"Ga dan heen, onderwijs alle volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen." (Mattheüs 28:19) 

Als je het laatste gedeelte van de tekst leest, zou je kunnen denken dat Jezus een nieuwe, wettische leer, opdraagt om te verkondigen. Dan zou het gaan om een aantal regels. Een andere vertaling zou ook kunnen zijn: "hun lerend alles wat Ik u opgedragen heb, te bewaren of te bewaken." Dat is de letterlijke vertaling vanuit het Grieks. Als je dit leest, gaat het om meer dan alleen de regels, maar dan gaat het om alle opdrachten die Jezus heeft gegeven, aangaande Zijn Koninkrijk dat meer en meer zou komen op aarde.

 

Wanneer ontbrand je passie nu het meest? Niet als je allemaal strenge regels gaat opleggen en een wettische godsdienst gaat onderwijzen. Natuurlijk zijn de grondbeginselen van gerechtigheid en barmhartigheid, van gehoorzaamheid aan de wet, wel van belang. Maar als we dat als regel gaan stellen waaraan we moeten voldoen, zul de kerk niet groeien en zal er een slaafse godsdienst ontstaan. Wat moesten de discipelen nu echt gaan doen in de wereld, waarin Jezus hen uitzond? 

Natuurlijk was de boodschap van zonde en oordeel en ook de boodschap van genade en vergeving. En vanuit de vergeving komt er ook een leven in heiliging. Maar niet als een slavenjuk, maar als een liefdesdienst. Het is opmerkelijk dat veel kerken dit als basis hebben genomen voor dat wat de discipelen, en de gelovigen, moesten doorgeven. Jezus opdracht was immers veel en veel breder. Hij stuurde de discipelen niet alleen met de boodschap van verzoening en heiliging de wereld in, maar ook met de tekenen van het Koninkrijk. Het bewijsmateriaal dat Jezus werkelijk alle macht heeft in hemel en op aarde. 

Waar het Koninkrijk van Jezus doorbreekt, zullen mensen geloven in de boodschap van verzoening en zal de kracht van het Koninkrijk steeds meer zichtbaar worden. Overal waar de discipelen komen lijkt het wel alsof Jezus er Zelf aanwezig is. Mensen komen tot geloof, maar velen genezen ook en velen worden bevrijdt. En dat heeft Jezus niet afgezonderd voor alleen de tijd van de apostelen. Telkens wanneer Jezus hier iets over zegt, spreekt Jezus over de gelovigen. 

Het is de vraag of wij gewoon durven te gaan in gehoorzaamheid aan Jezus' opdracht. Jezus zegt niets anders dan dat we gewoon moeten gaan en doen wat Hij zegt. Ik wil je aansporen om gewoon te stoppen met eindeloos te redeneren en eindeloos te bedenken wat we er van vinden. Wat kost ons zo'n moeite om gewoon in gehoorzaamheid aan Jezus' opdracht, de boodschap uit te dragen en ook de tekenen die erbij horen gewoon van Jezus te verwachten? Laten we gewoon stoppen met zoveel menselijk denken, want als we echt gehoorzamen, dan zul je ervaren hoe je passie voor Jezus echt op zal laaien, want Jezus zal de woorden van Hem, onderstrepen met wonderen en tekenen. Die garantie heeft Jezus Zelf gegeven, daarom is het tijd dat de kerk in Nederland gaat opstaan en gewoon gaat doen wat Jezus zegt. 

Gebed: Jezus, U zegt dat ik moet gaan? Ik zal gaan. U zegt dat ik moet doen wat U zegt? Ik zal het doen. U zegt dat ik moet spreken wat U leert? Ik zal spreken!

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 20:11-18

11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf,
12 en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;
13 en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.
14  En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was.
15 Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.
16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.
17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga  naar Mijn broeders en zeg tegen hen:  Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.
18  Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jezus leeft en jij zult leven!

Thema: Pasen

"Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen." (Johannes 20:15)

Wat gebeurt er als je bij een graf komt en er ligt niemand meer in? Voor ons is dat misschien helemaal iets dat ondenkbaar is, omdat onze doden onder de grond begraven worden en na een begrafenis gaat er grond over de kist en zie je er niets meer van. In de tijd van het Nieuwe Testament was dat lang niet altijd zo. Als een dode in een graf werd begraven gebeurde dat in de eerste plaats al niet in een kist en vaak werd iemand ook nog eens in een grot begraven. Zo was het ook bij Jezus gebeurd. En stel dan dat je de andere dag naar het graf toe gaat en je hebt het plan om de begrafenis af te maken. Het moment van begraven was immers maar een paar uur na Zijn overlijden gebeurd. De rouwtijd was in ieder geval nog lang niet voorbij, zelfs niet als het bij ons zou gebeuren. En dan kom je bij het graf en dan is degene die daar begraven ligt er niet meer. Wat zou jij er van denken?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu