  Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.
20 Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen.
21 Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap vol liefde

"Wordt niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede." (Romeinen 12:21)

We gaan de serie 'Kerk van Jezus' afsluiten. We hebben stilgestaan bij het Koningschap van Jezus in de kerk, bij discipelschap en bij de gemeenschap van de kerk. Er is nog veel meer te zeggen, maar uiteindelijk moet het in de kerk van Jezus gaan over dat wat Hij ons zegt, dat we als gelovigen groeien in discipelschap en dat de gemeente functioneert als een gemeenschap waar liefde heerst en waar iedereen zich welkom voelt. Als dat de kerk is, dan is het de kerk van Jezus. Een kerk waarvan geldt dat deze niet wordt overwonnen door het kwade, maar waar het kwade wordt overwonnen door het goede. En dat is meestal niet onze eerste reactie. Liefde overwint alles en opent deuren. In alle jaren in de kerk heb ik al zo vaak gezien dat we niets bereiken met strijd en harde woorden. Liefde, aanvaarding en begrip maakt dat de kerk voluit kerk van Jezus kan zijn.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu