"En Hij zei tegen hen: Wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet u er zo bedroefd uit?" (Lukas 24:17) 

Vragen die Jezus stelt, zouden dat vragen zijn die Hij niet kan beantwoorden? Je zou je zelfs kunnen afvragen welke vraag van Jezus nu echt een vraag is. Bestaan er eigenlijk bij Jezus wel vragen? Hij is Gods Zoon en er staat meerdere keren in de Evangeliën dat Hij zelfs de harten kon lezen. In dat licht is elke vraag van Jezus niet een vraag om een antwoord.

 

Maar stel je voor, je bent een discipel van Jezus en je hebt er echt alle geloof in gehad dat Jezus de Messias was. Stel je voor dat je echt al je hoop op Jezus had gesteld, maar dan uiteindelijk lijkt het dat alles uitgelopen is op een fiasco. Het is een grote mislukking geworden en dat Man waarop je had gehoopt, eindigt aan het kruis en sterft. Is dat, is dat mijn Koning? En dan uiteindelijk ben je zwaar teleurgesteld en gedesillusioneerd ben je na drie dagen dan maar teruggegaan naar huis. Zo was de situatie met de mannen die uit Emmaüs waren gekomen en hoopten op Jezus. Waarschijnlijk waren het een aantal volgelingen die ook altijd bij de groep waren geweest die bij Jezus waren. Maar nu is alles voorbij. 

En dan loopt je daar op de weg naar Emmaüs en er komt ineens iemand naast je lopen. En die vreemdeling zegt tegen je: "Waar hebben jullie het toch zo druk over en waarom zijn jullie verdrietig?" Heeft die man nu niets anders te vertellen, zou je zeggen? Weet hij dan niet wat er allemaal is gebeurd? Hij doet in ieder geval alsof Hij niets weet. En dan vertellen ze Hem het verhaal van Jezus. Eigenlijk vertellen ze in een paar zinnen het complete Evangelie, zoals het door de profeten was voorzegd. 

Maar hoeveel van die momenten heb jij ook al gehad, dat als je in wanhoop of radeloosheid was en Jezus zou naast je komen lopen, dat je het echt niet in de gaten zou hebben dat Jezus daar naast je loopt en je misschien ook nog precies kunt vertellen hoe het zit met het lijden in deze wereld, je kunt vertellen hoe God soms dingen toelaat en hoe het kwaad in deze wereld aanwezig is, maar dat je zelfs met Jezus naast je, niet in de hoop kunt gaan geloven die Hij Zelf is! Want dat gaat hier mis. Als ze nu zagen dat Jezus naast hen liep en Jezus de hoop is voor hun bestaan, dan was alles wat er gebeurd was nog steeds waar, maar dan had alles in Gods licht gestaan. 

Maar ook wij zijn soms dat licht van God compleet kwijt. Alsof het niet meer kan en alles hopeloos is! Wat een wonder dat Jezus dan met een vraag gewoon even met je mee wil gaan lopen. Jezus, hoop van de volken! Jezus hoop in elke situatie en in elk bestaan! Jezus, Die precies weet hoe het zit en ook wat er moet gebeuren. Zelfs als wij het nog niet zien, komt Hij al wel vast naast ons lopen en stelt ons gewoon, Zijn vragen. 

Gebed: Jezus, ik heb echt niet altijd het juiste zicht op Uw werk en soms ben ik zelfs alle hoop kwijt, maar dan komt U naast mij lopen en blijft net zo lang vragen tot ik in Uw ogen de hoop ziet, die U bent.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu