"De doden zullen de HEERE niet prijzen, evenmin al wie in de stilte neergedaald zijn." (Psalm 115:17) 

Stille Zaterdag. Na een heftige dag van Goede Vrijdag waarop Jezus na verschrikkelijke martelingen, aan het kruis was gespijkerd, hebben ze Zijn lichaam van het kruis afgehaald. Nou ja, een lichaam, dat was het eigenlijk niet meer te noemen. Na alle geselingen was er geen vlees meer over op Zijn rug, aan het kruis was Zijn lichaam uit elkaar getrokken omdat Zijn armen uit de kom waren geschoten. En zo hebben ze Zijn lichaam van het kruis afgehaald.

 

En ik zat na te denken, wat moet je dan op Stille Zaterdag nog zeggen? En toen kwam er een psalm in mij op, maar ik wist niet welke dat het was. Het bleek Psalm 115 te zijn. En ene regel kwam heel sterk in mij op: "In 't stille graf zingt niemand 's HEEREN lof." En dat raakte mij. Want dat is echt heel erg waar. In het graf is er niemand die God te lof zingt. 

Wat zou er gebeuren als de dood, dood zou zijn? Als er geen leven zou zijn na de dood? Dan is er dus uiteindelijk ook geen aanbidding voor God meer. Je kunt over het leven van Jezus van alles bedenken, maar alles wat Hij deed in de laatste uren van Zijn leven had een doel. Als alleen nodig was om te sterven voor onze zonden, dan had al het andere niet nodig geweest, maar dan had ook een begrafenis niet nodig geweest, dan had God Hem Zelf zo vanaf het kruis wel naar Boven kunnen laten gaan.  

Jezus wordt in een graf gelegd. Misschien wel het enige moment dat Jezus iets liet gebeuren. Bij al het andere had Hij de regie, alleen op dit moment niet. En zo wordt Jezus in het stillte graf gelegd, waar Hij niet Zijn Vader kon spreken of danken. Het is de plaats die voor ons voorbestemd is. Het is de plaats waar wij in stilte zouden moeten blijven. Tenminste als Stille Zaterdag, ook echt zo gebleven was. Stel je voor dat Jezus alleen gestorven was voor onze zonden en daarna in het graf gebleven zou zijn, dan waren wij misschien gered van de hel, maar waren we uiteindelijk in het graf blijven liggen. Blijven liggen in de plaats waar niemand de lof van God zingt. Niemand! Daar is het stil en daar komt God nooit aan Zijn eer. 

Daarom was er Stille Zaterdag. De dag die laat zien wat er gebeurd zou zijn als Jezus daar was blijven liggen. Dan had het in de hemel, naast de engelen helemaal stil gebleven, dan had er geen mens de lof van de HEER gezongen. Geen mens! Dan was het net zo stil gebleven als op de ene dag dat Jezus er echt even niet was. Stil als de dag dat Jezus in het graf lag. Maar uiteindelijk is ook het graf niet sterk genoeg gebleken om Jezus te houden. Jezus zou straks gewoon opstaan. En de steen zal straks weggerold worden, niet om Jezus er uit te kunnen laten, maar om ons erin te kunnen laten. Jezus bleef niet stil, omdat Hij niet wilde dat wij tot in eeuwigheid stil zouden blijven. Wij zijn geschapen om God te loven en niet om in het graf te blijven zwijgen. Daarom ging Jezus het graf in om er straks ook uit te komen. 

Gebed: Jezus, U wilde niet dat ik straks voor altijd in het stille graf zou blijven, maar U wil mij in de hemel gebruiken in Uw aanbiddingskoor! Daarom ging U het graf in om de vijand daar op zijn eigen terrein te verslaan! Dank U wel.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 1:13-25

13  Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.
14  Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren.
15  Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel,
16  want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.
17  En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap,
18  in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is,
19  maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.
20  Hij is wel van tevoren gekend, vóór de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u.
21  Door Hem gelooft u in God, Die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn.
22  Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart,
23  u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.
24  Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen.
25  Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkondigd is.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Je leeft eeuwig en bent gereinigd

Thema: Eerste brief van Petrus

"U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God." (1 Petrus 1:23)

Als je naar de woorden kijkt die Petrus gebruikt om aan te geven wat je nieuwe status in het geloof is, dan vallen er een paar dingen op. Je bent opnieuw geboren, dat staat boven alles vast. Opnieuw geboren in een eeuwig leven. Als je de brieven van Paulus leest, kom je telkens een soort woordspel tegen, maar ook Petrus doet dit behoorlijk. Dat is wel opmerkelijk als je bedenkt dat hij een ongeleerde visser was. Petrus zegt dat je je ziel hebt gereinigd als gelovige. Dat is een woord dat in een werkwoordvorm staat dat wijst op iets dat in de verleden tijd is gebeurd. Dat is een opmerkelijke gedachte. Hoe vaak moet jij gereinigd worden van verkeerde dingen in je leven? Elke dag, toch? Toch zegt Petrus dat het reinigen van je ziel in het verleden heeft plaatsgevonden.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu