"Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere, toen u het Woord aannam temidden van veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest, zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje." (1 Thessalonicenzen 1:6 en 7) 

Het is in Thessalonica niet alleen zo dat het Woord van God tot hen is gekomen en ook de kracht van God, waardoor de verkiezing van God duidelijk werd. Gisteren werd al duidelijk dat de verkiezing van God hier bij Paulus niets zegt over gelovigen die maar afwachten of God een keer in je leven begint. De verkiezing zit vooral in het feit dat het Woord van God naar deze gemeente is toegekomen. Dat is verkiezing! En ook de wonderen en tekenen die bij het Evangelie horen. Daardoor blijkt Gods verkiezing.

 

Dat het niets te maken heeft met het punt dat het geloof je maar geschonken zou moeten zijn, maakt Paulus dan ook nog heel krachtig duidelijk in de volgende verzen. Want wat zegt Paulus dan? Hij benoemd dat de gelovigen navolgers zijn geworden van hen en van de Heer. Dat is een bewijs van Gods verkiezing, zou je zeggen. Alleen het is belangrijk om te zien op welke manier deze gemeente navolgers zijn geworden. Ze zijn dat geworden door het aannemen van het Woord. Opmerkelijk dus dat het ook gaat over het aannemen van het Woord. Want dit is iets actiefs. Ze zijn helemaal niet bezig geweest met woorden als verkiezing. Wat er is gebeurd is dat het Woord en de kracht van God gekomen zijn bij deze gemeente en dat de gelovigen het Woord ook hebben aangenomen. En op het moment dat Paulus dat ziet, spreekt hij over Gods verkiezing, waardoor hij ook dankbaar is. 

Deze volgorde zorgt er voor dat alles in evenwicht blijft. En het zorgt er ook nog eens voor dat het woord verkiezing veel breder wordt getrokken. Want ook het horen van Gods Woord is een onderdeel van Gods verkiezing. En vervolgens is het aan de hoorders wat ze er mee doen. Het is ook niet voor niets dat Jezus altijd begint met het bevel tot geloof en niet met Gods werk in een mens. Dat is altijd voor later. 

En als je nu echt wil weten wat dit allemaal uitwerkt, moet je ook de volgende tekst nog even lezen. Uiteindelijk is het geloof niet voor henzelf bedoeld. Dat lijken velen nog wel eens te denken. Als ik nu maar binnen ben, dan zien we nog wel wat we verder nog doen. De reden dat jij gered bent, is omdat jij ook weer geroepen wordt om discipelen te maken. Dat zie je ook gebeuren bij de gemeente in Thessalonica. Ze worden tot voorbeelden voor alle gelovigen in de omgeving. Ondanks de verdrukking die er was, werden ze een voorbeeld. Ze waren door hun persoonlijk geloof heen, bezig om anderen ook weer op te bouwen. En waar we dit gaan doen, ervaren we ook dat er veel meer kracht in ons geloof aanwezig zal zijn. Natuurlijk blijven er momenten van strijd, ook in deze gemeente, maar ze leven het geloof uit om zo een zegen te mogen zijn. Van harte aanbevolen en door Jezus daartoe aangespoord! 

Gebed: Vader, U koos mij uit, maar ik wil niets anders dan Uw verkiezing doorgeven in elke situatie waar ook ik Uw woord mag brengen. Laat mij een voorbeeld zijn voor velen!

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-10

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden,  dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),  maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 
10 Maar de dag van de Heere zal komen  als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld

"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." (2 Petrus 3:9)

En toch duurt het lang, voordat Jezus terugkomt. Ergens lijken die spotters met de oordeelsdag wel een punt te hebben. Want er is toch al heel veel tijd overheen gegaan? En ogenschijnlijk lijkt er toch ook niet veel te gebeuren. Het enige dat er gebeurt is dat de hemel eerder verder weg lijkt te zijn dan dichterbij lijkt te komen. Natuurlijk, als je naar de schepping kijkt, daar moet God achter zitten en we kennen ook de verhalen over God Die echt wel heeft ingegrepen. En twijfelen over God, nee dat niet eens, maar dat het lang duurt voordat Jezus terugkomt, dat wel! En toch is het wachten van Jezus niet zinloos.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu