"Maar de HEERE zei tegen hem: Vrede zij met u! Wees niet bevreesd, u zult niet sterven." (Richteren 6:23) 

Je zou God maar ontmoeten, zoals Gideon. En volgens mij komt Gideon pas als het meeste achter de rug is rondom zijn roeping, tot het besef wat er eigenlijk echt gebeurt. Gideon vroeg om een teken. Dat was niet zo vreemd, dat zagen we gisteren al wel. Maar als het dan is gebeurd, dan denkt Gideon wel dat zijn laatste uur heeft geslagen. Heb jij dat ook wel eens, dat je ineens tot het besef komt van: "wat heb ik eigenlijk allemaal gezegd?" Dat moet bij Gideon ongeveer zijn gebeurd.

 

Het teken dat Gideon vroeg, ging veel verder dan dat hij zelf had bedacht. Het enige dat Gideon vroeg was of de Engel hem een teken wilde geven dat dit echt van God was. En wat Gideon toen bedacht was dat hij even weg zou gaan om wat eten te halen en dat die man, de Engel, er nog zou zijn als hij terugkwam, want hij wilde voor Hem eten klaarmaken. En op het moment dat hij dan terugkomt, zegt die Engel: "Leg het geitenbokje en de ongezuurde broden op een rots en giet het kooknat er overheen. Dan kom je met een complete maaltijd aan bij die Engel, en dan zegt Hij dat Gideon het op een rots moet leggen. 

Vervolgens gaat de Engel er naartoe, raakt het met zijn staf aan en in plaats van een maaltijd, wordt het een offer. De vlammen slaan uit de rots en verteert alles. Dat is het moment dat Gideon weet: dit is God Zelf. En op dat moment slaat de angst om zijn hart. Ik denk niet dat wij zo'n soort ervaring hebben. Maar het gevolg van Gideon is wel heel logisch. Als God dan zo dichtbij is geweest, dan ku je bij Zijn heiligheid niet bestaan. Misschien is dat besef bij ons wel eens ver weg geraakt. Een Israëliet wist wat de heiligheid van God was. Die heiligheid is nu voor ons ook niet veranderd. Zonder verzoening is God absoluut een verterend vuur. En Gideon beseft dit helemaal. 

Als Gideon dan denkt dat zijn laatste uur heeft geslagen dan stelt God hem gerust. En dan laat God Zijn karakter zien tegenover degenen die Zijn dienstknechten zijn. God ontmoet ons met deze woorden: Vrede zij jullie. Zo gaat God om met degenen die Hij roept in Zijn Koninkrijk. Al hebben wij soms een teken nodig, al draaien wij soms de werkelijkheid om, God komt met vrede naar hen toe die Hij wil zenden in deze wereld. En Hij zegt erbij: "Je zult niet sterven en je hoeft niet bang te zijn." 

Je hoeft niet bang te zijn om te gaan in de bestemming die God voor je heeft, maar als God zegt dat Hij met je zal gaan, dan gaat Hij met vrede met je mee. God leeft in vrede met jou en jij met Hem en vanuit die rust en vrede mag jij gaan wandelen in de bediening die God voor je heeft. Strijdbare held, God is er met Zijn vrede bij. 

Gebed: HEER, U ontmoet mij met vrede, zelfs als ik veel te weinig Uw heiligheid beseft. Maar met U erbij, durf ik te gaan, waar U mij ook maar zendt.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu