"Wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden, en zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heere Jezus Christus, voor het aangezicht van onze God en Vader." (1 Thessalonicenzen 1:2 en 3) 

Het is lastig om de tijd tussen Pasen en Hemelvaart, elk jaar te vullen met de geschiedenissen die in die tijd tussen deze twee heilsfeiten hebben plaats gevonden. Daarom zullen we de komende tijd stilstaan bij de eerste brief van Paulus aan de gemeente in Thessalonica. Een brief waar ook nog een behoorlijk gedeelte gaat over de opstanding. Vooral omdat die gemeente nogal in de war was omdat er ondertussen al weer heel wat jaren voorbij zijn gegaan, na de hemelvaart van Jezus en Jezus nog steeds niet is teruggekomen. Eigenlijk ook een brief aan een bijzondere gemeente, met bijzonder veel geloof.

 

Paulus begint in deze brief dan ook heel positief en de woorden die hij schrijft, zijn woorden die krachtig zijn in bemoediging. Als je nadenkt over wat Paulus aan het begin van deze brief zegt, dan zouden wij daar alleen al, nog veel van kunnen leren. Wij vinden het vaak allemaal zo normaal als we mensen om ons heen hebben die geloven. Maar Paulus vindt dit duidelijk niet gewoon. De eerste zinnen in deze brief zijn zinnen waarin hij zijn dank uitspreekt over het geloof van de gemeente in Thessalonica. 

Ik weet niet hoeveel mooie gelovigen jij om je heen hebt, maar zijn de woorden van Paulus ook de woorden die op jouw leven passen? Paulus dankt namelijk voortdurend voor het geloof van deze gemeente. En hij denk zonder ophouden na over het geloof dat deze gemeente heeft. Ik geloof dat het ons juist hier nog wel eens aan ontbreekt. Het ontbreekt ons nogal eens aan positieve woorden over het geloof dat je ziet bij die ander. Maar juist dat is zo bemoedigend voor die ander. De woorden die Paulus hier dan ook schrijft, versterken de gemeente. Misschien ben jij opgevoed met het geloof dat je maar niet te positief over elkaar moet spreken, want dan zou die ander wel eens hoogmoedig kunnen worden. Ik heb vaak de uitspraak gehoord: Een veertje heeft nog wind nodig om op te stijgen, maar wij verheffen onszelf al zonder enige wind. 

Op die manier houden we elkaar klein, ook in het geloof. Je ziet bij Paulus telkens terug hoe hij positieve woorden spreekt over volharding, over de liefde, over het geloof, over de hoop. Door dat te constateren bemoedigt Paulus juist de jonge gelovigen. Het is wel degelijk iets, wat hij ziet. Het is niet weinig, hij ziet veel en dat spreekt hij ook uit. Neem je vandaag eens voor om tegen drie mensen in je omgeving uit te spreken welk geloof jij ziet in hem of haar. Ga dat gewoon maar eens doen. En denk ook eens met dankbaarheid aan dat geloof van je geestelijke broers en zussen om je heen. Dat zal hen versterken, meer tot bloei laten komen en meer laten groeien in vertrouwen en geestelijke identiteit. 

Gebed: Vader, ik dank U voor al die geestelijke broers en zussen om mij heen in wie ik zoveel geloof zie. Ik dank U voor de bemoediging die ik daardoor ook ervaar.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)

Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. (Efeze 4:8)

We hebben gezien dat Jezus Zijn Koningschap op aarde verdeeld heeft over sommigen die een bediening krijgen. Nog steeds is Jezus Koning, maar de leiding en de opbouw van de kerk laat Hij over aan mensen die Hij daar een bediening voor geeft. Daarin spelen Woord en Geest natuurlijk een grote rol. Toch zou je dan kunnen zeggen dat er inderdaad sommigen zijn met een bediening, maar dat er velen zijn zonder bediening. Natuurlijk klopt dat ook weer niet, want degenen met een bediening, hebben die gekregen om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Het gaat dus ook weer wel over alle gelovigen met een roeping in deze wereld. In de Efezebrief zegt Paulus, voordat hij het over de bedieningen heeft, eerst iets over de gaven van de Heilige Geest. Die zijn aan allen gegeven en je kun je de vraag stellen in hoeverre dat ook dit te maken heeft met het gedeelde Koningschap.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu