"Streef dus naar de beste genadegaven. En ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft." (1 Korinthe 12:31) 

Het twaalfde hoofdstuk uit de eerste Korinthebrief is een bekend gedeelte als het gaat over de gaven van de Geest. Gisteren zagen we al dat de gaven van de Geest niet alleen gaven zijn die spectaculair zijn, al zijn ze dat wel, omdat het hemelse en Goddelijke spectaculair is. Maar dat die gaven ook altijd een doel hebben. Het doel van de gaven van de Geest is vooral dat de hele wereld gewonnen zou worden voor Jezus en daar hebben wij, als gelovigen heel veel gereedschap bij gekregen in de vorm van de gaven van de Geest.

 

Paulus heeft eigenlijk drie hele hoofdstukken nodig in de Korinthebrief om dit duidelijk te maken. In dit 31e vers maakt hij even een punt waarin hij de stap wil maken waarbij het niet gaat over hoeveel gaven we gekregen hebben, maar dat ze in de eerste plaats uit liefde gebruikt moeten worden. Tegelijk geeft hij ons, aan het einde van een hoofdstuk met de opsomming van gaven van de Geest wel mee dat we ons moeten uitstrekken naar de beste gaven. 

Het voor voor Paulus daarbij duidelijk dat niet iedereen, op hetzelfde moment, dezelfde gaven van de Geest ter beschikking heeft. De gaven geeft de Geest op Zijn tijd en op Zijn manier. Daarnaast zijn er ook nog bedieningen. Dan gaat het niet om de gaven op het moment dat ze nodig zijn, maar dan gaat het over mensen die een bepaalde gaven altijd hebben. Allemaal kunnen we gave van profetie ontvangen, maar sommigen hebben daar een bediening in. Dat geldt ook voor genezing, over wonderlijke kracht en alle andere gaven. Het is voor iedereen beschikbaar als we het nodig hebben en sommigen hebben er een bediening voor gekregen waardoor die gave er altijd is. 

En dan zegt Paulus, na een heel rijtje gaven, die voor sommige mensen ervoor zorgt dat ze bang worden voor charismagische uitspattingen, dat we ons moeten uitstrekken naar de beste gave. Paulus bedoelt daarmee dat we open moeten staan voor wat de Geest door ons heen wil doen en welke bediening, specifiek voor jou bestemd is. Daar mogen we niet alleen naar zoeken, maar daar moeten we ons zelfs naar uitstrekken. Niet omdat wij zo bijzonder moeten zijn, daar mag het nooit om gaan. Het gaat niet om wat wij kunnen, maar om wat God door ons heen wil doen om deze wereld Jezus te laten zien. 

Besef vandaag eens echt diep dat Jezus Zijn bediening op onze schouders heeft gelegd. Hij is niet naar de hemel gegaan om Zijn bediening te stoppen, maar Hij is naar de hemel gegaan om Zijn Geest te geven, zodat het Koninkrijk door ons heen explosief zal groeien. Hij heeft door Pinksteren heen, Zijn kracht, macht en heerlijkheid vermenigvuldigd in elke gelovige, zodat Zijn kerk in glorie en heerlijkheid zal stralen en straks als Zijn bruid zal klaar staan op Zijn dag, als Hij zal terugkomen. Ben jij beschikbaar om hierin te dienen? Wil jij echt je uitstrekken naar de gaven van de Geest? 

Gebed: Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart, maar schenk mij ook Uw gaven, zodat ik werkelijk Jezus zal uitleven op aarde.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)

Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. (Efeze 4:8)

We hebben gezien dat Jezus Zijn Koningschap op aarde verdeeld heeft over sommigen die een bediening krijgen. Nog steeds is Jezus Koning, maar de leiding en de opbouw van de kerk laat Hij over aan mensen die Hij daar een bediening voor geeft. Daarin spelen Woord en Geest natuurlijk een grote rol. Toch zou je dan kunnen zeggen dat er inderdaad sommigen zijn met een bediening, maar dat er velen zijn zonder bediening. Natuurlijk klopt dat ook weer niet, want degenen met een bediening, hebben die gekregen om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Het gaat dus ook weer wel over alle gelovigen met een roeping in deze wereld. In de Efezebrief zegt Paulus, voordat hij het over de bedieningen heeft, eerst iets over de gaven van de Heilige Geest. Die zijn aan allen gegeven en je kun je de vraag stellen in hoeverre dat ook dit te maken heeft met het gedeelde Koningschap.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu