Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader, en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen." (Mattheüs 28:19)

Hoe is het met jou passie voor Jezus gesteld. Eigenlijk is dit best wel een vraag, die velen bezig blijft houden. Het lijkt soms wel niet te lukken om echt altijd in vuur en vlam te staan voor Jezus. Het is zelfs voor voorgangers soms zo moeilijk om altijd met passie en vuur te preken, het is soms zo moeilijk om met passie en vuur in de bediening te staan. Alsof er telkens iets is, waardoor we ons vuur en onze passie toch weer kwijt dreigen te raken.

 

De laatste tijd vroeg ik mij af hoe dit nu komt. Als je het boek Handelingen doorleest, merk je dat de apostelen altijd in vuur en vlam staan voor Jezus. Het ontbreekt hen blijkbaar nooit aan geloof en durf om stappen te zetten in geloof. Zelf in de gevangenis kunnen ze hun mond niet houden. En heel vaak heb ik de vraag al gekregen: Hoe kun je nu je relatie met God levend houden? Of de vraag: Hoeveel stille tijd moet ik eigenlijk elke dag houden? Of hoelang moet ik bidden? En het zijn allemaal goede vragen, maar zou dat nu bepalend zijn? 

Ik zeg niet dat je niet bezig moet zijn met Bijbellezen en Gods Woord te onderzoeken. Maar ik wil je wel zeggen: Ik zie Jezus, na Zijn opstanding nergens tegen Zijn discipelen zeggen dat ze maar eens rustig op een stoel moeten gaan zitten en dan maar eens rustig dagen moeten Bijbellezen, en gaan zitten wachten tot er iets gebeurd. Natuurlijk voor Pinksteren moesten ze nog even wachten op de uitstorting van het Heilige Geest, maar de opdracht van Jezus was ondubbelzinnig duidelijk. 

Jezus had Zijn discipelen gevraagd naar de berg te komen waar Hij hen bevelen had gegeven. Waarschijnlijk vraagt Jezus hen om naar de berg van de Zaligsprekingen te komen. En daar zegt Hij niet tegen de discipelen: "Ik ben opgestaan, alles is klaar, rust lekker uit en wacht tot Ik terugkom." Jezus zegt iets compleet anders. Jezus zegt dat Zijn discipelen, degenen die in Hem geloven de wereld moeten ingaan. En letterlijk staat er in het Grieks, nadat Jezus heeft gezegd dat Hij alle macht heeft in hemel en op aarde, dat de discipelen moeten gaan om alle volken tot Zijn discipelen te maken. Het woord 'onderwijzen' in onze vertaling betekent letterlijk: tot leerlingen of tot volgelingen maken. 

Dat is de opdracht die Jezus geeft. Het kan dus niet zo zijn dat de gelovigen rustig op een stoel blijven zitten. Ze moeten de wereld in met het Evangelie van het Koninkrijk. Ze moeten discipelen maken door alles wat Jezus hen geleerd heeft, door te geven, zodat ook die mensen weer discipelen worden. En daar ligt het geheim van de passie voor Jezus. Als je passief bent, zul je niets ervaren van het Koninkrijk, maar als je met passie in geloof uit durft te stappen, dan zul je de kracht van het Koninkrijk gaan voelen. En dan kun je niet meer stoppen en ga je alleen maar verlangen naar meer. 

Gebed: Jezus, ik verlang naar voortdurende passie voor U en Uw Koninkrijk. Ik wil doen wat U zegt, in elke situatie en op elk moment.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Lukas 10:1-11

1 Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou.
2 Hij zei dan tegen hen:  De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.
3  Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven.
4  Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee,  en groet niemand onderweg.
5  En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis!
6 En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren.
7 Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt,  want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis.
8 En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt,
9 genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.
10 Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg:
11 Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het Koninkrijk van God dicht bij u is gekomen.
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet

"Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad." (Lukas 10:12)

Wat een woorden in deze tekst, maar hoe vaak ook verkeerd begrepen. Hoe ga je om met weigeraars van het Evangelie? Het is niet eenvoudig om een goed antwoord te geven op deze vraag. Hoewel het vroeger, en in sommige kringen nog steeds, gebeurde dat er dan werd gezegd: "Als je niet gelooft ga je naar de hel", is dit niet wat Jezus een discipel leert. Jezus leert ons op een heel andere manier reageren. Het oordeel ligt namelijk nooit bij ons, maar dat is een zaak van God Zelf. Daar hebben wij niets over te zeggen. Het zou kunnen zijn dat je dan zegt: "Maar Jezus zegt toch dat het Sodom, Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan degenen die het Evangelie weigeren?" Ja, zoiets lijkt Hij wel te zeggen, maar dan moeten we daar toch nog even beter naar kijken.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu