"Toen zeiden de mannen van de stad tegen Joas: Breng uw zoon naar buiten. Hij moet sterven, omdat hij het altaar van de Baäl heeft afgebroken en de gewijde paal die erbij stond, omgehakt." (Richteren 6:30) 

Het zal je als dorp maar gebeuren dat je 's morgen vroeg op komt, naar buiten kijkt en je hele afgod ligt in puin. Zoiets als dat je als christen op een ochtend naar buiten kijkt en je hele kerk ligt in puin. Dat kun je je toch niet voorstellen? Wie heeft het verschrikkelijke lef om die afgod omver te halen? Het volk wordt dan ook witheet. Ergens kun je dat wel voorstellen, maar hoe kan Israël zo ongelofelijk van slag raken omdat er een paal van een afgod omver ligt? Israël, notabene het volk van God. Geloven zij echt dat die afgod echt is? Natuurlijk, er zit zeker een geestelijke macht achter, maar de manier hoe de dorpsgemeenschap reageert is echt absurd!

Nadat Gideon de paal en het altaar omver heeft gehaald, heeft hij ook nog een offer gebracht op een nieuw altaar. Natuurlijk, Gideon was wel bang. Hij durfde het niet overdag en wachtte tot het nacht was. Daar kun je van alles van zeggen, maar het feit is wel dat hij de afgod wel omver haalde en er mee wilde afrekenen. Het is maar de vraag of wij zo radicaal durven zijn. Gideon ging in gehoorzaamheid aan God wel door met zijn roeping. 

En dan komt die ochtend. De hele dorpsgemeenschap is woedend en wil Gideon zo snel mogelijk uitgeleverd zien om hem te doden, want dit kon echt niet wat er was gebeurd. Gideon moest sterven, want Baäl is gesneuveld. Soms kom ik mensen tegen die zo onder de macht van satan zijn dat als ze bepaalde keuzes maken, ze direct onder druk worden gezet. Eigenlijk net zoals Gideon hier. Het waren dan hier wel gewone mensen, maar in de geestelijke wereld gebeuren dezelfde dingen. Je zou maar het lef hebben om afgoden te laten sneuvelen, of satans werk kapot te maken. Toch liet Gideon zich niet afleiden.  

Maar als het hele dorp is uitgelopen en Gideon opeist, bedenkt zijn vader een prachtig voorstel. Er zijn gedeelten in de Bijbel die zo gaaf zijn. Zijn vader stelt dan dat ze Gideon niet krijgen, maar als Baäl echt een god is, laat die god dan maar zien of hij echt zo machtig is. Wat een ontmaskering van een afgod. Als geld dan echt een god is, laat die dan maar laten zien of hij echt kan verlossen. Als afgoden macht hebben, laten ze hun macht dan tonen? 

En daarmee is de ontmaskering een feit. Uiteindelijk heeft er niemand macht, dan God alleen. En als er al demonische machten zijn die macht hebben, dan staat Jezus er altijd boven. Hoe groot is God! Laten we deze manier van de vader van Gideon maar eens voor ogen houden. Laten we maar gaan beseffen dat uiteindelijk al die afgoden machteloze goden zijn, die niets kunnen. Dreigen met de dood, door machten buiten God? Het zijn leugens, al lijken soms stemmen en gedachten levensecht, maar ze zijn alleen functioneel als mensen zich er aan overgeven. Gideon blijft leven en zal uiteindelijk het hele volk vrijzetten. 

Gebed: HEER, U bent veel sterker dan elke macht en kracht in de hemelse gewesten. Er is niemand die boven U uitkomt. Dat is mijn belijdenis, dwars tegen elk gevoel in.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Lukas 10:1-11

1 Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou.
2 Hij zei dan tegen hen:  De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.
3  Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven.
4  Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee,  en groet niemand onderweg.
5  En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis!
6 En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren.
7 Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt,  want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis.
8 En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt,
9 genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.
10 Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg:
11 Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het Koninkrijk van God dicht bij u is gekomen.
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet

"Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad." (Lukas 10:12)

Wat een woorden in deze tekst, maar hoe vaak ook verkeerd begrepen. Hoe ga je om met weigeraars van het Evangelie? Het is niet eenvoudig om een goed antwoord te geven op deze vraag. Hoewel het vroeger, en in sommige kringen nog steeds, gebeurde dat er dan werd gezegd: "Als je niet gelooft ga je naar de hel", is dit niet wat Jezus een discipel leert. Jezus leert ons op een heel andere manier reageren. Het oordeel ligt namelijk nooit bij ons, maar dat is een zaak van God Zelf. Daar hebben wij niets over te zeggen. Het zou kunnen zijn dat je dan zegt: "Maar Jezus zegt toch dat het Sodom, Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan degenen die het Evangelie weigeren?" Ja, zoiets lijkt Hij wel te zeggen, maar dan moeten we daar toch nog even beter naar kijken.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu