"Toen zeiden de mannen van de stad tegen Joas: Breng uw zoon naar buiten. Hij moet sterven, omdat hij het altaar van de Baäl heeft afgebroken en de gewijde paal die erbij stond, omgehakt." (Richteren 6:30) 

Het zal je als dorp maar gebeuren dat je 's morgen vroeg op komt, naar buiten kijkt en je hele afgod ligt in puin. Zoiets als dat je als christen op een ochtend naar buiten kijkt en je hele kerk ligt in puin. Dat kun je je toch niet voorstellen? Wie heeft het verschrikkelijke lef om die afgod omver te halen? Het volk wordt dan ook witheet. Ergens kun je dat wel voorstellen, maar hoe kan Israël zo ongelofelijk van slag raken omdat er een paal van een afgod omver ligt? Israël, notabene het volk van God. Geloven zij echt dat die afgod echt is? Natuurlijk, er zit zeker een geestelijke macht achter, maar de manier hoe de dorpsgemeenschap reageert is echt absurd!

Nadat Gideon de paal en het altaar omver heeft gehaald, heeft hij ook nog een offer gebracht op een nieuw altaar. Natuurlijk, Gideon was wel bang. Hij durfde het niet overdag en wachtte tot het nacht was. Daar kun je van alles van zeggen, maar het feit is wel dat hij de afgod wel omver haalde en er mee wilde afrekenen. Het is maar de vraag of wij zo radicaal durven zijn. Gideon ging in gehoorzaamheid aan God wel door met zijn roeping. 

En dan komt die ochtend. De hele dorpsgemeenschap is woedend en wil Gideon zo snel mogelijk uitgeleverd zien om hem te doden, want dit kon echt niet wat er was gebeurd. Gideon moest sterven, want Baäl is gesneuveld. Soms kom ik mensen tegen die zo onder de macht van satan zijn dat als ze bepaalde keuzes maken, ze direct onder druk worden gezet. Eigenlijk net zoals Gideon hier. Het waren dan hier wel gewone mensen, maar in de geestelijke wereld gebeuren dezelfde dingen. Je zou maar het lef hebben om afgoden te laten sneuvelen, of satans werk kapot te maken. Toch liet Gideon zich niet afleiden.  

Maar als het hele dorp is uitgelopen en Gideon opeist, bedenkt zijn vader een prachtig voorstel. Er zijn gedeelten in de Bijbel die zo gaaf zijn. Zijn vader stelt dan dat ze Gideon niet krijgen, maar als Baäl echt een god is, laat die god dan maar zien of hij echt zo machtig is. Wat een ontmaskering van een afgod. Als geld dan echt een god is, laat die dan maar laten zien of hij echt kan verlossen. Als afgoden macht hebben, laten ze hun macht dan tonen? 

En daarmee is de ontmaskering een feit. Uiteindelijk heeft er niemand macht, dan God alleen. En als er al demonische machten zijn die macht hebben, dan staat Jezus er altijd boven. Hoe groot is God! Laten we deze manier van de vader van Gideon maar eens voor ogen houden. Laten we maar gaan beseffen dat uiteindelijk al die afgoden machteloze goden zijn, die niets kunnen. Dreigen met de dood, door machten buiten God? Het zijn leugens, al lijken soms stemmen en gedachten levensecht, maar ze zijn alleen functioneel als mensen zich er aan overgeven. Gideon blijft leven en zal uiteindelijk het hele volk vrijzetten. 

Gebed: HEER, U bent veel sterker dan elke macht en kracht in de hemelse gewesten. Er is niemand die boven U uitkomt. Dat is mijn belijdenis, dwars tegen elk gevoel in.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)

Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. (Efeze 4:8)

We hebben gezien dat Jezus Zijn Koningschap op aarde verdeeld heeft over sommigen die een bediening krijgen. Nog steeds is Jezus Koning, maar de leiding en de opbouw van de kerk laat Hij over aan mensen die Hij daar een bediening voor geeft. Daarin spelen Woord en Geest natuurlijk een grote rol. Toch zou je dan kunnen zeggen dat er inderdaad sommigen zijn met een bediening, maar dat er velen zijn zonder bediening. Natuurlijk klopt dat ook weer niet, want degenen met een bediening, hebben die gekregen om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Het gaat dus ook weer wel over alle gelovigen met een roeping in deze wereld. In de Efezebrief zegt Paulus, voordat hij het over de bedieningen heeft, eerst iets over de gaven van de Heilige Geest. Die zijn aan allen gegeven en je kun je de vraag stellen in hoeverre dat ook dit te maken heeft met het gedeelde Koningschap.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu