"En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. (Openbaring 1:17 en 18) 

Toen we de afgelopen tijd nadachten over het hoofdstuk over de opstanding uit de Korinthebrief is er nog iets blijven liggen dat wel zijdelings aan de orde is gekomen, maar waar het goed is om nog wat dieper bij stil te staan. Want met de opstanding van Jezus is er meer gebeurd dan dat alleen de dood is overwonnen en dat er straks een opstanding uit de doden is. De dood en alles wat daarmee samenhangt is namelijk niet een bepaalde staat, maar heeft alles te maken met de geestelijke werkelijkheid om ons heen. De tekst uit Openbaring 1 is daar eigenlijk wel een sleutel toe.

 

Johannes heeft zijn eerste ontmoeting aan het begin van dat wat Jezus hem wil gaan openbaren van de dingen die nog moeten gebeuren. Maar dat eerste hoofdstuk staat daar los van. De eerste achtien verzen is eigenlijk een opening op het hele Bijbelboek en laat iets zien van de enorme heerlijkheid die Jezus is. Johannes kan op dat moment niet meer op zijn voeten blijven staan en valt als dood neer. Eigenlijk wel opmerkelijk dat Johannes als dood neervalt en Jezus dan zegt: "Ik ben de Levende." Het lijkt iets op het moment dat Jezus gevangen genomen wordt en alle soldaten vallen in ene klap achterover als Jezus zegt: "Ik ben." 

Maar dan de woorden die Jezus spreekt zijn wel bijzonder. Jezus zegt dan, nadat Hij Zichzelf heeft voorgesteld als de Levende, Die leeft tot in alle eeuwigheid: "En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf." Meerdere uitleggingen van deze tekst geven aan dat het dodenrijk de ene kant is, maar dat de 'dood' een personificatie is van de dood. En misschien is dit op basis van andere teksten nog te voorzichtig uitgedrukt. Het feit dat Jezus de sleutels heeft van het dodenrijk is voor Johannes in ieder geval een benadering die voor hem niet vanzelfsprekend was. 

Het dodenrijk was voor een Israëliet de plaats waar lichaam en ziel verbleef. Denk maar aan Psalm 139, waar David zegt: "Al legde ik mij neer in de hel, zie, U bent daar." Het woord wat de vertalers in het Oude Testament hebben vertaald met 'hel' is niet het vuur en de zwavel zoals we die in het Nieuwe Testament vinden als plaats van pijniging. In het Oude Testament is de 'seool' niet meer dan het rijk waar de doden zijn. Zowel ziel als lichaam zijn in die kerker van de dood opgesloten. 

Het was tot de opstanding van Jezus dan ook niet mogelijk dat doden zouden opstaan. Op een enkele uitzondering na, was Jezus Degene die al voor Zijn opstanding drie mensen terugriep uit het dodenrijk. Het dochtertej van Jaïrus, de jongeman uit Naïn en Lazarus. Jezus liet toen Zijn stem al horen in het dodenrijk. Dit is het begin van een fundamentele verandering in de geestelijke wereld van de dood. We gaan morgen verder, om te zien wat er precies is gebeurd. 

Gebed: Jezus, Uw macht over het dodenrijk is voor ons al een troost dat wij als gelovigen nooit gevangen kunnen zijn in het dodenrijk. Want U hebt de sleutel!

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu