"En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning. Dood waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?" (1 Korinthe 15:54 en 55) 

Paulus sluit dit hele grote hoofdstuk af met nog ene vraag die hoe dan ook naar boven moet komen. Want okee, degenen die sterven, die worden opgewekt met een geestelijk, of een hemels, lichaam. Dat is wel duidelijk en het is ook duidelijk dat de doden niet dood zullen blijven en zeker degenen die in Christus zijn gestorven, zullen verheerlijkt en volmaakt opstaan. Maar wat gebeurt er dan met jouw lichaam als Jezus over vijf minuten terugkomt? Dat is een groot geheim, zegt Paulus.

 

Is dit een geheim? Nee, niet in de zin dat we het niet met woorden kunnen zeggen, maar wat het werkelijk is, ook in de geestelijke werkelijkheid, daar kunnen we alleen maar ideeën van hebben waarvan we niet weten in hoeverre het precies zal kloppen. Paulus zegt hiervan dat op het moment dat wij leven en Jezus komt terug, dat ons vergankelijke, of ons sterfelijke, lichaam in een ogenblik, in een split second, overgaat naar het hemelse, onvergankelijke, onsterfelijke en volmaakte lichaam. Op dat moment zal er geen aards lichaam meer over zijn. Zelfs de doden die opstaan voor het verderf zullen een lichaam krijgen dat in de hel niet zal verteren. Al is dat een verhaal apart hoe dat zit. Maar degenen die in Christus zijn zullen allemaal, gestorven of nog levend, hetzelfde hemelse en geestelijke lichaam krijgen! 

En als de doden zijn opgestaan en de nog levenden een nieuw lichaam hebben gekregen, dan zal de triomfkreet te horen zijn: "Nou dood, waar ben je? Je bent overwonnen door het bloed van het Lam en door ons getuigenis! Het is voorbij, dood, je spel is uitgespeeld!" 

En hoe leven we dan tot die tijd? We zeggen tegen de geest van de dood: "Waar denk jij mij nog mee te prikken? Denk jij mij nog angst aan te jagen? Je, dood, jij geest van de dood, jij hebt uiteindelijk niets meer te zeggen." En het dodenrijk? Het graf? Dat wordt nooit meer een plek waar mijn ziel zal komen. Want de sleutels van de dood en de hel zijn in de handen van Jezus, dus het dodenrijk heeft geen overwinning meer en de macht van de dood geen prikkel meer. Wij vieren de overwinning van Jezus op de dood en het dodenrijk. Wij vieren feest omdat Jezus niet alleen onze zonden en de gevolgen daarvan overwon, maar dat Hij pas tevreden was toen Hij de dood en het dodenrijk beroofd had van alle macht en autoriteit. Dat heeft Jezus gedaan, dat zegt leert Paulus ons in dit belangrijke hoofdstuk. Wij leven niet op weg naar onze noodzakelijke en onontkoombare ondergang, wij leven met uitzicht op de overwinning en wij vieren nu al feest voor wat Jezus heeft gedaan! God zij dank voor de overwinning die Hij ons al gegeven heeft in Christus Jezus. 

Gebed: Jezus, wat een totale overwinning, wat een uitzicht en wat heeft U ons nu al heel veel gegeven in Uw overwinning. Wij vieren Uw overwinning!

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Romeinen 8:18-30

18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
20 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
22 Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.
23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk  de verlossing van ons lichaam.
24 Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?
25 Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. 
26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
27 En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.
28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijkdie overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij  de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. 
30 En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Leven na Pasen in gebrokenheid (II)

"En evenzo komt de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen." (Romeinen 8:26)

Al het lijden dat er nu nog steeds is, dat klopt niet. Dat zeiden we vorige keer al. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat wij zouden lijden. Het lijden is ook niet Gods schuld. Dat zeggen mensen nog wel eens. Er zijn twee uitspraken waar ik mij behoorlijk over kan opwinden. De ene kant de opmerking 'het word je niet door mensen aangedaan'. Daarmee wordt vaak bedoeld dat het van God komt. Dat is nog maar de vraag. Dan leggen we het bij God neer, terwijl wij zelf als mensheid onder de vloek van de gevolgen van de zonden terecht zijn gekomen. En de andere kant zijn mensen die niets met God zeggen te hebben, maar die wel om het hardst roepen: "Waarom greep God niet in" of "Waarom liet God dit gebeuren". Als je dan niets met God hebt, waarom geef je Hem dan wel de schuld van het lijden? Het lijden is het gevolg wat wij hebben gedaan en wat wij doen. Pas op dat je het gelijk met nette antwoorden wil dichttimmeren. Pas op dat je het theologisch allemaal wilt verklaren. Wat is de rol van God in het lijden?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu