"Ga dan heen, onderwijs alle volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen." (Mattheüs 28:19) 

Als je het laatste gedeelte van de tekst leest, zou je kunnen denken dat Jezus een nieuwe, wettische leer, opdraagt om te verkondigen. Dan zou het gaan om een aantal regels. Een andere vertaling zou ook kunnen zijn: "hun lerend alles wat Ik u opgedragen heb, te bewaren of te bewaken." Dat is de letterlijke vertaling vanuit het Grieks. Als je dit leest, gaat het om meer dan alleen de regels, maar dan gaat het om alle opdrachten die Jezus heeft gegeven, aangaande Zijn Koninkrijk dat meer en meer zou komen op aarde.

 

Wanneer ontbrand je passie nu het meest? Niet als je allemaal strenge regels gaat opleggen en een wettische godsdienst gaat onderwijzen. Natuurlijk zijn de grondbeginselen van gerechtigheid en barmhartigheid, van gehoorzaamheid aan de wet, wel van belang. Maar als we dat als regel gaan stellen waaraan we moeten voldoen, zul de kerk niet groeien en zal er een slaafse godsdienst ontstaan. Wat moesten de discipelen nu echt gaan doen in de wereld, waarin Jezus hen uitzond? 

Natuurlijk was de boodschap van zonde en oordeel en ook de boodschap van genade en vergeving. En vanuit de vergeving komt er ook een leven in heiliging. Maar niet als een slavenjuk, maar als een liefdesdienst. Het is opmerkelijk dat veel kerken dit als basis hebben genomen voor dat wat de discipelen, en de gelovigen, moesten doorgeven. Jezus opdracht was immers veel en veel breder. Hij stuurde de discipelen niet alleen met de boodschap van verzoening en heiliging de wereld in, maar ook met de tekenen van het Koninkrijk. Het bewijsmateriaal dat Jezus werkelijk alle macht heeft in hemel en op aarde. 

Waar het Koninkrijk van Jezus doorbreekt, zullen mensen geloven in de boodschap van verzoening en zal de kracht van het Koninkrijk steeds meer zichtbaar worden. Overal waar de discipelen komen lijkt het wel alsof Jezus er Zelf aanwezig is. Mensen komen tot geloof, maar velen genezen ook en velen worden bevrijdt. En dat heeft Jezus niet afgezonderd voor alleen de tijd van de apostelen. Telkens wanneer Jezus hier iets over zegt, spreekt Jezus over de gelovigen. 

Het is de vraag of wij gewoon durven te gaan in gehoorzaamheid aan Jezus' opdracht. Jezus zegt niets anders dan dat we gewoon moeten gaan en doen wat Hij zegt. Ik wil je aansporen om gewoon te stoppen met eindeloos te redeneren en eindeloos te bedenken wat we er van vinden. Wat kost ons zo'n moeite om gewoon in gehoorzaamheid aan Jezus' opdracht, de boodschap uit te dragen en ook de tekenen die erbij horen gewoon van Jezus te verwachten? Laten we gewoon stoppen met zoveel menselijk denken, want als we echt gehoorzamen, dan zul je ervaren hoe je passie voor Jezus echt op zal laaien, want Jezus zal de woorden van Hem, onderstrepen met wonderen en tekenen. Die garantie heeft Jezus Zelf gegeven, daarom is het tijd dat de kerk in Nederland gaat opstaan en gewoon gaat doen wat Jezus zegt. 

Gebed: Jezus, U zegt dat ik moet gaan? Ik zal gaan. U zegt dat ik moet doen wat U zegt? Ik zal het doen. U zegt dat ik moet spreken wat U leert? Ik zal spreken!

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Lukas 10:1-11

1 Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou.
2 Hij zei dan tegen hen:  De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.
3  Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven.
4  Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee,  en groet niemand onderweg.
5  En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis!
6 En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren.
7 Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt,  want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis.
8 En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt,
9 genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.
10 Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg:
11 Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het Koninkrijk van God dicht bij u is gekomen.
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet

"Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad." (Lukas 10:12)

Wat een woorden in deze tekst, maar hoe vaak ook verkeerd begrepen. Hoe ga je om met weigeraars van het Evangelie? Het is niet eenvoudig om een goed antwoord te geven op deze vraag. Hoewel het vroeger, en in sommige kringen nog steeds, gebeurde dat er dan werd gezegd: "Als je niet gelooft ga je naar de hel", is dit niet wat Jezus een discipel leert. Jezus leert ons op een heel andere manier reageren. Het oordeel ligt namelijk nooit bij ons, maar dat is een zaak van God Zelf. Daar hebben wij niets over te zeggen. Het zou kunnen zijn dat je dan zegt: "Maar Jezus zegt toch dat het Sodom, Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan degenen die het Evangelie weigeren?" Ja, zoiets lijkt Hij wel te zeggen, maar dan moeten we daar toch nog even beter naar kijken.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu