"Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam." (Johannes 20:30 en 31) 

Johannes heeft ondertussen het meeste van het Evangelie wel verteld. Het lijkt zelfs op dat hij zijn beschrijving van het Evangelie hier al gaat afronden. En dat net na dat de ontmoeting tussen Jezus en Thomas is geweest. Je kunt je afvragen wat Johannes hier nu bedoelt te zeggen. Gaat het hier nu over de wonderen die net na de opstanding van Jezus zijn gebeurd? Als je snel leest, zou je die conclusie wel kunnen trekken. Want Jezus is plotseling verschenen en dan rond Johannes het met deze woorden af. En de periode na de opstanding was in ieder geval veel groter dan de paar verhalen die we nu teruglezen.

 

Je kunt je wel afvragen in hoeverre de dingen die na de opstanding geschreven zijn, echt wonderen zijn. Al is de verschijning van Jezus een duidelijk wonder, waardoor zelfs Thomas geen moment mee heeft getwijfeld. Aan de ene kant zijn het de wonden in het lichaam van Jezus en wij krijgen dat getuigenis mee. Maar wat denk je wat er gebeurt als de deur dicht zit en er toch ineens iemand in de kamer verschijnt. Dat zet een hele dikke streep onder de opstanding van Jezus en het bestaan van het volmaakte, bovennatuurlijke lichaam van Jezus. En ook dit wonder, ook dit bewijs hebben we gekregen zodat wij kunnen geloven in de Zoon van God. 

Natuurlijk gaat het in deze twee verzen om alle wonderen, maar onderschat het wonder van de verschijning niet, zoals het na de opstanding meerdere keren voorkomt. De opstanding is niet zomaar iets, maar het is een bovennatuurlijk wonder dat hoort bij het Evangelie van het Koninkrijk. Het is redding, genezing en bevrijding, maar het is ook overwinning over de dood en het dodenrijk. Jezus' Koninkrijk is een Koninkrijk dat niet van deze aarde is, dat blijkt wel als we het lichaam van onze Koning zien. Er is totaal geen aardse materie meer die dit lichaam kan tegenhouden. 

En als het dan gaat om alle wonderen die zijn gebeurd, dan zijn er dus maar een paar opgeschreven. Dat betekent dus dat de verkondiging van het Evangelie niet vooral met woorden heeft plaatsgevonden, maar vooral met betoning van kracht en majesteit. Jezus heeft wonderen gedaan, zodat wij zouden geloven in Hem! Wonderen behoren bij de verkonding van het Evangelie. Laten we die les nooit vergeten. Het gaat dus niet om het spektakel, maar het gaat erom dat door de wonderen heen, ongelovigen zullen erkennen dat Jezus Heer is. 

En juist in onze tijd, waar woorden niet meer gehoord worden, is dit net zo belangrijk. Jezus zegt in Markus dat het de tekenen zijn die het geloof volgen. En Zelf zegt Hij ook nog dat wij dezelfde dingen zullen doen als Hij. Niet om ons te promoten, maar zodat het bewijs zichtbaar wordt dat Jezus de enige Koning van het universum is waar iedere knie voor zal buigen.  

Gebed: Jezus, de wonderen en tekenen van Uw Koninkrijk hebben altijd een belangrijke rol gespeeld en ook nu wil ik mij uitstrekken naar de tekenen die bij het geloof horen, zodat iedereen zal geloven in Jezus Christus, de Zoon van God en het leven zal hebben in Uw Naam!

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu