"Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: In de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen." (Handelingen 3:6) 

De kant van Petrus hebben we de afgelopen dagen wel bekeken. Maar er is ook nog een andere kant. De kant van de verlamde man. Stel je voor dat deze verlamde man het symbool is van jouw situatie. Misschien ben je niet letterlijk verlamd, maar verlamd jouw situatie wel je leven. En dan komt er een Petrus voorbij. Wat zou jij willen dat hij doet? Ja, natuurlijk kun je bedenken wat er allemaal in deze geschiedenis gebeurd en heel wenselijk antwoorden met: "dat ik weer gezond word." Dat klinkt heel netjes, maar is de praktijk van ons leven ook zo?

 

Als je eerlijk in de spiegel kijkt, ligt het toch vaak wel heel anders. Weet je wat ik bijzonder vind? Dat die verlamde man, als Petrus hem zijn hand toesteekt, dat hij die hand aanpakt en zich op zijn voeten laat zetten. Die man had geloof nodig om te kunnen gaan ervaren dat zijn enkels weer sterk werden. Volgens mij zou ik gedacht hebben: "Je kunt mij wat, Petrus, maar zo gek ben ik niet dat met ene zin ik zou denken dat ik kan staan. 

Wat geloof jij, in jouw moeilijke situaties van de kracht van Jezus. Het uitspreken over het leven van iemand anders is het ene, maar het andere, als het over jou gaat, hoe ervaar je dan je geloof? Of moet je soms eerlijk zeggen dat je tevreden bent met een tijdelijke oplossing waardoor het voor vandaag in ieder geval weer leefbaar is? Doe dan maar zilver en goud, want meer hoop, dat is teveel gevraagd. Dat is ongeveer hetzelfde als dat we God vragen om kracht, terwijl Hij genezing wil geven.  

Ik weet niet wat jouw situatie is, ik weet ook niet hoe het jou verlamd, maar ik wil dit tegen je zeggen dat hoe je situatie ook is, er kracht is in de Naam van Jezus. Geen kracht om kracht te geven alleen, maar kracht om werkelijk jouw situatie totaal te veranderen. Er is kracht, wonderbare kracht in het bloed van Jezus. Besef jij dat jij niet hoeft te berusten in jouw situatie of in jouw diagnose, maar dat jij je uit mag strekken naar de Naam Die hoop geeft, waar geen hoop meer is overgebleven? 

Besef jij dat jij je mag vastgrijpen aan het moment dat Jezus wordt verbonden aan jouw situatie. Dan gaat er werkelijk iets gebeuren. En misschien had deze man echt niet veel geloof, maar hij sloeg de hand van Petrus niet weg op het moment dat Petrus de verlamde man afstemt op Jezus. In de rol van Petrus kun je nog weglopen als er niets gebeurd en denken: het was Gods tijd nog niet. Maar in de rol van die verlamde man, dan gaat het om jezelf. Daar kun je niet voor weglopen, dan komt het geloof er echt op aan. Maar hoe jouw situatie ook is, deze geschiedenis laat zien dat er hoop is, ook als alle hoop is verdwenen. Jezus, hoop voor jouw leven! 

Gebed: Jezus, als het over mijn situatie gaat, wil ik toch geloven dat U er iets in kunt veranderen. Ik sterk mij uit naar het onmogelijke, omdat U laat zien dat alles mogelijk is.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 1:1-9

1  Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië,
2  uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus: moge genade en vrede voor u vermeerderd worden.
3  Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden,
4  tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u.
5  U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.
6  Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd als het nodig is-bedroefd door allerlei verzoekingen,
7  opdat de beproeving van uw geloof-die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt-mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.
8  Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde,
9  en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen.​
10  Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd.
11  Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de Geest van Christus, Die in hen was, doelde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna.
12  Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het Evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, Die vanuit de hemel gezonden is; dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Veel meer uitzicht dan vroeger

Thema: Eerste brief van Petrus

"Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen." (1 Petrus 1:8 en 9)

Weet je wat het einddoel van je geloof is? De zaligheid van onze zielen! Dat klinkt logisch, maar dat is het eigenlijk niet. Er zijn mensen die van de zaligheid van hun zielen ongeveer het beginpunt maken omdat het in hun geloofsleven alleen gaat om de zaligheid. Dan vergeet je om het Koninkrijk van Jezus op aarde te brengen. De zaligheid is het einddoel van ons geloof. Het heeft er dus wel alles mee te maken en het kan ook niet ontbreken. Maar er is nog iets aparts aan dat einddoel van ons geloof. Voor ons is dat einddoel een bemoedigende troost. Het mag een uitzicht zijn, het mag een verlangen zijn dat als een soort bijwerking bij je geloof komt. Ik schrijf 'bijwerking' zodat het niet al je aandacht vraagt om daar mee bezig te zijn. Maar laat het wel een bijwerking zijn die je een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde geeft.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu