"Maar wij zijn in uw midden vriendelijk geweest, zoals een voedster haar kinderen koestert. Wij waren zo vol verlangen naar u dat wij graag met u niet alleen het Evangelie van God wilden delen, maar ook onszelf, omdat u ons lief geworden was." (1 Thessalonicenzen 2:7 en 8) 

Je krijgt wel eens het idee dat als je mensen niet naar de mond praat, dat dit overeenkomt met onaardig zijn. Het wordt soms ook zo wel ervaren en misschien als je teveel vanuit je eigen kracht met mensen spreekt over dingen die niet goed zijn dat dit ook echt zo over komt. Onze manier van spreken kan dan ook echt wel eens niet goed zijn. Maar tegelijk is het niet zo als je Gods Woord in alle eerlijkheid spreekt, dat je dan niet liefdevol zou zijn. Als dat gezegd wordt, is dat een leugen met behoorlijk wat manipulerende kracht waardoor je de mond misschien wel gesnoerd dreigt te worden.

 

Het valt op dat Paulus zijn vriendelijkheid èn de duidelijkheid van zijn boodschap hand in hand laat gaan. Aan de ene kant heeft hij nooit vleiende woorden gebruikt, maar aan de andere kant is hij wel altijd vriendelijk geweest in het midden van de gemeente. En dat is wel soms heel lastig. Want wat nu als iemands gedrag behoorlijk te wensen over laat? Blijft het dan alleen bij een duidelijke confrontatie met Gods Woord in alle liefde? Of gaat ook de toon veranderen als dit meerdere keren gebeurt. 

Paulus noemt hier wel iets, maar of het altijd eenvoudig is, is maar de vraag. Toch is het vooral van belang om vriendelijk te willen zijn in alle omstandigheden. En niet zo maar vriendelijk, maar zoals een moeder haar kinderen koestert. Paulus gebruikt dan het woord 'voedster'. Het gaat dan dus om een moeder met een kind dat nog niet zelf kan eten. Zoals een moeder met haar baby omgaat, met zoveel vriendelijkheid en liefde was Paulus in het midden van de gemeente. En dat deed niets af van de waarheid en de kracht van Gods Woord.  

En zelfs daar stopt het niet mee. Paulus verlangde zo naar het beste voor de gemeente in Thessalonica, dat hij niet alleen het Evangelie heeft gedeeld, maar dat hij zelfs zichzelf heeft gedeeld. Ik geloof dat dit het verschil maakt. Ik kom in de hulpverlening nogal eens mensen tegen die het hebben over professioneel afstand houden. Maar Paulus zegt hier dat hij zichzelf zelfs heeft gedeeld. Dat betekent dat hij echt ook zichzelf heeft gegeven aan de gemeente. En deel van zijn tijd, een deel van zijn kwetsbaarheid en een deel van zijn gevoel had de gemeente iets van meegekregen. Hij was één met hen geworden. Hij durfde zichzelf één te maken met hen. Dat is het grote verschil met hen die alleen maar hun werk doen. 

En natuurlijk blijf je verantwoordelijk om je grenzen te stellen, toch hoor ik heel vaak dat als je mensen mag begeleiden en je bent echt beschikbaar voor hen geweest, dat dit vaak de omslag gaf. Je kunt het Evangelie niet delen zonder ook een stuk van jezelf daarmee uit te delen. Laten daarom vriendelijkheid, eerlijkheid en nabijheid door het geven van jezelf, bij elkaar horen, dan zul je ervaren hoe God dit zegent en je een bijzondere ingang krijgt. 

Gebed: Vader, ik ben niet alleen beschikbaar om Uw woorden door te geven, maar ik wil beschikbaar met alles wat ik ben, zodat ik één mag zijn met hen die U aan mijn zorgen toevertrouwt.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Romeinen 8:18-30

18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
20 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
22 Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.
23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk  de verlossing van ons lichaam.
24 Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?
25 Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. 
26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
27 En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.
28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijkdie overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij  de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. 
30 En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Leven na Pasen in gebrokenheid (II)

"En evenzo komt de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen." (Romeinen 8:26)

Al het lijden dat er nu nog steeds is, dat klopt niet. Dat zeiden we vorige keer al. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat wij zouden lijden. Het lijden is ook niet Gods schuld. Dat zeggen mensen nog wel eens. Er zijn twee uitspraken waar ik mij behoorlijk over kan opwinden. De ene kant de opmerking 'het word je niet door mensen aangedaan'. Daarmee wordt vaak bedoeld dat het van God komt. Dat is nog maar de vraag. Dan leggen we het bij God neer, terwijl wij zelf als mensheid onder de vloek van de gevolgen van de zonden terecht zijn gekomen. En de andere kant zijn mensen die niets met God zeggen te hebben, maar die wel om het hardst roepen: "Waarom greep God niet in" of "Waarom liet God dit gebeuren". Als je dan niets met God hebt, waarom geef je Hem dan wel de schuld van het lijden? Het lijden is het gevolg wat wij hebben gedaan en wat wij doen. Pas op dat je het gelijk met nette antwoorden wil dichttimmeren. Pas op dat je het theologisch allemaal wilt verklaren. Wat is de rol van God in het lijden?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu