"En Thomas, een van de twaalf, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem: Wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen: Als ik in Zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in Zijn zij, zal ik beslist niet geloven." (Johannes 20:24 en 25) 

Die Thomas hè... We kennen allemaal de geschiedenis van Thomas wel en eigenlijk is het toch uiterst vreemd dat Thomas niet geloofde dat Jezus bij de discipelen was binnengekomen. De discipelen zeiden het toch? Dan is het toch niet zo moeilijk om te geloven dat Jezus is opgestaan? Wat mankeert Thomas dat hij niet gelooft? Of is dat misschien wel erg makkelijk gezegd? Heel makkelijk misschien zelfs. Want hij had Jezus niet gezien.

 

Weet je wat het is met ons? Een wonder is iets dat wij met ons verstand nooit kunnen begrijpen en het lijkt wel dat we het wonder moeten zien om het te kunnen geloven. Afgelopen week kwam één van onze kinderen thuis met het verhaal over een godsdienstles op school. Ze hadden het over wonderen gehad en ze hadden een filmpje gekeken van een onder ons bekende gebedsgenezer en er was iemand uit een rolstoel opgestaan. Dat was op dat filmpje te zien en degene om wie het ging woont in de streek waardoor diegene een bekende is. Dit kregen ze mee: "Dat kan niet meer in onze tijd, niet alleen God kan genezen." 

Denk jij, dat als jij op de plaats van Thomas had gestaan dat je dan zomaar een nog veel groter wonder zou geloven? Een wonder dat Jezus opgestaan is en dat Hij werkelijk door de anderen is gezien. Hier moet je gewoon eens even over nadenken. Want ik weet niet hoe ik gereageerd zou hebben. Misschien zou mijn eerste gedachte geweest zijn: "Wat een onzin." of "Ze dromen."of "Als het zo is, waarom was ik er dan niet bij?" Thomas reageert zoals wij waarschijnlijk allemaal zouden reageren. Bedenk ook nog even dat Thomas geen Bijbel had waarin het hele verhaal al opgeschreven staat. 

Als het gaat om het bovennatuurlijke, dat is voor ons van deze aarde, niet zo eenvoudig om zomaar te geloven. En wat Thomas uitspreekt is niet uitzonderlijk. Elk van de discipelen op dat moment had hetzelfde gedaan. Petrus was na de vrouwen naar het graf gegaan en ook Petrus geloofde het niet. Die zag een leeg graf, maar de woorden van de vrouwen geloofde hij niet. Er staat wel dat hij geloofde, maar nog niet in de opstanding. Dat hij gelooft heeft alleen te maken met het feit dat het graf leeg is. 

Thomas' probleem en ook dat van ons als het gaat over wonderen zit op dit punt vast: Geloof jij dat alles, maar dan ook echt alles mogelijk is bij God? God is Schepper, Hij kan alles. En zeker dat wat Hij heeft gezegd dat zal gebeuren, dat kan ook gebeuren. En als je dan bedenkt, welke bovennatuurlijke wonderen Jezus ons nog heeft beloofd voor de tussentijd, dat moeten we allemaal uitkijken voor de Thomas in ons! Zeg niet te snel: "Als ik het zie of voel, dan geloof ik." Jezus wil ons de komende dagen iets anders leren. 

Gebed: Vader, ik wil leren om onvoorwaardelijk te geloven dat bij U alle dingen mogelijk zijn. He can move the mounains!

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu