"De strijdwagens van God zijn tweemaal tienduizend, ontelbare duizenden. De Heere is bij hen, een Sinaï in heiligheid. U bent opgevaren naar omhoog, U hebt gevangenen weggevoerd. (Psalm 68:18 en 19a) 

Wij weten niet wat er precies is gebeurd in de geestelijke wereld op het moment dat Jezus de overwinning heeft opgeëist. Jezus is de grote Overwinnaar, maar de beelden die Psalm 68 oproept zijn niet zo maar wat beelden van een overwinning. De overwinning van Jezus is de grootste overwinning geweest in de hele wereldgeschiedenis. Het is als de overwinning van ontelbaar veel strijdhelden. Jezus ging voorop, na dat wat Zijn nederlaag op Golgotha leek te worden, maar toen Hij vervolgens opstond uit de dood, en Hij de dood op zijn eigen terrein, in het graf, had verslagen heeft Hij al met Zijn vijanden afgerekend.

 

Jezus ging volgens de Hebreeënbrief met Zijn bloed het binnenste heiligdom binnen, maar Hij ging niet zomaar omhoog op Hemelvaartsdag. Jezus nam als Overwinnaar Zijn gevangenen mee. In het begin van de psalm stond dat Jezus gevangenen uitleidt in voorspoed, maar hier staat dat Hij ook nieuwe gevangenen meeneemt. De gevangenis van de dood over opengebroken, maar met de triomftocht naar de hemel, sleurde Jezus Zijn Eigen gevangenen achter Zijn strijdwagen aan. Zoals het was met een koning in de oudheid die overwon de overwonnen vijand achter zijn strijdwagen bond, zo doet Jezus dat ook. Alle overwonnen vijanden volgen, vastgebonden aan de strijdwagen van onze Koning. Dood bungelt vastgebonden aan de strijdwagen, al rennend mee, vloek al even zo, tot satan toe. Uiteindelijk zijn alle machten en krachten overwonnen en openlijk ten toon gesteld. Ze staan eigenlijk op een overwinningspodium, zodat iedereen kan zien hoe groot de overwinning van Jezus is. 

Het is wel zo dat satan nog wel rondgaat als een briesende leeuw, maar hij is al wel overwonnen. Engelen van God zullen ook over hem en zijn demonen triomferen. Uiteindelijk heeft satan niets meer te zeggen en op het moment dat wij in de Naam van Jezus, demonen wegsturen, dan doen wij dat niet, maar op de klank van onze stem en bij het noemen van de Naam van Jezus, reageren de tienduizenden engelen om elke macht en kracht, elke geest en demon uit het rijk van de duisternis, op te pakken en af te voeren. En waar Jezus is, is de heiligheid van de Sinaï. 

Dat laatste is een beeld dat we kennen uit het boek Exodus. Op het moment dat Mozes de berg Sinaï op ging, was er rondom de berg heel veel groots vertoon van Gods aanwezigheid. De berg werd zo heilig dat zelfs de dieren dood zouden neervallen als ze de berg zouden proberen aan te raken. Zo groot is de heiligheid van Jezus' overwinning, dat zodra er een niet geheiligde en dus een vijand in Zijn buurt van Zijn overwinningswagen zal komen, ze verslonden zouden worden door de heiligheid van God. Wat een gigantische overwinning is dit die Jezus meenam naar de hemel. En elke ruimte die is vrijgekomen door elke vijand die is overwonnen, zal ingenomen worden door dat wat Jezus gaat uitdelen vanuit de hemel. Want Jezus heeft ons iets uit te delen. Daarom vieren we morgen Pinksteren. 

Gebed: Jezus, wat een grootse woorden heeft U gegeven aan Uw overwinning. Dank U wel voor het feit dat uiteindelijk wij met U mogen en zullen heersen over de legermacht van satan.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)

Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. (Efeze 4:8)

We hebben gezien dat Jezus Zijn Koningschap op aarde verdeeld heeft over sommigen die een bediening krijgen. Nog steeds is Jezus Koning, maar de leiding en de opbouw van de kerk laat Hij over aan mensen die Hij daar een bediening voor geeft. Daarin spelen Woord en Geest natuurlijk een grote rol. Toch zou je dan kunnen zeggen dat er inderdaad sommigen zijn met een bediening, maar dat er velen zijn zonder bediening. Natuurlijk klopt dat ook weer niet, want degenen met een bediening, hebben die gekregen om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Het gaat dus ook weer wel over alle gelovigen met een roeping in deze wereld. In de Efezebrief zegt Paulus, voordat hij het over de bedieningen heeft, eerst iets over de gaven van de Heilige Geest. Die zijn aan allen gegeven en je kun je de vraag stellen in hoeverre dat ook dit te maken heeft met het gedeelde Koningschap.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu