"Verder, broeders, vragen wij u en roepen wij u er in de Heere Jezus toe op, dat u, zoals u van ons ontvangen hebt, hoe u moet wandelen en God behagen, daarin nog meer overvloedig wordt. (1 Thessalonicenzen 4:1) 

Kunnen wij God behagen? Of met andere woorden, kunnen wij iets doen waarbij we bij God iets tot stand brengen? Er is een belijdenisgeschrift dat zegt dat wij 'onbekwaam zijn tot enig goed'. We kunnen ons afvragen of Paulus het daar mee eens zou zijn geweest. Nee, we kunnen niet door ons best te doen, iets aan Gods genade toevoegen, maar wandelen zoals God het van ons vraagt, werkt wel degelijk iets uit. Dat brengt, hoe dan ook, zegen met zich mee. Want de andere kant is ook waar en dat zegt Paulus ook onomwonden: "De Heer is een Wreker" Dat is geen dreigende taal, maar wel dat God terugkomt op onze daden.

 

Je kunt je ook afvragen waarom we moeten wandelen zoals Paulus ons voorschrijft. Is Paulus dan in eens wettisch geworden en gaat hij dan allemaal regels stellen? Ik kom christenen tegen die zeggen dan: "Ik ben onder de genade en niet meer onder de wet, dus die regels zijn niet meer belangrijk." Ook daar zo Paulus het niet mee eens zijn. En Paulus noemt hier nogal dingen. Het grootste wat hij noemt is ontucht. Zonde van onreinheid, die noemt hij heel duidelijk. Wellicht heeft dat gespeeld in die gemeente. Overigens is dit ook in onze tijd wellicht de zonde waar satan zijn tienduizenden mee verslaat. Want deze zonde leggen geestelijke banden in de geestelijke wereld waardoor mensen vastzitten aan onreinheid en er bijna niet meer los van kunnen komen. 

Maar waarom zou je je best doen om te leven volgens de wandel die Paulus ons voorhoudt? Om maar ene reden: Om God te behagen. Dat doen we om God van ons te laten genieten. Natuurlijk, grote zonden zorgt ook altijd voor een opening van satan in ons leven. Moet je eens kijken wat seksuele zonden uitwerkt in levens van mensen. Slachtoffers raken hun identiteit kwijt en kunnen vaak bijna geen gezonde relaties meer aangaan en daders weten totaal niet meer wat trouw is. En dat is maar één voorbeeld. Maar uiteindelijk gaat het er niet om wat de negatieve gevolgen zijn, het gaat er in de eerste plaats om dat God plezier in ons heeft. 

Eigenlijk zou je het misschien het beste met een kind kunnen vergelijken dat stapelgek is op zijn vader en niets liever wil dan dat zijn vader trots op hem is om wat hij doet. Natuurlijk dat kan in het natuurlijke misschien doorslaan dat een kind ook dingen gaat doen voor zijn vader die God niet wil, omdat aardse vader soms grote fouten maken. Maar deze gedachte zit er wel in. Als we het eerlijk aan God zouden vragen, zou God in de hemel dan op dit moment genieten van ons wandelen op aarde? Kan God, als je hemelse Vader, dankbaar en blij zijn hoe jij wandelt zoals het Zijn gedachten en plannen zijn? Je krijgt geen streepje voor bij God, want alles blijft genade, maar God zegent je wel als je wandelt naar Zijn plan. 

Gebed: Vader, dit is mijn verlangen: te wandelen zodat U er blij van wordt. Wilt U mijn ogen openen voor de momenten dat het mis gaat en ik struikel. Ik wil altijd weer opstaan en weer wandelen zoals U het van mij verlangt.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)

Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. (Efeze 4:8)

We hebben gezien dat Jezus Zijn Koningschap op aarde verdeeld heeft over sommigen die een bediening krijgen. Nog steeds is Jezus Koning, maar de leiding en de opbouw van de kerk laat Hij over aan mensen die Hij daar een bediening voor geeft. Daarin spelen Woord en Geest natuurlijk een grote rol. Toch zou je dan kunnen zeggen dat er inderdaad sommigen zijn met een bediening, maar dat er velen zijn zonder bediening. Natuurlijk klopt dat ook weer niet, want degenen met een bediening, hebben die gekregen om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Het gaat dus ook weer wel over alle gelovigen met een roeping in deze wereld. In de Efezebrief zegt Paulus, voordat hij het over de bedieningen heeft, eerst iets over de gaven van de Heilige Geest. Die zijn aan allen gegeven en je kun je de vraag stellen in hoeverre dat ook dit te maken heeft met het gedeelde Koningschap.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu