"En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning. Dood waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?" (1 Korinthe 15:54 en 55) 

Paulus sluit dit hele grote hoofdstuk af met nog ene vraag die hoe dan ook naar boven moet komen. Want okee, degenen die sterven, die worden opgewekt met een geestelijk, of een hemels, lichaam. Dat is wel duidelijk en het is ook duidelijk dat de doden niet dood zullen blijven en zeker degenen die in Christus zijn gestorven, zullen verheerlijkt en volmaakt opstaan. Maar wat gebeurt er dan met jouw lichaam als Jezus over vijf minuten terugkomt? Dat is een groot geheim, zegt Paulus.

 

Is dit een geheim? Nee, niet in de zin dat we het niet met woorden kunnen zeggen, maar wat het werkelijk is, ook in de geestelijke werkelijkheid, daar kunnen we alleen maar ideeën van hebben waarvan we niet weten in hoeverre het precies zal kloppen. Paulus zegt hiervan dat op het moment dat wij leven en Jezus komt terug, dat ons vergankelijke, of ons sterfelijke, lichaam in een ogenblik, in een split second, overgaat naar het hemelse, onvergankelijke, onsterfelijke en volmaakte lichaam. Op dat moment zal er geen aards lichaam meer over zijn. Zelfs de doden die opstaan voor het verderf zullen een lichaam krijgen dat in de hel niet zal verteren. Al is dat een verhaal apart hoe dat zit. Maar degenen die in Christus zijn zullen allemaal, gestorven of nog levend, hetzelfde hemelse en geestelijke lichaam krijgen! 

En als de doden zijn opgestaan en de nog levenden een nieuw lichaam hebben gekregen, dan zal de triomfkreet te horen zijn: "Nou dood, waar ben je? Je bent overwonnen door het bloed van het Lam en door ons getuigenis! Het is voorbij, dood, je spel is uitgespeeld!" 

En hoe leven we dan tot die tijd? We zeggen tegen de geest van de dood: "Waar denk jij mij nog mee te prikken? Denk jij mij nog angst aan te jagen? Je, dood, jij geest van de dood, jij hebt uiteindelijk niets meer te zeggen." En het dodenrijk? Het graf? Dat wordt nooit meer een plek waar mijn ziel zal komen. Want de sleutels van de dood en de hel zijn in de handen van Jezus, dus het dodenrijk heeft geen overwinning meer en de macht van de dood geen prikkel meer. Wij vieren de overwinning van Jezus op de dood en het dodenrijk. Wij vieren feest omdat Jezus niet alleen onze zonden en de gevolgen daarvan overwon, maar dat Hij pas tevreden was toen Hij de dood en het dodenrijk beroofd had van alle macht en autoriteit. Dat heeft Jezus gedaan, dat zegt leert Paulus ons in dit belangrijke hoofdstuk. Wij leven niet op weg naar onze noodzakelijke en onontkoombare ondergang, wij leven met uitzicht op de overwinning en wij vieren nu al feest voor wat Jezus heeft gedaan! God zij dank voor de overwinning die Hij ons al gegeven heeft in Christus Jezus. 

Gebed: Jezus, wat een totale overwinning, wat een uitzicht en wat heeft U ons nu al heel veel gegeven in Uw overwinning. Wij vieren Uw overwinning!

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Lukas 10:1-11

1 Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou.
2 Hij zei dan tegen hen:  De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.
3  Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven.
4  Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee,  en groet niemand onderweg.
5  En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis!
6 En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren.
7 Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt,  want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis.
8 En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt,
9 genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.
10 Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg:
11 Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het Koninkrijk van God dicht bij u is gekomen.
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet

"Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad." (Lukas 10:12)

Wat een woorden in deze tekst, maar hoe vaak ook verkeerd begrepen. Hoe ga je om met weigeraars van het Evangelie? Het is niet eenvoudig om een goed antwoord te geven op deze vraag. Hoewel het vroeger, en in sommige kringen nog steeds, gebeurde dat er dan werd gezegd: "Als je niet gelooft ga je naar de hel", is dit niet wat Jezus een discipel leert. Jezus leert ons op een heel andere manier reageren. Het oordeel ligt namelijk nooit bij ons, maar dat is een zaak van God Zelf. Daar hebben wij niets over te zeggen. Het zou kunnen zijn dat je dan zegt: "Maar Jezus zegt toch dat het Sodom, Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan degenen die het Evangelie weigeren?" Ja, zoiets lijkt Hij wel te zeggen, maar dan moeten we daar toch nog even beter naar kijken.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu