"Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere, toen u het Woord aannam temidden van veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest, zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje." (1 Thessalonicenzen 1:6 en 7) 

Het is in Thessalonica niet alleen zo dat het Woord van God tot hen is gekomen en ook de kracht van God, waardoor de verkiezing van God duidelijk werd. Gisteren werd al duidelijk dat de verkiezing van God hier bij Paulus niets zegt over gelovigen die maar afwachten of God een keer in je leven begint. De verkiezing zit vooral in het feit dat het Woord van God naar deze gemeente is toegekomen. Dat is verkiezing! En ook de wonderen en tekenen die bij het Evangelie horen. Daardoor blijkt Gods verkiezing.

 

Dat het niets te maken heeft met het punt dat het geloof je maar geschonken zou moeten zijn, maakt Paulus dan ook nog heel krachtig duidelijk in de volgende verzen. Want wat zegt Paulus dan? Hij benoemd dat de gelovigen navolgers zijn geworden van hen en van de Heer. Dat is een bewijs van Gods verkiezing, zou je zeggen. Alleen het is belangrijk om te zien op welke manier deze gemeente navolgers zijn geworden. Ze zijn dat geworden door het aannemen van het Woord. Opmerkelijk dus dat het ook gaat over het aannemen van het Woord. Want dit is iets actiefs. Ze zijn helemaal niet bezig geweest met woorden als verkiezing. Wat er is gebeurd is dat het Woord en de kracht van God gekomen zijn bij deze gemeente en dat de gelovigen het Woord ook hebben aangenomen. En op het moment dat Paulus dat ziet, spreekt hij over Gods verkiezing, waardoor hij ook dankbaar is. 

Deze volgorde zorgt er voor dat alles in evenwicht blijft. En het zorgt er ook nog eens voor dat het woord verkiezing veel breder wordt getrokken. Want ook het horen van Gods Woord is een onderdeel van Gods verkiezing. En vervolgens is het aan de hoorders wat ze er mee doen. Het is ook niet voor niets dat Jezus altijd begint met het bevel tot geloof en niet met Gods werk in een mens. Dat is altijd voor later. 

En als je nu echt wil weten wat dit allemaal uitwerkt, moet je ook de volgende tekst nog even lezen. Uiteindelijk is het geloof niet voor henzelf bedoeld. Dat lijken velen nog wel eens te denken. Als ik nu maar binnen ben, dan zien we nog wel wat we verder nog doen. De reden dat jij gered bent, is omdat jij ook weer geroepen wordt om discipelen te maken. Dat zie je ook gebeuren bij de gemeente in Thessalonica. Ze worden tot voorbeelden voor alle gelovigen in de omgeving. Ondanks de verdrukking die er was, werden ze een voorbeeld. Ze waren door hun persoonlijk geloof heen, bezig om anderen ook weer op te bouwen. En waar we dit gaan doen, ervaren we ook dat er veel meer kracht in ons geloof aanwezig zal zijn. Natuurlijk blijven er momenten van strijd, ook in deze gemeente, maar ze leven het geloof uit om zo een zegen te mogen zijn. Van harte aanbevolen en door Jezus daartoe aangespoord! 

Gebed: Vader, U koos mij uit, maar ik wil niets anders dan Uw verkiezing doorgeven in elke situatie waar ook ik Uw woord mag brengen. Laat mij een voorbeeld zijn voor velen!

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu