"En Thomas, een van de twaalf, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem: Wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen: Als ik in Zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in Zijn zij, zal ik beslist niet geloven." (Johannes 20:24 en 25) 

Die Thomas hè... We kennen allemaal de geschiedenis van Thomas wel en eigenlijk is het toch uiterst vreemd dat Thomas niet geloofde dat Jezus bij de discipelen was binnengekomen. De discipelen zeiden het toch? Dan is het toch niet zo moeilijk om te geloven dat Jezus is opgestaan? Wat mankeert Thomas dat hij niet gelooft? Of is dat misschien wel erg makkelijk gezegd? Heel makkelijk misschien zelfs. Want hij had Jezus niet gezien.

 

Weet je wat het is met ons? Een wonder is iets dat wij met ons verstand nooit kunnen begrijpen en het lijkt wel dat we het wonder moeten zien om het te kunnen geloven. Afgelopen week kwam één van onze kinderen thuis met het verhaal over een godsdienstles op school. Ze hadden het over wonderen gehad en ze hadden een filmpje gekeken van een onder ons bekende gebedsgenezer en er was iemand uit een rolstoel opgestaan. Dat was op dat filmpje te zien en degene om wie het ging woont in de streek waardoor diegene een bekende is. Dit kregen ze mee: "Dat kan niet meer in onze tijd, niet alleen God kan genezen." 

Denk jij, dat als jij op de plaats van Thomas had gestaan dat je dan zomaar een nog veel groter wonder zou geloven? Een wonder dat Jezus opgestaan is en dat Hij werkelijk door de anderen is gezien. Hier moet je gewoon eens even over nadenken. Want ik weet niet hoe ik gereageerd zou hebben. Misschien zou mijn eerste gedachte geweest zijn: "Wat een onzin." of "Ze dromen."of "Als het zo is, waarom was ik er dan niet bij?" Thomas reageert zoals wij waarschijnlijk allemaal zouden reageren. Bedenk ook nog even dat Thomas geen Bijbel had waarin het hele verhaal al opgeschreven staat. 

Als het gaat om het bovennatuurlijke, dat is voor ons van deze aarde, niet zo eenvoudig om zomaar te geloven. En wat Thomas uitspreekt is niet uitzonderlijk. Elk van de discipelen op dat moment had hetzelfde gedaan. Petrus was na de vrouwen naar het graf gegaan en ook Petrus geloofde het niet. Die zag een leeg graf, maar de woorden van de vrouwen geloofde hij niet. Er staat wel dat hij geloofde, maar nog niet in de opstanding. Dat hij gelooft heeft alleen te maken met het feit dat het graf leeg is. 

Thomas' probleem en ook dat van ons als het gaat over wonderen zit op dit punt vast: Geloof jij dat alles, maar dan ook echt alles mogelijk is bij God? God is Schepper, Hij kan alles. En zeker dat wat Hij heeft gezegd dat zal gebeuren, dat kan ook gebeuren. En als je dan bedenkt, welke bovennatuurlijke wonderen Jezus ons nog heeft beloofd voor de tussentijd, dat moeten we allemaal uitkijken voor de Thomas in ons! Zeg niet te snel: "Als ik het zie of voel, dan geloof ik." Jezus wil ons de komende dagen iets anders leren. 

Gebed: Vader, ik wil leren om onvoorwaardelijk te geloven dat bij U alle dingen mogelijk zijn. He can move the mounains!

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu