"En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. (Openbaring 1:17 en 18) 

Toen we de afgelopen tijd nadachten over het hoofdstuk over de opstanding uit de Korinthebrief is er nog iets blijven liggen dat wel zijdelings aan de orde is gekomen, maar waar het goed is om nog wat dieper bij stil te staan. Want met de opstanding van Jezus is er meer gebeurd dan dat alleen de dood is overwonnen en dat er straks een opstanding uit de doden is. De dood en alles wat daarmee samenhangt is namelijk niet een bepaalde staat, maar heeft alles te maken met de geestelijke werkelijkheid om ons heen. De tekst uit Openbaring 1 is daar eigenlijk wel een sleutel toe.

 

Johannes heeft zijn eerste ontmoeting aan het begin van dat wat Jezus hem wil gaan openbaren van de dingen die nog moeten gebeuren. Maar dat eerste hoofdstuk staat daar los van. De eerste achtien verzen is eigenlijk een opening op het hele Bijbelboek en laat iets zien van de enorme heerlijkheid die Jezus is. Johannes kan op dat moment niet meer op zijn voeten blijven staan en valt als dood neer. Eigenlijk wel opmerkelijk dat Johannes als dood neervalt en Jezus dan zegt: "Ik ben de Levende." Het lijkt iets op het moment dat Jezus gevangen genomen wordt en alle soldaten vallen in ene klap achterover als Jezus zegt: "Ik ben." 

Maar dan de woorden die Jezus spreekt zijn wel bijzonder. Jezus zegt dan, nadat Hij Zichzelf heeft voorgesteld als de Levende, Die leeft tot in alle eeuwigheid: "En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf." Meerdere uitleggingen van deze tekst geven aan dat het dodenrijk de ene kant is, maar dat de 'dood' een personificatie is van de dood. En misschien is dit op basis van andere teksten nog te voorzichtig uitgedrukt. Het feit dat Jezus de sleutels heeft van het dodenrijk is voor Johannes in ieder geval een benadering die voor hem niet vanzelfsprekend was. 

Het dodenrijk was voor een Israëliet de plaats waar lichaam en ziel verbleef. Denk maar aan Psalm 139, waar David zegt: "Al legde ik mij neer in de hel, zie, U bent daar." Het woord wat de vertalers in het Oude Testament hebben vertaald met 'hel' is niet het vuur en de zwavel zoals we die in het Nieuwe Testament vinden als plaats van pijniging. In het Oude Testament is de 'seool' niet meer dan het rijk waar de doden zijn. Zowel ziel als lichaam zijn in die kerker van de dood opgesloten. 

Het was tot de opstanding van Jezus dan ook niet mogelijk dat doden zouden opstaan. Op een enkele uitzondering na, was Jezus Degene die al voor Zijn opstanding drie mensen terugriep uit het dodenrijk. Het dochtertej van Jaïrus, de jongeman uit Naïn en Lazarus. Jezus liet toen Zijn stem al horen in het dodenrijk. Dit is het begin van een fundamentele verandering in de geestelijke wereld van de dood. We gaan morgen verder, om te zien wat er precies is gebeurd. 

Gebed: Jezus, Uw macht over het dodenrijk is voor ons al een troost dat wij als gelovigen nooit gevangen kunnen zijn in het dodenrijk. Want U hebt de sleutel!

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 4:1-7

1  Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde,
2  om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.
3  Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
4  Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.
5  Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.
6  Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.
7  En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.
8  Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
9  Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.
10  Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11  Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt;als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Genoeg als heiden geleefd

Thema: Eerste brief van Petrus

"Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven." (1 Petrus 4:1 en 2)

Soms raak je de draad wel eens kwijt, zeker ook als je probeert om je Bijbel te lezen. Dat taalgebruik van toen zijn soms enorme zinnen en in die zinnen zitten dan van die bijzinnen die een boodschap op zichzelf zijn, maar voor je het weet zit je op die lijn van een bijzin en raak je de draad kwijt waar het nu echt over ging. Die bijzin van de vorige keer over de ongehoorzame geesten was zo'n zin. Er zit in die bijzin ook echt iets groots en ook iets moois van de overwinning van Jezus. Het bijzondere van de schrijvers in de Bijbel is, dat zij kennelijk de draad niet kwijtraakten. Petrus gaat dan in hoofdstuk 4 gewoon verder waar hij voor die bijzin was gebleven. En dat terwijl je dan de lijn probeert te vinden tussen het volgende stuk en die bijzin. Alleen die is er niet, omdat Petrus gewoon verder gaat waar hij mee bezig was.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu