"Daarna zei Hij tegen Thomas: Kom hier met uw vinger en bekijk Mijn handen, en kom hier met uw hand en steek die in Mijn zij; en wees niet ongelovig, maar gelovig." (Johannes 20:27) 

Sommige dingen kun je maar beter niet zeggen. En zeker als je dingen zegt, die je beter maar niet kunt zeggen om er plotseling mee geconfronteerd te worden. Je zou maar tegen je vrienden zeggen dat je niets van Jezus' opstanding gelooft en je zou dan ook nog even roepen: "Ik geloof het pas als ik mijn hand in de wonden van Jezus zal steken." Het klinkt heel ongelovig, het klinkt ook wel wat opstandig en dan wil je even een statement maken. En dan ineens, een paar dagen later staat Jezus ineens voor je neus.

En als Jezus dan eerst nog even aan je zou vragen: "Joh, vorige keer heb Ik je niet gezien, hoe is het nu met je?" Maar dat doet Jezus dan weer net niet. Jezus staat er plotseling, blijkbaar weer door dichte deuren heen en dan zegt Hij tegen Thomas: "Kom hier, en voel dan." Dan sta je wel even te kijken. Want Thomas wist echt nog wel wat hij had gezegd. Hij geloofde er immers helemaal niets van. En dan sta je daar, Jezus voor je neus en je hoeft je handen niet eens uit te steken om toch echt wel te weten dat dit Jezus is die opgestaan is. 

Opmerkelijk trouwens, dat Thomas nergens lijkt te doen wat Jezus tegen hem zegt. Hij blijkt zijn handen niet in Jezus' zij te steken. Hij is in ene klap genezen van zijn ongeloof. Ineens weet hij het dat Jezus echt wèl is opgestaan. Jezus leeft. Maar de woorden van Jezus die volgen zijn dan wel hele bijzondere woorden. Jezus zegt namelijk niet tegen Thomas: "Ach arme jongen, jij was er niet bij en het geloof moet je gegeven worden." Dat zou eigenlijk wel heel makkelijk zijn, want dan kunnen wij gewoon afwachten en doet Jezus de rest. Jezus zegt het tegenovergestelde. Jezus zegt: "Wees niet ongelovig, maar gelovig". Jezus zegt dat Thomas gelovig moet zijn. Dit heeft te maken met de wil van Thomas om te geloven dat Jezus is opgestaan. Het heeft er mee te maken dat Thomas de opdracht krijgt om met zijn wil er voor te kiezen dat dit bovennatuurlijke wonder is gebeurt. 

Maar dit is ook wat Jezus tegen ons zegt. Hij is heel duidelijk als het gaat over Zijn bovennatuurlijke kracht en macht. Dat moeten we geloven. Dat is niet iets waar we op mogen gaan wachten, of waar we voorwaarden aan mogen stellen, Jezus stelt gewoon dat we niet ongelovig mogen zijn. Dan heeft Jezus wel een punt. Want wat doe ik aan een sterfbed? Wat geloof ik dan van Jezus' macht over de dood? Wat doe ik aan een ziekbed, als Jezus zegt dat Hij alle macht heeft in hemel en op aarde? Dit raakt ons hele 'zijn', dit raakt onze manier van geloven in Gods bovennatuurlijke kracht! Durf jij daarin gelovig te gaan staan? En wat je ook voelt en ervaart, toch te zeggen: Maar Gods Woord is de enige waarheid en mijn gedachten en gevoelens, mijn ideeën en voorstellingen maak ik altijd daaraan ondergeschikt. 

Gebed: Jezus, als U tegen mij zegt dat ik moet geloven, dan wil ik ook geloven. Zelfs als het om dingen gaat die niet kunnen! Ik geloof onvoorwaardelijk dat bij U alle dingen mogelijk zijn.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu