"En zij zeiden tegen elkaar: Was ons hart niet brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak en voor ons de Schriften opende? En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem, en vonden de elf discipelen en hen die bij hen waren, bijeen." (Lukas 24:32 en 33) 

Uiteindelijk was het vuur in hun hart nooit uit geweest. Weet je wat de troost is van geloof? Dat kan uiteindelijk nooit helemaal uit. Waar God geloof in je hart heeft gelegd en je ogen heeft geopend voor Jezus, daar zal er altijd iets blijven branden. Misschien is het maar smeulend, maar helemaal uit kan het nooit. Toen deze mannen dus weg gingen uit Jeruzalem, waren ze echt wanhopig, maar iets was er in hen dat zei: "Het kan gewoon niet waar zijn, er moet meer zijn."

 

Eén van de dingen waar ik al veel over heb nagedacht is dat diepste geloof, wat er ergens bij je zit, dat geloof dat je uiteindelijk moet aanspreken als er niets meer lijkt te zijn, dat is het geloof dat het bij God toch nog kan, al lijkt de hele wereld om je heen te geloven dat het voorbij is. En nu Jezus zichtbaar aanwezig was in hun bestaan, op dat moment weten ze dat het kleine beetje geloof, heel diep weg, wat een brandend hart was, dat dit alle hoop uiteindelijk levend heeft gehouden. Hoop tegen beter weten in en dan achteraf zeggen: "Was ons hart niet brandend in ons?" En wanneer was dat brandende hart voelbaar? Toen het Woord klonk, toen voelden deze mannen dat dit hun hoop deed aanwakkeren. 

Ik zou je willen vragen: "Wat geloof jij in de diepste hopeloosheid nog van de macht en kracht van God?" Ik merk dat ik zoveel geloof heb gekregen in Gods macht en kracht dat ik steeds meer heb leren zeggen dat zelfs een diagnose niet het laatste woord heeft. Al hangt Jezus aan het kruis, al ligt Hij in het graf, uiteindelijk was er een brandend hart dat toch bleef hopen. Misschien was het te klein om er woorden aan te geven. Maar zoiets als Abraham die Izak moest offeren en dat deed met het geloof dat God bij machte was om Izak uit de dood terug te geven.  

Als dit, diepste geloof wordt aangewakkerd, dan is het uiteindelijk niet meer te houden. Het was te donker om Jezus verder te laten gaan, maar nu hun hart weer in vuur en vlam staat, gaan ze terug, donker of niet, gevaarlijk of niet, ze gaan terug. Want dit moeten ze de discipelen gaan vertellen. Dit moeten ze in Jeruzalem weten. Dat is het kenmerk van een hart dat in vuur en vlam staat: Dan moet iedereen het weten, dan negeer je omstandigheden en dan ga je. Ik geloof dat de terugweg heel wat sneller is gegaan dan de heen weg. Terug naar Jeruzalem, weg uit Emmaüs, omdat de hoop in Jeruzalem is. Het enige dat dan voor jou en mij belangrijk is, is of we bereidt zijn om dat diepste stukje geloof aan te spreken en zo te blijven hopen, zelfs tegen beter weten in, omdat God meer is dan ons geloof. 

Gebed: Jezus, diep in mij brandt mijn hart altijd van geloof. Soms maar heel weinig, maar Uw geloof in mij kan nooit uit. Dat hart van mij met Uw woorden erbij, laat het ontvlammen, zodat ik weer uit kan delen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu