"Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere, toen u het Woord aannam temidden van veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest, zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje." (1 Thessalonicenzen 1:6 en 7) 

Het is in Thessalonica niet alleen zo dat het Woord van God tot hen is gekomen en ook de kracht van God, waardoor de verkiezing van God duidelijk werd. Gisteren werd al duidelijk dat de verkiezing van God hier bij Paulus niets zegt over gelovigen die maar afwachten of God een keer in je leven begint. De verkiezing zit vooral in het feit dat het Woord van God naar deze gemeente is toegekomen. Dat is verkiezing! En ook de wonderen en tekenen die bij het Evangelie horen. Daardoor blijkt Gods verkiezing.

 

Dat het niets te maken heeft met het punt dat het geloof je maar geschonken zou moeten zijn, maakt Paulus dan ook nog heel krachtig duidelijk in de volgende verzen. Want wat zegt Paulus dan? Hij benoemd dat de gelovigen navolgers zijn geworden van hen en van de Heer. Dat is een bewijs van Gods verkiezing, zou je zeggen. Alleen het is belangrijk om te zien op welke manier deze gemeente navolgers zijn geworden. Ze zijn dat geworden door het aannemen van het Woord. Opmerkelijk dus dat het ook gaat over het aannemen van het Woord. Want dit is iets actiefs. Ze zijn helemaal niet bezig geweest met woorden als verkiezing. Wat er is gebeurd is dat het Woord en de kracht van God gekomen zijn bij deze gemeente en dat de gelovigen het Woord ook hebben aangenomen. En op het moment dat Paulus dat ziet, spreekt hij over Gods verkiezing, waardoor hij ook dankbaar is. 

Deze volgorde zorgt er voor dat alles in evenwicht blijft. En het zorgt er ook nog eens voor dat het woord verkiezing veel breder wordt getrokken. Want ook het horen van Gods Woord is een onderdeel van Gods verkiezing. En vervolgens is het aan de hoorders wat ze er mee doen. Het is ook niet voor niets dat Jezus altijd begint met het bevel tot geloof en niet met Gods werk in een mens. Dat is altijd voor later. 

En als je nu echt wil weten wat dit allemaal uitwerkt, moet je ook de volgende tekst nog even lezen. Uiteindelijk is het geloof niet voor henzelf bedoeld. Dat lijken velen nog wel eens te denken. Als ik nu maar binnen ben, dan zien we nog wel wat we verder nog doen. De reden dat jij gered bent, is omdat jij ook weer geroepen wordt om discipelen te maken. Dat zie je ook gebeuren bij de gemeente in Thessalonica. Ze worden tot voorbeelden voor alle gelovigen in de omgeving. Ondanks de verdrukking die er was, werden ze een voorbeeld. Ze waren door hun persoonlijk geloof heen, bezig om anderen ook weer op te bouwen. En waar we dit gaan doen, ervaren we ook dat er veel meer kracht in ons geloof aanwezig zal zijn. Natuurlijk blijven er momenten van strijd, ook in deze gemeente, maar ze leven het geloof uit om zo een zegen te mogen zijn. Van harte aanbevolen en door Jezus daartoe aangespoord! 

Gebed: Vader, U koos mij uit, maar ik wil niets anders dan Uw verkiezing doorgeven in elke situatie waar ook ik Uw woord mag brengen. Laat mij een voorbeeld zijn voor velen!

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu