"En zij zeiden tegen elkaar: Was ons hart niet brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak en voor ons de Schriften opende? En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem, en vonden de elf discipelen en hen die bij hen waren, bijeen." (Lukas 24:32 en 33) 

Uiteindelijk was het vuur in hun hart nooit uit geweest. Weet je wat de troost is van geloof? Dat kan uiteindelijk nooit helemaal uit. Waar God geloof in je hart heeft gelegd en je ogen heeft geopend voor Jezus, daar zal er altijd iets blijven branden. Misschien is het maar smeulend, maar helemaal uit kan het nooit. Toen deze mannen dus weg gingen uit Jeruzalem, waren ze echt wanhopig, maar iets was er in hen dat zei: "Het kan gewoon niet waar zijn, er moet meer zijn."

 

Eén van de dingen waar ik al veel over heb nagedacht is dat diepste geloof, wat er ergens bij je zit, dat geloof dat je uiteindelijk moet aanspreken als er niets meer lijkt te zijn, dat is het geloof dat het bij God toch nog kan, al lijkt de hele wereld om je heen te geloven dat het voorbij is. En nu Jezus zichtbaar aanwezig was in hun bestaan, op dat moment weten ze dat het kleine beetje geloof, heel diep weg, wat een brandend hart was, dat dit alle hoop uiteindelijk levend heeft gehouden. Hoop tegen beter weten in en dan achteraf zeggen: "Was ons hart niet brandend in ons?" En wanneer was dat brandende hart voelbaar? Toen het Woord klonk, toen voelden deze mannen dat dit hun hoop deed aanwakkeren. 

Ik zou je willen vragen: "Wat geloof jij in de diepste hopeloosheid nog van de macht en kracht van God?" Ik merk dat ik zoveel geloof heb gekregen in Gods macht en kracht dat ik steeds meer heb leren zeggen dat zelfs een diagnose niet het laatste woord heeft. Al hangt Jezus aan het kruis, al ligt Hij in het graf, uiteindelijk was er een brandend hart dat toch bleef hopen. Misschien was het te klein om er woorden aan te geven. Maar zoiets als Abraham die Izak moest offeren en dat deed met het geloof dat God bij machte was om Izak uit de dood terug te geven.  

Als dit, diepste geloof wordt aangewakkerd, dan is het uiteindelijk niet meer te houden. Het was te donker om Jezus verder te laten gaan, maar nu hun hart weer in vuur en vlam staat, gaan ze terug, donker of niet, gevaarlijk of niet, ze gaan terug. Want dit moeten ze de discipelen gaan vertellen. Dit moeten ze in Jeruzalem weten. Dat is het kenmerk van een hart dat in vuur en vlam staat: Dan moet iedereen het weten, dan negeer je omstandigheden en dan ga je. Ik geloof dat de terugweg heel wat sneller is gegaan dan de heen weg. Terug naar Jeruzalem, weg uit Emmaüs, omdat de hoop in Jeruzalem is. Het enige dat dan voor jou en mij belangrijk is, is of we bereidt zijn om dat diepste stukje geloof aan te spreken en zo te blijven hopen, zelfs tegen beter weten in, omdat God meer is dan ons geloof. 

Gebed: Jezus, diep in mij brandt mijn hart altijd van geloof. Soms maar heel weinig, maar Uw geloof in mij kan nooit uit. Dat hart van mij met Uw woorden erbij, laat het ontvlammen, zodat ik weer uit kan delen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu