"Streef dus naar de beste genadegaven. En ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft." (1 Korinthe 12:31) 

Het twaalfde hoofdstuk uit de eerste Korinthebrief is een bekend gedeelte als het gaat over de gaven van de Geest. Gisteren zagen we al dat de gaven van de Geest niet alleen gaven zijn die spectaculair zijn, al zijn ze dat wel, omdat het hemelse en Goddelijke spectaculair is. Maar dat die gaven ook altijd een doel hebben. Het doel van de gaven van de Geest is vooral dat de hele wereld gewonnen zou worden voor Jezus en daar hebben wij, als gelovigen heel veel gereedschap bij gekregen in de vorm van de gaven van de Geest.

 

Paulus heeft eigenlijk drie hele hoofdstukken nodig in de Korinthebrief om dit duidelijk te maken. In dit 31e vers maakt hij even een punt waarin hij de stap wil maken waarbij het niet gaat over hoeveel gaven we gekregen hebben, maar dat ze in de eerste plaats uit liefde gebruikt moeten worden. Tegelijk geeft hij ons, aan het einde van een hoofdstuk met de opsomming van gaven van de Geest wel mee dat we ons moeten uitstrekken naar de beste gaven. 

Het voor voor Paulus daarbij duidelijk dat niet iedereen, op hetzelfde moment, dezelfde gaven van de Geest ter beschikking heeft. De gaven geeft de Geest op Zijn tijd en op Zijn manier. Daarnaast zijn er ook nog bedieningen. Dan gaat het niet om de gaven op het moment dat ze nodig zijn, maar dan gaat het over mensen die een bepaalde gaven altijd hebben. Allemaal kunnen we gave van profetie ontvangen, maar sommigen hebben daar een bediening in. Dat geldt ook voor genezing, over wonderlijke kracht en alle andere gaven. Het is voor iedereen beschikbaar als we het nodig hebben en sommigen hebben er een bediening voor gekregen waardoor die gave er altijd is. 

En dan zegt Paulus, na een heel rijtje gaven, die voor sommige mensen ervoor zorgt dat ze bang worden voor charismagische uitspattingen, dat we ons moeten uitstrekken naar de beste gave. Paulus bedoelt daarmee dat we open moeten staan voor wat de Geest door ons heen wil doen en welke bediening, specifiek voor jou bestemd is. Daar mogen we niet alleen naar zoeken, maar daar moeten we ons zelfs naar uitstrekken. Niet omdat wij zo bijzonder moeten zijn, daar mag het nooit om gaan. Het gaat niet om wat wij kunnen, maar om wat God door ons heen wil doen om deze wereld Jezus te laten zien. 

Besef vandaag eens echt diep dat Jezus Zijn bediening op onze schouders heeft gelegd. Hij is niet naar de hemel gegaan om Zijn bediening te stoppen, maar Hij is naar de hemel gegaan om Zijn Geest te geven, zodat het Koninkrijk door ons heen explosief zal groeien. Hij heeft door Pinksteren heen, Zijn kracht, macht en heerlijkheid vermenigvuldigd in elke gelovige, zodat Zijn kerk in glorie en heerlijkheid zal stralen en straks als Zijn bruid zal klaar staan op Zijn dag, als Hij zal terugkomen. Ben jij beschikbaar om hierin te dienen? Wil jij echt je uitstrekken naar de gaven van de Geest? 

Gebed: Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart, maar schenk mij ook Uw gaven, zodat ik werkelijk Jezus zal uitleven op aarde.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Romeinen 8:18-30

18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
20 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
22 Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.
23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk  de verlossing van ons lichaam.
24 Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?
25 Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. 
26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
27 En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.
28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijkdie overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij  de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. 
30 En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Leven na Pasen in gebrokenheid (II)

"En evenzo komt de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen." (Romeinen 8:26)

Al het lijden dat er nu nog steeds is, dat klopt niet. Dat zeiden we vorige keer al. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat wij zouden lijden. Het lijden is ook niet Gods schuld. Dat zeggen mensen nog wel eens. Er zijn twee uitspraken waar ik mij behoorlijk over kan opwinden. De ene kant de opmerking 'het word je niet door mensen aangedaan'. Daarmee wordt vaak bedoeld dat het van God komt. Dat is nog maar de vraag. Dan leggen we het bij God neer, terwijl wij zelf als mensheid onder de vloek van de gevolgen van de zonden terecht zijn gekomen. En de andere kant zijn mensen die niets met God zeggen te hebben, maar die wel om het hardst roepen: "Waarom greep God niet in" of "Waarom liet God dit gebeuren". Als je dan niets met God hebt, waarom geef je Hem dan wel de schuld van het lijden? Het lijden is het gevolg wat wij hebben gedaan en wat wij doen. Pas op dat je het gelijk met nette antwoorden wil dichttimmeren. Pas op dat je het theologisch allemaal wilt verklaren. Wat is de rol van God in het lijden?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu