"Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Want ons Evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn ter wille van u." (1 Thessalonicenzen 1:4 en 5) 

Sommigen willen het liefst een tekst als deze maar zo snel mogelijk overslaan, want het woord 'verkiezing' is een lastig woord. Daarbij zou dan elke activiteit van ons buiten beschouwing blijven en is het uiteindelijk toch allemaal Gods werk. Toch zet Paulus in deze brief de uitverkiezing door God niet neer in de uitwerking dat wij als mensen passief zijn. Paulus gebruikt hier wel het woord 'uitverkiezing' maar hij verbindt het niet aan een afwachtende houding maar aan dat wat hij heeft zien gebeuren.

 

De dankbaarheid die Paulus heeft voor het geloof van de gemeente in Thessalonica heeft voor Paulus ook een oorzaak. Het komt namelijk door de verkiezing van God. De werkwoordsvorm die hier in het Grieks is gebruikt is een vorm die aantoont dat er een afgeronde handeling is geweest waardoor het vervolg tot stand is gekomen. De uitverkiezing is dus een afgeronde handeling, met als gevolg dat er geloof is gekomen. Maar daarmee zit Paulus niet op de lijn van dat je maar moet afwachten of je uitverkoren bent, Paulus stelt gewoon dat het bewijs zichtbaar is dat God de gelovigen in Thessalonica uitverkoren heeft. En waar blijkt die uitverkiezing uit? Dat is wat Paulus daarna zegt. 

Uitverkiezing blijkt dus in het feit dat het Woord van het Evangelie bij hen is gekomen. Daarin ligt dus verkiezing van God. Stel gewoon eens de vraag waar het Evangelie van Jezus Christus is verkondigd. Dat is verkiezing van God. En niet alleen de woorden die hebben geklonken, maar ook het feit dat het gepaard is gegaan met de kracht en met de Heilige Geest. Toen Paulus in Thessalonica was, zijn er grote kracht, tekenen en wonderen gebeurd, die het Evangelie hebben onderstreept en daarmee is duidelijk dat God deze gemeente heeft uitverkoren.  

Wij zijn traditioneel gezien vele eeuwen niet meer bezig geweest met de tekenen die op het Evangelie behoorden te volgen, maar juist het feit dat de kracht en de Heilige Geest zichtbaar wordt. Er staat dus niet dat het gaat om de kracht van de Heilige Geest, maar het Woord werd gepreekt, met kracht en met de Heilige Geest. En dit woord kracht wijst op de tekenen waarmee het Woord werd bevestigd. Door dit achterwege te laten ontnemen we elkaar dus ook het bewijs dat God mensen heeft uitverkoren. Als we ons er naar uit zouden strekken en er gebeurt niets, dan zou het anders zijn, maar als het Woord ondersteund wordt door kracht, maar wij willen dat tegenhouden, ontnemen we dus mensen dat wat God wil laten zien. En bij Paulus horen deze dingen helemaal bij elkaar. 

Het Evangelie is dus ook hier weer meer dan alleen woorden. Het is precies wat Jezus al had gezegd over de tekenen die er op volgden en van daaruit blijkt de verkiezing van God. En dan wordt het belangrijk wat de ontvangers met deze dingen doen. Het is verkiezing van God als jij het Evangelie ergens brengt en het is de verantwoordelijkheid of de ander wil geloven wat hij hoort en ziet. 

Gebed: Vader, U kiest uit, gelukkig wel. Daardoor hoorde ik ooit Uw Evangelie en zag ik de krachtige tekenen die erbij horen. En ik kon niet anders dan dat ik het moest geloven. Dank U wel voor Uw verkiezing.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Lukas 10:1-11

1 Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou.
2 Hij zei dan tegen hen:  De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.
3  Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven.
4  Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee,  en groet niemand onderweg.
5  En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis!
6 En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren.
7 Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt,  want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis.
8 En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt,
9 genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.
10 Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg:
11 Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het Koninkrijk van God dicht bij u is gekomen.
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet

"Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad." (Lukas 10:12)

Wat een woorden in deze tekst, maar hoe vaak ook verkeerd begrepen. Hoe ga je om met weigeraars van het Evangelie? Het is niet eenvoudig om een goed antwoord te geven op deze vraag. Hoewel het vroeger, en in sommige kringen nog steeds, gebeurde dat er dan werd gezegd: "Als je niet gelooft ga je naar de hel", is dit niet wat Jezus een discipel leert. Jezus leert ons op een heel andere manier reageren. Het oordeel ligt namelijk nooit bij ons, maar dat is een zaak van God Zelf. Daar hebben wij niets over te zeggen. Het zou kunnen zijn dat je dan zegt: "Maar Jezus zegt toch dat het Sodom, Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan degenen die het Evangelie weigeren?" Ja, zoiets lijkt Hij wel te zeggen, maar dan moeten we daar toch nog even beter naar kijken.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu