"Toen kwam een Engel van de HEERE. Hij nam plaats onder de eik die bij Ofra is, die aan de Abiëzriet Joas toebehoorde. En zijn zoon Gideon klopte tarwe uit in de wijnpers om die voor de Midianieten te verbergen. Toen verscheen de Engel van de HEERE aan hem en zei tegen hem: De HEERE is met u, strijdbare held!" (Richteren 6:11 en 12) 

Heb je wel eens goed gelezen wat er gebeurt als God Gideon gaat roepen? Het is eigenlijk te gek voor woorden waar hij mee bezig is. De angst van de Israëlieten is gigantisch. Op het moment dat de Israëlieten uiteindelijk tot God gaan roepen, doen ze dat niet vanwege hun zonden, maar vanwege Midian. En als je dan doorleest, dan lees je dat ze zelfs bang zijn voor de goden van de Amorieten, waar Midian onderdeel van was. En blijkbaar is ook de man die God op het oog heeft net zo bang als de rest. Misschien is het je nog nooit opgevallen, maar je moet de verzen van deze dag eens even goed lezen.

 

God roept een sterke held, dat staat in vers 12. Maar wat is dat voor een sterke held die het volk moet gaan verlossen? Dat is een held die graan aan het dorsen is in een wijnpersbak. Heb je daar wel eens over nagedacht? Wie gaat er nu graan dorsen in een wijnpersbak? Dat klopt echt niet. Maar waarom deed Gideon dat? Hij deed het om het gedorste graan te redden van de Midianieten. Een wijnpersbak was een betonnen bak die ongeveer zo hoog als een man was. Normaal werden daar de druiven in gestort na de oogst en de wijnbouwer ging dan over de druiven lopen, zodat het sap eruit geperst werd en via een goot werd opgevangen.  

Gideon liep in deze bak, net niet zichtbaar, tarwe te dorsen. Dit heeft echt niets te maken met lef, dit is echt geen strijdbare held. Dit is een man die zo bang is als een wezel. Hij durft helemaal niets en Hij durft al helemaal geen vijand te gaan verslaan. En als hij het al zou durven, de vijand is als sprinkhanen op het veld, met wie zou hij de strijd aan moeten gaan. Herken je het gevoel van Gideon als je alles om je heen ziet? Begrijp je het op het moment dat je de woorden van Jezus hoort: "Maak alle volken tot Mijn discipelen."? Wat kan Gideon doen aan de hele situatie van Israël? Uiteindelijk helemaal niets. Gideon kan het ook echt niet, hij is gewoon een bange Israëliet waarvan er zoveel zijn in Israël. 

Jij kunt ook niet veranderen, maar God zegt vandaag, in jouw situatie: "Jij bent een strijdbare held." Ik weet niet wat jouw situatie is, maar God gaat jou gebruiken als een strijdbare held, ook al voel je daar helemaal niets van. Deze woorden van God zijn een feit omdat God ze spreekt en dat ze daarom waar zijn. Ik geloof dat als wij deze woorden aannemen en geloven, dat God ons zal gebruiken op een krachtige manier in situaties die wij niet de baas kunnen, maar waarin wij het verschil zullen maken. 

Gebed: HEER, er zijn genoeg situaties waarin ik mij echt die sterke held niet voel, maar ik wil niet in mijn kracht, maar in Uw kracht gaan in de bestemming die U voor mij hebt.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'


Romeinen 12:9-21

9 Laat de liefde ongeveinsd zijn.  Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede.
10 Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde.  Ga elkaar voor in eerbetoon.
11 Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.
12 Verblijd u in de hoop.  Wees geduldig in de verdrukking.  Volhard in het gebed.
13 Wees deelgenoot in de noden van de heiligen.  Leg u toe op de gastvrijheid.
14 Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet.
15 Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen.
16 Wees eensgezind onder elkaar.  Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog.
17 Vergeld niemand kwaad met kwaad.  Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen.
18 Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.
19 Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven:  Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.
20 Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen.
21 Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap vol liefde

"Wordt niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede." (Romeinen 12:21)

We gaan de serie 'Kerk van Jezus' afsluiten. We hebben stilgestaan bij het Koningschap van Jezus in de kerk, bij discipelschap en bij de gemeenschap van de kerk. Er is nog veel meer te zeggen, maar uiteindelijk moet het in de kerk van Jezus gaan over dat wat Hij ons zegt, dat we als gelovigen groeien in discipelschap en dat de gemeente functioneert als een gemeenschap waar liefde heerst en waar iedereen zich welkom voelt. Als dat de kerk is, dan is het de kerk van Jezus. Een kerk waarvan geldt dat deze niet wordt overwonnen door het kwade, maar waar het kwade wordt overwonnen door het goede. En dat is meestal niet onze eerste reactie. Liefde overwint alles en opent deuren. In alle jaren in de kerk heb ik al zo vaak gezien dat we niets bereiken met strijd en harde woorden. Liefde, aanvaarding en begrip maakt dat de kerk voluit kerk van Jezus kan zijn.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu