"Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: In de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen." (Handelingen 3:6) 

Hoeveel lef heb je nodig om werkelijk de vervulling met de Heilige Geest alle ruimte te geven? Wat gebeurt er eigenlijk als de Heilige Geest je echt in bezit neemt en als je dan ook nog eens gaat doen wat Paulus zegt voor het uitstrekken naar de beste genadegaven? Ik kan je garanderen dat er dan echt iets gebeurt. En ga er maar vanuit als je echt afgestemd wil zijn op de Heilige Geest, dat God je dan echt avonturen laat beleven. De afgelopen dagen waren wij op de Pinksterconferentie Opwekking. Wij zaten naast het vak met mensen met gehoorproblemen. Tussen die mensen zat een ventje van 5 jaar en God zei tegen mij: "Ga met hem bidden."

Ik moet je eerlijk zeggen dat het nogal een avontuur is om dan te gehoorzamen. Dat ventje lag echt op mijn hart, maar opstaan en tussen allemaal doven gaan zitten en bidden, dat is nogal wat. Want hoe kan ik mij verstaanbaar maken? Natuurlijk een doventolk erbij, maar toch dat eerste moment dat je contact legt. Dat is eng. Door omstandigheden lukte het die dag niet, maar maandag was er een moment dat het ventje bij zijn moeder zat en dat ik zag dat zijn moeder tegen hem praatte. Uiteindelijk ben ik er naartoe gegaan, zijn moeder bleek geen gehoorprobleem te hebben en dat ventje ook niet. Hij kon alleen niet praten vanwege problemen rond zijn keel. Uiteindelijk heb ik gedaan wat God vroeg en heb met hem gebeden met zijn moeder erbij. Het was bijzonder hoe het ventje reageerde op zijn problemen. In gebarentaal zei hij dat hij straks in de hemel er geen last meer van zou hebben en dat hij dan ook kan zwemmen. 

Dit zijn momenten dat wandelen door de Geest soms heel spannend is. Petrus en Johannes hebben nog maar net de uitstorting van de Heilige Geest achter de rug en ze zien aan de poort van de stad een man zitten die verlamd is. Wat doe jij als je langs zo iemand loopt? Nou, ik zou zeggen: "Sta op en wandel!" Ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik zou dat niet zomaar durven. Stel je voor dat er niets gebeurt en wat zullen de mensen dan wel zeggen? En ook in de kerk zitten we hier soms heel erg mee. Geloof jij dat God alles kan en zelfs iemand die niet kan lopen, kan laten lopen? Of een ventje die niet kan praten (en ook niet kan slikken of ademen door zijn mond) kan genezen op het moment dat wij Hem aanroepen? Wat maakt dat Petrus hier naar die man toe gaat en zegt: "Sta op en ga lopen?"

Petrus had maar twee dingen: De belofte van Jezus en het geloof dat bij God alle dingen mogelijk zijn. En met dat geloof ging hij niet in discussie, maar met dat geloof ging hij gewoon aan het werk. Petrus wist als geen ander dat hij deze woorden kon uitspreken met Goddelijke kracht. En het gebeurde. Weet je wat wij vaak doen? Wij gaan van het onmogelijke uit. Ik wil je vragen, of dat jij vandaag wilt bedenken wat jij gelooft dat bij God mogelijk is. Daar begint het avontuur. 

Gebed: Jezus, door Uw Geest zijn wij tot al Uw dingen in staat. Ik wil geloven dat in Uw Naam alles mogelijk is en ik wil U vragen om vrijmoedigheid en durf.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)

Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. (Efeze 4:8)

We hebben gezien dat Jezus Zijn Koningschap op aarde verdeeld heeft over sommigen die een bediening krijgen. Nog steeds is Jezus Koning, maar de leiding en de opbouw van de kerk laat Hij over aan mensen die Hij daar een bediening voor geeft. Daarin spelen Woord en Geest natuurlijk een grote rol. Toch zou je dan kunnen zeggen dat er inderdaad sommigen zijn met een bediening, maar dat er velen zijn zonder bediening. Natuurlijk klopt dat ook weer niet, want degenen met een bediening, hebben die gekregen om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Het gaat dus ook weer wel over alle gelovigen met een roeping in deze wereld. In de Efezebrief zegt Paulus, voordat hij het over de bedieningen heeft, eerst iets over de gaven van de Heilige Geest. Die zijn aan allen gegeven en je kun je de vraag stellen in hoeverre dat ook dit te maken heeft met het gedeelde Koningschap.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu