"En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning. Dood waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?" (1 Korinthe 15:54 en 55) 

Paulus sluit dit hele grote hoofdstuk af met nog ene vraag die hoe dan ook naar boven moet komen. Want okee, degenen die sterven, die worden opgewekt met een geestelijk, of een hemels, lichaam. Dat is wel duidelijk en het is ook duidelijk dat de doden niet dood zullen blijven en zeker degenen die in Christus zijn gestorven, zullen verheerlijkt en volmaakt opstaan. Maar wat gebeurt er dan met jouw lichaam als Jezus over vijf minuten terugkomt? Dat is een groot geheim, zegt Paulus.

 

Is dit een geheim? Nee, niet in de zin dat we het niet met woorden kunnen zeggen, maar wat het werkelijk is, ook in de geestelijke werkelijkheid, daar kunnen we alleen maar ideeën van hebben waarvan we niet weten in hoeverre het precies zal kloppen. Paulus zegt hiervan dat op het moment dat wij leven en Jezus komt terug, dat ons vergankelijke, of ons sterfelijke, lichaam in een ogenblik, in een split second, overgaat naar het hemelse, onvergankelijke, onsterfelijke en volmaakte lichaam. Op dat moment zal er geen aards lichaam meer over zijn. Zelfs de doden die opstaan voor het verderf zullen een lichaam krijgen dat in de hel niet zal verteren. Al is dat een verhaal apart hoe dat zit. Maar degenen die in Christus zijn zullen allemaal, gestorven of nog levend, hetzelfde hemelse en geestelijke lichaam krijgen! 

En als de doden zijn opgestaan en de nog levenden een nieuw lichaam hebben gekregen, dan zal de triomfkreet te horen zijn: "Nou dood, waar ben je? Je bent overwonnen door het bloed van het Lam en door ons getuigenis! Het is voorbij, dood, je spel is uitgespeeld!" 

En hoe leven we dan tot die tijd? We zeggen tegen de geest van de dood: "Waar denk jij mij nog mee te prikken? Denk jij mij nog angst aan te jagen? Je, dood, jij geest van de dood, jij hebt uiteindelijk niets meer te zeggen." En het dodenrijk? Het graf? Dat wordt nooit meer een plek waar mijn ziel zal komen. Want de sleutels van de dood en de hel zijn in de handen van Jezus, dus het dodenrijk heeft geen overwinning meer en de macht van de dood geen prikkel meer. Wij vieren de overwinning van Jezus op de dood en het dodenrijk. Wij vieren feest omdat Jezus niet alleen onze zonden en de gevolgen daarvan overwon, maar dat Hij pas tevreden was toen Hij de dood en het dodenrijk beroofd had van alle macht en autoriteit. Dat heeft Jezus gedaan, dat zegt leert Paulus ons in dit belangrijke hoofdstuk. Wij leven niet op weg naar onze noodzakelijke en onontkoombare ondergang, wij leven met uitzicht op de overwinning en wij vieren nu al feest voor wat Jezus heeft gedaan! God zij dank voor de overwinning die Hij ons al gegeven heeft in Christus Jezus. 

Gebed: Jezus, wat een totale overwinning, wat een uitzicht en wat heeft U ons nu al heel veel gegeven in Uw overwinning. Wij vieren Uw overwinning!

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)

Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. (Efeze 4:8)

We hebben gezien dat Jezus Zijn Koningschap op aarde verdeeld heeft over sommigen die een bediening krijgen. Nog steeds is Jezus Koning, maar de leiding en de opbouw van de kerk laat Hij over aan mensen die Hij daar een bediening voor geeft. Daarin spelen Woord en Geest natuurlijk een grote rol. Toch zou je dan kunnen zeggen dat er inderdaad sommigen zijn met een bediening, maar dat er velen zijn zonder bediening. Natuurlijk klopt dat ook weer niet, want degenen met een bediening, hebben die gekregen om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Het gaat dus ook weer wel over alle gelovigen met een roeping in deze wereld. In de Efezebrief zegt Paulus, voordat hij het over de bedieningen heeft, eerst iets over de gaven van de Heilige Geest. Die zijn aan allen gegeven en je kun je de vraag stellen in hoeverre dat ook dit te maken heeft met het gedeelde Koningschap.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu