"En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. (Openbaring 1:17 en 18) 

Toen we de afgelopen tijd nadachten over het hoofdstuk over de opstanding uit de Korinthebrief is er nog iets blijven liggen dat wel zijdelings aan de orde is gekomen, maar waar het goed is om nog wat dieper bij stil te staan. Want met de opstanding van Jezus is er meer gebeurd dan dat alleen de dood is overwonnen en dat er straks een opstanding uit de doden is. De dood en alles wat daarmee samenhangt is namelijk niet een bepaalde staat, maar heeft alles te maken met de geestelijke werkelijkheid om ons heen. De tekst uit Openbaring 1 is daar eigenlijk wel een sleutel toe.

 

Johannes heeft zijn eerste ontmoeting aan het begin van dat wat Jezus hem wil gaan openbaren van de dingen die nog moeten gebeuren. Maar dat eerste hoofdstuk staat daar los van. De eerste achtien verzen is eigenlijk een opening op het hele Bijbelboek en laat iets zien van de enorme heerlijkheid die Jezus is. Johannes kan op dat moment niet meer op zijn voeten blijven staan en valt als dood neer. Eigenlijk wel opmerkelijk dat Johannes als dood neervalt en Jezus dan zegt: "Ik ben de Levende." Het lijkt iets op het moment dat Jezus gevangen genomen wordt en alle soldaten vallen in ene klap achterover als Jezus zegt: "Ik ben." 

Maar dan de woorden die Jezus spreekt zijn wel bijzonder. Jezus zegt dan, nadat Hij Zichzelf heeft voorgesteld als de Levende, Die leeft tot in alle eeuwigheid: "En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf." Meerdere uitleggingen van deze tekst geven aan dat het dodenrijk de ene kant is, maar dat de 'dood' een personificatie is van de dood. En misschien is dit op basis van andere teksten nog te voorzichtig uitgedrukt. Het feit dat Jezus de sleutels heeft van het dodenrijk is voor Johannes in ieder geval een benadering die voor hem niet vanzelfsprekend was. 

Het dodenrijk was voor een Israëliet de plaats waar lichaam en ziel verbleef. Denk maar aan Psalm 139, waar David zegt: "Al legde ik mij neer in de hel, zie, U bent daar." Het woord wat de vertalers in het Oude Testament hebben vertaald met 'hel' is niet het vuur en de zwavel zoals we die in het Nieuwe Testament vinden als plaats van pijniging. In het Oude Testament is de 'seool' niet meer dan het rijk waar de doden zijn. Zowel ziel als lichaam zijn in die kerker van de dood opgesloten. 

Het was tot de opstanding van Jezus dan ook niet mogelijk dat doden zouden opstaan. Op een enkele uitzondering na, was Jezus Degene die al voor Zijn opstanding drie mensen terugriep uit het dodenrijk. Het dochtertej van Jaïrus, de jongeman uit Naïn en Lazarus. Jezus liet toen Zijn stem al horen in het dodenrijk. Dit is het begin van een fundamentele verandering in de geestelijke wereld van de dood. We gaan morgen verder, om te zien wat er precies is gebeurd. 

Gebed: Jezus, Uw macht over het dodenrijk is voor ons al een troost dat wij als gelovigen nooit gevangen kunnen zijn in het dodenrijk. Want U hebt de sleutel!

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu