"Toen zeiden de mannen van de stad tegen Joas: Breng uw zoon naar buiten. Hij moet sterven, omdat hij het altaar van de Baäl heeft afgebroken en de gewijde paal die erbij stond, omgehakt." (Richteren 6:30) 

Het zal je als dorp maar gebeuren dat je 's morgen vroeg op komt, naar buiten kijkt en je hele afgod ligt in puin. Zoiets als dat je als christen op een ochtend naar buiten kijkt en je hele kerk ligt in puin. Dat kun je je toch niet voorstellen? Wie heeft het verschrikkelijke lef om die afgod omver te halen? Het volk wordt dan ook witheet. Ergens kun je dat wel voorstellen, maar hoe kan Israël zo ongelofelijk van slag raken omdat er een paal van een afgod omver ligt? Israël, notabene het volk van God. Geloven zij echt dat die afgod echt is? Natuurlijk, er zit zeker een geestelijke macht achter, maar de manier hoe de dorpsgemeenschap reageert is echt absurd!

Nadat Gideon de paal en het altaar omver heeft gehaald, heeft hij ook nog een offer gebracht op een nieuw altaar. Natuurlijk, Gideon was wel bang. Hij durfde het niet overdag en wachtte tot het nacht was. Daar kun je van alles van zeggen, maar het feit is wel dat hij de afgod wel omver haalde en er mee wilde afrekenen. Het is maar de vraag of wij zo radicaal durven zijn. Gideon ging in gehoorzaamheid aan God wel door met zijn roeping. 

En dan komt die ochtend. De hele dorpsgemeenschap is woedend en wil Gideon zo snel mogelijk uitgeleverd zien om hem te doden, want dit kon echt niet wat er was gebeurd. Gideon moest sterven, want Baäl is gesneuveld. Soms kom ik mensen tegen die zo onder de macht van satan zijn dat als ze bepaalde keuzes maken, ze direct onder druk worden gezet. Eigenlijk net zoals Gideon hier. Het waren dan hier wel gewone mensen, maar in de geestelijke wereld gebeuren dezelfde dingen. Je zou maar het lef hebben om afgoden te laten sneuvelen, of satans werk kapot te maken. Toch liet Gideon zich niet afleiden.  

Maar als het hele dorp is uitgelopen en Gideon opeist, bedenkt zijn vader een prachtig voorstel. Er zijn gedeelten in de Bijbel die zo gaaf zijn. Zijn vader stelt dan dat ze Gideon niet krijgen, maar als Baäl echt een god is, laat die god dan maar zien of hij echt zo machtig is. Wat een ontmaskering van een afgod. Als geld dan echt een god is, laat die dan maar laten zien of hij echt kan verlossen. Als afgoden macht hebben, laten ze hun macht dan tonen? 

En daarmee is de ontmaskering een feit. Uiteindelijk heeft er niemand macht, dan God alleen. En als er al demonische machten zijn die macht hebben, dan staat Jezus er altijd boven. Hoe groot is God! Laten we deze manier van de vader van Gideon maar eens voor ogen houden. Laten we maar gaan beseffen dat uiteindelijk al die afgoden machteloze goden zijn, die niets kunnen. Dreigen met de dood, door machten buiten God? Het zijn leugens, al lijken soms stemmen en gedachten levensecht, maar ze zijn alleen functioneel als mensen zich er aan overgeven. Gideon blijft leven en zal uiteindelijk het hele volk vrijzetten. 

Gebed: HEER, U bent veel sterker dan elke macht en kracht in de hemelse gewesten. Er is niemand die boven U uitkomt. Dat is mijn belijdenis, dwars tegen elk gevoel in.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Romeinen 8:18-30

18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
20 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
22 Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.
23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk  de verlossing van ons lichaam.
24 Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?
25 Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. 
26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
27 En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.
28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijkdie overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij  de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. 
30 En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Leven na Pasen in gebrokenheid (II)

"En evenzo komt de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen." (Romeinen 8:26)

Al het lijden dat er nu nog steeds is, dat klopt niet. Dat zeiden we vorige keer al. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat wij zouden lijden. Het lijden is ook niet Gods schuld. Dat zeggen mensen nog wel eens. Er zijn twee uitspraken waar ik mij behoorlijk over kan opwinden. De ene kant de opmerking 'het word je niet door mensen aangedaan'. Daarmee wordt vaak bedoeld dat het van God komt. Dat is nog maar de vraag. Dan leggen we het bij God neer, terwijl wij zelf als mensheid onder de vloek van de gevolgen van de zonden terecht zijn gekomen. En de andere kant zijn mensen die niets met God zeggen te hebben, maar die wel om het hardst roepen: "Waarom greep God niet in" of "Waarom liet God dit gebeuren". Als je dan niets met God hebt, waarom geef je Hem dan wel de schuld van het lijden? Het lijden is het gevolg wat wij hebben gedaan en wat wij doen. Pas op dat je het gelijk met nette antwoorden wil dichttimmeren. Pas op dat je het theologisch allemaal wilt verklaren. Wat is de rol van God in het lijden?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu