"Verblijd u altijd" (1 Thessalonicenzen 5:16)
"Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u." (1 Thessalonicenzen 5:18) 

Nou dit is toch echt de makkelijkste opmerking die Paulus maakt. Of valt dat soms tegen? Lukt dat je, om altijd blij te zijn? Nooit geen ochtendhumeur, nooit teleurgesteld, nooit boos, maar altijd en in alle omstandigheden blij. Die opdracht moet toch wel haalbaar zijn? Ik denk dat als ik het zo stel, dat je zegt: "Volgens mij ben je dan wel een hele grote optimist!" En dan zou je gelijk hebben, want natuurlijk lukt het niet om altijd blij te zijn. Dat is toch onmogelijk? Ja, dat is onmogelijk!

 

Maar Paulus zegt hier ook niet letterlijk dat je altijd blij moet zijn, alsof je altijd met een glimlach op je gezicht moet lopen en nooit teneergeslagen kan zijn. Paulus zegt dat je je moet verblijden. En verblijden, of verheugen, is een werkwoord. Blij zijn is een gevoel, blij zijn is iets dat je overkomt omdat je emotie reageert op iets waar je blij van wordt. Dat is dus heel iets anders dan een werkwoord 'verblijden'. Een werkwoord is namelijk niet iets dat je overkomt door een bepaalde gebeurtenis, maar het is een keus van je wil. 

Het gaat Om het feit dat Paulus zegt dat wij er voor moeten kiezen om ons te verblijden. En verblijden doe je over iets en niet net als bij blij-zijn door iets. Verblijden is een keus dat je je vreugde haalt uit datgene waar jij je over verblijdt. En dan hangt dit helemaal samen met de tekst die Paulus kort daarna noemt: Dankt God in alles. Ook dat is een wilsbesluit, waar je voor moet kiezen om het te doen. Want het gaat niet om het feit dat je over alles maar blij moet zijn, maar als jij je op God richt, daar ligt in bron van blijdschap. God, daarin mag jij je altijd verblijden. Verblijden om Wie Hij is, wat Hij doet en gedaan heeft. En je dus ook verblijden in situaties waarin het niet altijd goed is gegaan, maar waar God wel het beste uithaalde. Want hoeveel situaties zijn er geweest die niet goed waren, maar waar God iets moois uit te voorschijn liet komen? 

Verblijden doen we ons altijd, dat is onze keus op dit moment. Niet omdat wij altijd zo blij zijn, maar omdat God van ons vraagt ons altijd te verblijden in Hem, in Zijn regering, in Zijn Heer van je leven zijn. Daar ligt het geheim van deze woorden van Paulus. En dan kunnen we ook altijd danken, omdat we Gods weg zien in ons leven en Zijn leiding in ons leven zien. Overal is God erbij, overal heeft Hij het beste voor je uitgedacht, ondanks alle gebrokenheid, is er reden om te danken omdat de uiteindelijke uitkomst vol van zegen, vrede en overvloed zal zijn. Zo groot is God in ons leven, dat is de reden om er voor te kiezen om ons altijd te verblijden en om altijd te danken. Het is maar welke keus dat we maken en je zult ervaren als je dit doet, dat de kracht hiervan Koninklijk is. 

Gebed: Vader, leer mij om altijd te kiezen om mij in U te verblijden en U altijd de danken omdat U mijn leven leidt.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)

Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. (Efeze 4:8)

We hebben gezien dat Jezus Zijn Koningschap op aarde verdeeld heeft over sommigen die een bediening krijgen. Nog steeds is Jezus Koning, maar de leiding en de opbouw van de kerk laat Hij over aan mensen die Hij daar een bediening voor geeft. Daarin spelen Woord en Geest natuurlijk een grote rol. Toch zou je dan kunnen zeggen dat er inderdaad sommigen zijn met een bediening, maar dat er velen zijn zonder bediening. Natuurlijk klopt dat ook weer niet, want degenen met een bediening, hebben die gekregen om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Het gaat dus ook weer wel over alle gelovigen met een roeping in deze wereld. In de Efezebrief zegt Paulus, voordat hij het over de bedieningen heeft, eerst iets over de gaven van de Heilige Geest. Die zijn aan allen gegeven en je kun je de vraag stellen in hoeverre dat ook dit te maken heeft met het gedeelde Koningschap.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu