"En Hij zei tegen hen: Wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet u er zo bedroefd uit?" (Lukas 24:17) 

Vragen die Jezus stelt, zouden dat vragen zijn die Hij niet kan beantwoorden? Je zou je zelfs kunnen afvragen welke vraag van Jezus nu echt een vraag is. Bestaan er eigenlijk bij Jezus wel vragen? Hij is Gods Zoon en er staat meerdere keren in de Evangeliën dat Hij zelfs de harten kon lezen. In dat licht is elke vraag van Jezus niet een vraag om een antwoord.

 

Maar stel je voor, je bent een discipel van Jezus en je hebt er echt alle geloof in gehad dat Jezus de Messias was. Stel je voor dat je echt al je hoop op Jezus had gesteld, maar dan uiteindelijk lijkt het dat alles uitgelopen is op een fiasco. Het is een grote mislukking geworden en dat Man waarop je had gehoopt, eindigt aan het kruis en sterft. Is dat, is dat mijn Koning? En dan uiteindelijk ben je zwaar teleurgesteld en gedesillusioneerd ben je na drie dagen dan maar teruggegaan naar huis. Zo was de situatie met de mannen die uit Emmaüs waren gekomen en hoopten op Jezus. Waarschijnlijk waren het een aantal volgelingen die ook altijd bij de groep waren geweest die bij Jezus waren. Maar nu is alles voorbij. 

En dan loopt je daar op de weg naar Emmaüs en er komt ineens iemand naast je lopen. En die vreemdeling zegt tegen je: "Waar hebben jullie het toch zo druk over en waarom zijn jullie verdrietig?" Heeft die man nu niets anders te vertellen, zou je zeggen? Weet hij dan niet wat er allemaal is gebeurd? Hij doet in ieder geval alsof Hij niets weet. En dan vertellen ze Hem het verhaal van Jezus. Eigenlijk vertellen ze in een paar zinnen het complete Evangelie, zoals het door de profeten was voorzegd. 

Maar hoeveel van die momenten heb jij ook al gehad, dat als je in wanhoop of radeloosheid was en Jezus zou naast je komen lopen, dat je het echt niet in de gaten zou hebben dat Jezus daar naast je loopt en je misschien ook nog precies kunt vertellen hoe het zit met het lijden in deze wereld, je kunt vertellen hoe God soms dingen toelaat en hoe het kwaad in deze wereld aanwezig is, maar dat je zelfs met Jezus naast je, niet in de hoop kunt gaan geloven die Hij Zelf is! Want dat gaat hier mis. Als ze nu zagen dat Jezus naast hen liep en Jezus de hoop is voor hun bestaan, dan was alles wat er gebeurd was nog steeds waar, maar dan had alles in Gods licht gestaan. 

Maar ook wij zijn soms dat licht van God compleet kwijt. Alsof het niet meer kan en alles hopeloos is! Wat een wonder dat Jezus dan met een vraag gewoon even met je mee wil gaan lopen. Jezus, hoop van de volken! Jezus hoop in elke situatie en in elk bestaan! Jezus, Die precies weet hoe het zit en ook wat er moet gebeuren. Zelfs als wij het nog niet zien, komt Hij al wel vast naast ons lopen en stelt ons gewoon, Zijn vragen. 

Gebed: Jezus, ik heb echt niet altijd het juiste zicht op Uw werk en soms ben ik zelfs alle hoop kwijt, maar dan komt U naast mij lopen en blijft net zo lang vragen tot ik in Uw ogen de hoop ziet, die U bent.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu