"Daarna zei Hij tegen Thomas: Kom hier met uw vinger en bekijk Mijn handen, en kom hier met uw hand en steek die in Mijn zij; en wees niet ongelovig, maar gelovig." (Johannes 20:27) 

Sommige dingen kun je maar beter niet zeggen. En zeker als je dingen zegt, die je beter maar niet kunt zeggen om er plotseling mee geconfronteerd te worden. Je zou maar tegen je vrienden zeggen dat je niets van Jezus' opstanding gelooft en je zou dan ook nog even roepen: "Ik geloof het pas als ik mijn hand in de wonden van Jezus zal steken." Het klinkt heel ongelovig, het klinkt ook wel wat opstandig en dan wil je even een statement maken. En dan ineens, een paar dagen later staat Jezus ineens voor je neus.

En als Jezus dan eerst nog even aan je zou vragen: "Joh, vorige keer heb Ik je niet gezien, hoe is het nu met je?" Maar dat doet Jezus dan weer net niet. Jezus staat er plotseling, blijkbaar weer door dichte deuren heen en dan zegt Hij tegen Thomas: "Kom hier, en voel dan." Dan sta je wel even te kijken. Want Thomas wist echt nog wel wat hij had gezegd. Hij geloofde er immers helemaal niets van. En dan sta je daar, Jezus voor je neus en je hoeft je handen niet eens uit te steken om toch echt wel te weten dat dit Jezus is die opgestaan is. 

Opmerkelijk trouwens, dat Thomas nergens lijkt te doen wat Jezus tegen hem zegt. Hij blijkt zijn handen niet in Jezus' zij te steken. Hij is in ene klap genezen van zijn ongeloof. Ineens weet hij het dat Jezus echt wèl is opgestaan. Jezus leeft. Maar de woorden van Jezus die volgen zijn dan wel hele bijzondere woorden. Jezus zegt namelijk niet tegen Thomas: "Ach arme jongen, jij was er niet bij en het geloof moet je gegeven worden." Dat zou eigenlijk wel heel makkelijk zijn, want dan kunnen wij gewoon afwachten en doet Jezus de rest. Jezus zegt het tegenovergestelde. Jezus zegt: "Wees niet ongelovig, maar gelovig". Jezus zegt dat Thomas gelovig moet zijn. Dit heeft te maken met de wil van Thomas om te geloven dat Jezus is opgestaan. Het heeft er mee te maken dat Thomas de opdracht krijgt om met zijn wil er voor te kiezen dat dit bovennatuurlijke wonder is gebeurt. 

Maar dit is ook wat Jezus tegen ons zegt. Hij is heel duidelijk als het gaat over Zijn bovennatuurlijke kracht en macht. Dat moeten we geloven. Dat is niet iets waar we op mogen gaan wachten, of waar we voorwaarden aan mogen stellen, Jezus stelt gewoon dat we niet ongelovig mogen zijn. Dan heeft Jezus wel een punt. Want wat doe ik aan een sterfbed? Wat geloof ik dan van Jezus' macht over de dood? Wat doe ik aan een ziekbed, als Jezus zegt dat Hij alle macht heeft in hemel en op aarde? Dit raakt ons hele 'zijn', dit raakt onze manier van geloven in Gods bovennatuurlijke kracht! Durf jij daarin gelovig te gaan staan? En wat je ook voelt en ervaart, toch te zeggen: Maar Gods Woord is de enige waarheid en mijn gedachten en gevoelens, mijn ideeën en voorstellingen maak ik altijd daaraan ondergeschikt. 

Gebed: Jezus, als U tegen mij zegt dat ik moet geloven, dan wil ik ook geloven. Zelfs als het om dingen gaat die niet kunnen! Ik geloof onvoorwaardelijk dat bij U alle dingen mogelijk zijn.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu