"Maar nu wij, broeders, voor een korte tijd van u gescheiden waren – wat betreft het gezicht, niet wat betreft het hart – hebben wij ons des te meer beijverd om uw gezicht te zien, met grote begeerte. Daarom hebben wij naar u toe willen komen (althans ik, Paulus), een- en andermaal, maar de satan heeft het ons verhinderd." (1 Thessalonicenzen 2:17 en 18) 

Er is nog iets lastigs in iets wat Paulus in dit hoofdstuk zegt. Tenminste, voor veel mensen is het lastig. Paulus schrijft namelijk dat hij is tegengehouden om de gemeente opnieuw te bezoeken. Op zich is dat nog niet zo vreemd, maar de reden is voor Paulus wel heel duidelijk. Het was een intens verlangen van Paulus om de gemeente in Thessalonica te bezoeken. Overigens is het opmerkelijk dat Paulus zich niet gescheiden voelt. Wel van aangezicht tot aangezicht, maar wat betreft het hart van de gelovigen voelt hij zich niet gescheiden. Dit is overigens wel iets wat goed is om ook te beseffen, want letterlijke, fysieke aanwezigheid is niet bepalend voor verbondenheid. Verbondheid is in de eerste plaats een zaak van het hart. Als we dat van elkaar weten, dan is ook dat troost voor momenten dat we elkaar niet zien. Dan is er gebed voor elkaar en dragen we elkaar in onze gebeden.

 

Maar dan nog even dat andere. Paulus wilde dus wel heel graag komen, maar dat is hem niet gelukt. Wat er precies is gebeurd weten we niet. We weten ook niet of alleen Paulus is verhinderd om naar de gemeente te komen. Maar wat Paulus wel heel duidelijk benoemt is het feit dat satan hem heeft verhinderd om te komen. Ooit moest ik op een avond spreken over bevrijding van geestelijke slavernij. Op die avond kreeg ik van degene die de avond organiseerde de microfoon. Zodra ik de microfoon kreeg, stopte hij ermee. Gaf ik hem terug, dan deed hij het weer. Uiteindelijk heb ik vier microfoons op die avond in mijn handen gehad, maar ze deden het niet als ik hem vasthield. Ik twitterde toen dat satan flink bezig was met de techniek. Tot op de dag van vandaag achtervolgt mij dit nog steeds, maar ik weet zeker dat satan er alles aan gedaan heeft om de boodschap die ik moest brengen, onverstaanbaar zou zijn.  

Kan satan dit, zoeken we dan niet achter alles de invloed van satan? Ik geloof dat satan veel meer kennis heeft van veel zaken dan wij beseffen. Hij weet heel goed op welke moment het gevaarlijk wordt voor hem en zal dan alles in het werk stellen om iets te verhinderen. Dat is wat Paulus ook benoemd. Satan is een geduchte tegenstander en het is soms heel nodig dat we hem doorhebben. Het voorkomt ook soms teleurstelling als je de oorzaak er achter kunt zien. Paulus wist dat satan hem verhinderde. Dat maakt dat hij niet teleurgesteld werd in de situatie of mensen, maar hij wist dat het geestelijke strijd was. Laten we beseffen dat ons dit kan overkomen. Maar uiteindelijk weten we ook dat satan heeft verloren en dat wij in de overwinning mogen gaan staan.  

Gebed: Vader, de strijd is geestelijk en satan zal niet meewerken aan de doorbraken voor Uw Koninkrijk. Geef mij daarom het juiste inzicht, zodat ik kan handelen zoals het goed is en ik satan zal weerstaan.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)

Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. (Efeze 4:8)

We hebben gezien dat Jezus Zijn Koningschap op aarde verdeeld heeft over sommigen die een bediening krijgen. Nog steeds is Jezus Koning, maar de leiding en de opbouw van de kerk laat Hij over aan mensen die Hij daar een bediening voor geeft. Daarin spelen Woord en Geest natuurlijk een grote rol. Toch zou je dan kunnen zeggen dat er inderdaad sommigen zijn met een bediening, maar dat er velen zijn zonder bediening. Natuurlijk klopt dat ook weer niet, want degenen met een bediening, hebben die gekregen om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Het gaat dus ook weer wel over alle gelovigen met een roeping in deze wereld. In de Efezebrief zegt Paulus, voordat hij het over de bedieningen heeft, eerst iets over de gaven van de Heilige Geest. Die zijn aan allen gegeven en je kun je de vraag stellen in hoeverre dat ook dit te maken heeft met het gedeelde Koningschap.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu