"Maar de HEERE zei tegen hem: Vrede zij met u! Wees niet bevreesd, u zult niet sterven." (Richteren 6:23) 

Je zou God maar ontmoeten, zoals Gideon. En volgens mij komt Gideon pas als het meeste achter de rug is rondom zijn roeping, tot het besef wat er eigenlijk echt gebeurt. Gideon vroeg om een teken. Dat was niet zo vreemd, dat zagen we gisteren al wel. Maar als het dan is gebeurd, dan denkt Gideon wel dat zijn laatste uur heeft geslagen. Heb jij dat ook wel eens, dat je ineens tot het besef komt van: "wat heb ik eigenlijk allemaal gezegd?" Dat moet bij Gideon ongeveer zijn gebeurd.

 

Het teken dat Gideon vroeg, ging veel verder dan dat hij zelf had bedacht. Het enige dat Gideon vroeg was of de Engel hem een teken wilde geven dat dit echt van God was. En wat Gideon toen bedacht was dat hij even weg zou gaan om wat eten te halen en dat die man, de Engel, er nog zou zijn als hij terugkwam, want hij wilde voor Hem eten klaarmaken. En op het moment dat hij dan terugkomt, zegt die Engel: "Leg het geitenbokje en de ongezuurde broden op een rots en giet het kooknat er overheen. Dan kom je met een complete maaltijd aan bij die Engel, en dan zegt Hij dat Gideon het op een rots moet leggen. 

Vervolgens gaat de Engel er naartoe, raakt het met zijn staf aan en in plaats van een maaltijd, wordt het een offer. De vlammen slaan uit de rots en verteert alles. Dat is het moment dat Gideon weet: dit is God Zelf. En op dat moment slaat de angst om zijn hart. Ik denk niet dat wij zo'n soort ervaring hebben. Maar het gevolg van Gideon is wel heel logisch. Als God dan zo dichtbij is geweest, dan ku je bij Zijn heiligheid niet bestaan. Misschien is dat besef bij ons wel eens ver weg geraakt. Een Israëliet wist wat de heiligheid van God was. Die heiligheid is nu voor ons ook niet veranderd. Zonder verzoening is God absoluut een verterend vuur. En Gideon beseft dit helemaal. 

Als Gideon dan denkt dat zijn laatste uur heeft geslagen dan stelt God hem gerust. En dan laat God Zijn karakter zien tegenover degenen die Zijn dienstknechten zijn. God ontmoet ons met deze woorden: Vrede zij jullie. Zo gaat God om met degenen die Hij roept in Zijn Koninkrijk. Al hebben wij soms een teken nodig, al draaien wij soms de werkelijkheid om, God komt met vrede naar hen toe die Hij wil zenden in deze wereld. En Hij zegt erbij: "Je zult niet sterven en je hoeft niet bang te zijn." 

Je hoeft niet bang te zijn om te gaan in de bestemming die God voor je heeft, maar als God zegt dat Hij met je zal gaan, dan gaat Hij met vrede met je mee. God leeft in vrede met jou en jij met Hem en vanuit die rust en vrede mag jij gaan wandelen in de bediening die God voor je heeft. Strijdbare held, God is er met Zijn vrede bij. 

Gebed: HEER, U ontmoet mij met vrede, zelfs als ik veel te weinig Uw heiligheid beseft. Maar met U erbij, durf ik te gaan, waar U mij ook maar zendt.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu