"Toen kwam een Engel van de HEERE. Hij nam plaats onder de eik die bij Ofra is, die aan de Abiëzriet Joas toebehoorde. En zijn zoon Gideon klopte tarwe uit in de wijnpers om die voor de Midianieten te verbergen. Toen verscheen de Engel van de HEERE aan hem en zei tegen hem: De HEERE is met u, strijdbare held!" (Richteren 6:11 en 12) 

Heb je wel eens goed gelezen wat er gebeurt als God Gideon gaat roepen? Het is eigenlijk te gek voor woorden waar hij mee bezig is. De angst van de Israëlieten is gigantisch. Op het moment dat de Israëlieten uiteindelijk tot God gaan roepen, doen ze dat niet vanwege hun zonden, maar vanwege Midian. En als je dan doorleest, dan lees je dat ze zelfs bang zijn voor de goden van de Amorieten, waar Midian onderdeel van was. En blijkbaar is ook de man die God op het oog heeft net zo bang als de rest. Misschien is het je nog nooit opgevallen, maar je moet de verzen van deze dag eens even goed lezen.

 

God roept een sterke held, dat staat in vers 12. Maar wat is dat voor een sterke held die het volk moet gaan verlossen? Dat is een held die graan aan het dorsen is in een wijnpersbak. Heb je daar wel eens over nagedacht? Wie gaat er nu graan dorsen in een wijnpersbak? Dat klopt echt niet. Maar waarom deed Gideon dat? Hij deed het om het gedorste graan te redden van de Midianieten. Een wijnpersbak was een betonnen bak die ongeveer zo hoog als een man was. Normaal werden daar de druiven in gestort na de oogst en de wijnbouwer ging dan over de druiven lopen, zodat het sap eruit geperst werd en via een goot werd opgevangen.  

Gideon liep in deze bak, net niet zichtbaar, tarwe te dorsen. Dit heeft echt niets te maken met lef, dit is echt geen strijdbare held. Dit is een man die zo bang is als een wezel. Hij durft helemaal niets en Hij durft al helemaal geen vijand te gaan verslaan. En als hij het al zou durven, de vijand is als sprinkhanen op het veld, met wie zou hij de strijd aan moeten gaan. Herken je het gevoel van Gideon als je alles om je heen ziet? Begrijp je het op het moment dat je de woorden van Jezus hoort: "Maak alle volken tot Mijn discipelen."? Wat kan Gideon doen aan de hele situatie van Israël? Uiteindelijk helemaal niets. Gideon kan het ook echt niet, hij is gewoon een bange Israëliet waarvan er zoveel zijn in Israël. 

Jij kunt ook niet veranderen, maar God zegt vandaag, in jouw situatie: "Jij bent een strijdbare held." Ik weet niet wat jouw situatie is, maar God gaat jou gebruiken als een strijdbare held, ook al voel je daar helemaal niets van. Deze woorden van God zijn een feit omdat God ze spreekt en dat ze daarom waar zijn. Ik geloof dat als wij deze woorden aannemen en geloven, dat God ons zal gebruiken op een krachtige manier in situaties die wij niet de baas kunnen, maar waarin wij het verschil zullen maken. 

Gebed: HEER, er zijn genoeg situaties waarin ik mij echt die sterke held niet voel, maar ik wil niet in mijn kracht, maar in Uw kracht gaan in de bestemming die U voor mij hebt.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 1:1-9

1  Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië,
2  uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus: moge genade en vrede voor u vermeerderd worden.
3  Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden,
4  tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u.
5  U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.
6  Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd als het nodig is-bedroefd door allerlei verzoekingen,
7  opdat de beproeving van uw geloof-die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt-mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.
8  Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde,
9  en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen.​
10  Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd.
11  Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de Geest van Christus, Die in hen was, doelde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna.
12  Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het Evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, Die vanuit de hemel gezonden is; dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Veel meer uitzicht dan vroeger

Thema: Eerste brief van Petrus

"Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen." (1 Petrus 1:8 en 9)

Weet je wat het einddoel van je geloof is? De zaligheid van onze zielen! Dat klinkt logisch, maar dat is het eigenlijk niet. Er zijn mensen die van de zaligheid van hun zielen ongeveer het beginpunt maken omdat het in hun geloofsleven alleen gaat om de zaligheid. Dan vergeet je om het Koninkrijk van Jezus op aarde te brengen. De zaligheid is het einddoel van ons geloof. Het heeft er dus wel alles mee te maken en het kan ook niet ontbreken. Maar er is nog iets aparts aan dat einddoel van ons geloof. Voor ons is dat einddoel een bemoedigende troost. Het mag een uitzicht zijn, het mag een verlangen zijn dat als een soort bijwerking bij je geloof komt. Ik schrijf 'bijwerking' zodat het niet al je aandacht vraagt om daar mee bezig te zijn. Maar laat het wel een bijwerking zijn die je een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde geeft.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu