"Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam." (Johannes 20:30 en 31) 

Johannes heeft ondertussen het meeste van het Evangelie wel verteld. Het lijkt zelfs op dat hij zijn beschrijving van het Evangelie hier al gaat afronden. En dat net na dat de ontmoeting tussen Jezus en Thomas is geweest. Je kunt je afvragen wat Johannes hier nu bedoelt te zeggen. Gaat het hier nu over de wonderen die net na de opstanding van Jezus zijn gebeurd? Als je snel leest, zou je die conclusie wel kunnen trekken. Want Jezus is plotseling verschenen en dan rond Johannes het met deze woorden af. En de periode na de opstanding was in ieder geval veel groter dan de paar verhalen die we nu teruglezen.

 

Je kunt je wel afvragen in hoeverre de dingen die na de opstanding geschreven zijn, echt wonderen zijn. Al is de verschijning van Jezus een duidelijk wonder, waardoor zelfs Thomas geen moment mee heeft getwijfeld. Aan de ene kant zijn het de wonden in het lichaam van Jezus en wij krijgen dat getuigenis mee. Maar wat denk je wat er gebeurt als de deur dicht zit en er toch ineens iemand in de kamer verschijnt. Dat zet een hele dikke streep onder de opstanding van Jezus en het bestaan van het volmaakte, bovennatuurlijke lichaam van Jezus. En ook dit wonder, ook dit bewijs hebben we gekregen zodat wij kunnen geloven in de Zoon van God. 

Natuurlijk gaat het in deze twee verzen om alle wonderen, maar onderschat het wonder van de verschijning niet, zoals het na de opstanding meerdere keren voorkomt. De opstanding is niet zomaar iets, maar het is een bovennatuurlijk wonder dat hoort bij het Evangelie van het Koninkrijk. Het is redding, genezing en bevrijding, maar het is ook overwinning over de dood en het dodenrijk. Jezus' Koninkrijk is een Koninkrijk dat niet van deze aarde is, dat blijkt wel als we het lichaam van onze Koning zien. Er is totaal geen aardse materie meer die dit lichaam kan tegenhouden. 

En als het dan gaat om alle wonderen die zijn gebeurd, dan zijn er dus maar een paar opgeschreven. Dat betekent dus dat de verkondiging van het Evangelie niet vooral met woorden heeft plaatsgevonden, maar vooral met betoning van kracht en majesteit. Jezus heeft wonderen gedaan, zodat wij zouden geloven in Hem! Wonderen behoren bij de verkonding van het Evangelie. Laten we die les nooit vergeten. Het gaat dus niet om het spektakel, maar het gaat erom dat door de wonderen heen, ongelovigen zullen erkennen dat Jezus Heer is. 

En juist in onze tijd, waar woorden niet meer gehoord worden, is dit net zo belangrijk. Jezus zegt in Markus dat het de tekenen zijn die het geloof volgen. En Zelf zegt Hij ook nog dat wij dezelfde dingen zullen doen als Hij. Niet om ons te promoten, maar zodat het bewijs zichtbaar wordt dat Jezus de enige Koning van het universum is waar iedere knie voor zal buigen.  

Gebed: Jezus, de wonderen en tekenen van Uw Koninkrijk hebben altijd een belangrijke rol gespeeld en ook nu wil ik mij uitstrekken naar de tekenen die bij het geloof horen, zodat iedereen zal geloven in Jezus Christus, de Zoon van God en het leven zal hebben in Uw Naam!

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu