"Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: In de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen." (Handelingen 3:6) 

Hoeveel lef heb je nodig om werkelijk de vervulling met de Heilige Geest alle ruimte te geven? Wat gebeurt er eigenlijk als de Heilige Geest je echt in bezit neemt en als je dan ook nog eens gaat doen wat Paulus zegt voor het uitstrekken naar de beste genadegaven? Ik kan je garanderen dat er dan echt iets gebeurt. En ga er maar vanuit als je echt afgestemd wil zijn op de Heilige Geest, dat God je dan echt avonturen laat beleven. De afgelopen dagen waren wij op de Pinksterconferentie Opwekking. Wij zaten naast het vak met mensen met gehoorproblemen. Tussen die mensen zat een ventje van 5 jaar en God zei tegen mij: "Ga met hem bidden."

Ik moet je eerlijk zeggen dat het nogal een avontuur is om dan te gehoorzamen. Dat ventje lag echt op mijn hart, maar opstaan en tussen allemaal doven gaan zitten en bidden, dat is nogal wat. Want hoe kan ik mij verstaanbaar maken? Natuurlijk een doventolk erbij, maar toch dat eerste moment dat je contact legt. Dat is eng. Door omstandigheden lukte het die dag niet, maar maandag was er een moment dat het ventje bij zijn moeder zat en dat ik zag dat zijn moeder tegen hem praatte. Uiteindelijk ben ik er naartoe gegaan, zijn moeder bleek geen gehoorprobleem te hebben en dat ventje ook niet. Hij kon alleen niet praten vanwege problemen rond zijn keel. Uiteindelijk heb ik gedaan wat God vroeg en heb met hem gebeden met zijn moeder erbij. Het was bijzonder hoe het ventje reageerde op zijn problemen. In gebarentaal zei hij dat hij straks in de hemel er geen last meer van zou hebben en dat hij dan ook kan zwemmen. 

Dit zijn momenten dat wandelen door de Geest soms heel spannend is. Petrus en Johannes hebben nog maar net de uitstorting van de Heilige Geest achter de rug en ze zien aan de poort van de stad een man zitten die verlamd is. Wat doe jij als je langs zo iemand loopt? Nou, ik zou zeggen: "Sta op en wandel!" Ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik zou dat niet zomaar durven. Stel je voor dat er niets gebeurt en wat zullen de mensen dan wel zeggen? En ook in de kerk zitten we hier soms heel erg mee. Geloof jij dat God alles kan en zelfs iemand die niet kan lopen, kan laten lopen? Of een ventje die niet kan praten (en ook niet kan slikken of ademen door zijn mond) kan genezen op het moment dat wij Hem aanroepen? Wat maakt dat Petrus hier naar die man toe gaat en zegt: "Sta op en ga lopen?"

Petrus had maar twee dingen: De belofte van Jezus en het geloof dat bij God alle dingen mogelijk zijn. En met dat geloof ging hij niet in discussie, maar met dat geloof ging hij gewoon aan het werk. Petrus wist als geen ander dat hij deze woorden kon uitspreken met Goddelijke kracht. En het gebeurde. Weet je wat wij vaak doen? Wij gaan van het onmogelijke uit. Ik wil je vragen, of dat jij vandaag wilt bedenken wat jij gelooft dat bij God mogelijk is. Daar begint het avontuur. 

Gebed: Jezus, door Uw Geest zijn wij tot al Uw dingen in staat. Ik wil geloven dat in Uw Naam alles mogelijk is en ik wil U vragen om vrijmoedigheid en durf.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Romeinen 8:18-30

18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
20 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
22 Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.
23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk  de verlossing van ons lichaam.
24 Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?
25 Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. 
26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
27 En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.
28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijkdie overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij  de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. 
30 En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Leven na Pasen in gebrokenheid (II)

"En evenzo komt de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen." (Romeinen 8:26)

Al het lijden dat er nu nog steeds is, dat klopt niet. Dat zeiden we vorige keer al. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat wij zouden lijden. Het lijden is ook niet Gods schuld. Dat zeggen mensen nog wel eens. Er zijn twee uitspraken waar ik mij behoorlijk over kan opwinden. De ene kant de opmerking 'het word je niet door mensen aangedaan'. Daarmee wordt vaak bedoeld dat het van God komt. Dat is nog maar de vraag. Dan leggen we het bij God neer, terwijl wij zelf als mensheid onder de vloek van de gevolgen van de zonden terecht zijn gekomen. En de andere kant zijn mensen die niets met God zeggen te hebben, maar die wel om het hardst roepen: "Waarom greep God niet in" of "Waarom liet God dit gebeuren". Als je dan niets met God hebt, waarom geef je Hem dan wel de schuld van het lijden? Het lijden is het gevolg wat wij hebben gedaan en wat wij doen. Pas op dat je het gelijk met nette antwoorden wil dichttimmeren. Pas op dat je het theologisch allemaal wilt verklaren. Wat is de rol van God in het lijden?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu