"De doden zullen de HEERE niet prijzen, evenmin al wie in de stilte neergedaald zijn." (Psalm 115:17) 

Stille Zaterdag. Na een heftige dag van Goede Vrijdag waarop Jezus na verschrikkelijke martelingen, aan het kruis was gespijkerd, hebben ze Zijn lichaam van het kruis afgehaald. Nou ja, een lichaam, dat was het eigenlijk niet meer te noemen. Na alle geselingen was er geen vlees meer over op Zijn rug, aan het kruis was Zijn lichaam uit elkaar getrokken omdat Zijn armen uit de kom waren geschoten. En zo hebben ze Zijn lichaam van het kruis afgehaald.

 

En ik zat na te denken, wat moet je dan op Stille Zaterdag nog zeggen? En toen kwam er een psalm in mij op, maar ik wist niet welke dat het was. Het bleek Psalm 115 te zijn. En ene regel kwam heel sterk in mij op: "In 't stille graf zingt niemand 's HEEREN lof." En dat raakte mij. Want dat is echt heel erg waar. In het graf is er niemand die God te lof zingt. 

Wat zou er gebeuren als de dood, dood zou zijn? Als er geen leven zou zijn na de dood? Dan is er dus uiteindelijk ook geen aanbidding voor God meer. Je kunt over het leven van Jezus van alles bedenken, maar alles wat Hij deed in de laatste uren van Zijn leven had een doel. Als alleen nodig was om te sterven voor onze zonden, dan had al het andere niet nodig geweest, maar dan had ook een begrafenis niet nodig geweest, dan had God Hem Zelf zo vanaf het kruis wel naar Boven kunnen laten gaan.  

Jezus wordt in een graf gelegd. Misschien wel het enige moment dat Jezus iets liet gebeuren. Bij al het andere had Hij de regie, alleen op dit moment niet. En zo wordt Jezus in het stillte graf gelegd, waar Hij niet Zijn Vader kon spreken of danken. Het is de plaats die voor ons voorbestemd is. Het is de plaats waar wij in stilte zouden moeten blijven. Tenminste als Stille Zaterdag, ook echt zo gebleven was. Stel je voor dat Jezus alleen gestorven was voor onze zonden en daarna in het graf gebleven zou zijn, dan waren wij misschien gered van de hel, maar waren we uiteindelijk in het graf blijven liggen. Blijven liggen in de plaats waar niemand de lof van God zingt. Niemand! Daar is het stil en daar komt God nooit aan Zijn eer. 

Daarom was er Stille Zaterdag. De dag die laat zien wat er gebeurd zou zijn als Jezus daar was blijven liggen. Dan had het in de hemel, naast de engelen helemaal stil gebleven, dan had er geen mens de lof van de HEER gezongen. Geen mens! Dan was het net zo stil gebleven als op de ene dag dat Jezus er echt even niet was. Stil als de dag dat Jezus in het graf lag. Maar uiteindelijk is ook het graf niet sterk genoeg gebleken om Jezus te houden. Jezus zou straks gewoon opstaan. En de steen zal straks weggerold worden, niet om Jezus er uit te kunnen laten, maar om ons erin te kunnen laten. Jezus bleef niet stil, omdat Hij niet wilde dat wij tot in eeuwigheid stil zouden blijven. Wij zijn geschapen om God te loven en niet om in het graf te blijven zwijgen. Daarom ging Jezus het graf in om er straks ook uit te komen. 

Gebed: Jezus, U wilde niet dat ik straks voor altijd in het stille graf zou blijven, maar U wil mij in de hemel gebruiken in Uw aanbiddingskoor! Daarom ging U het graf in om de vijand daar op zijn eigen terrein te verslaan! Dank U wel.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'


Romeinen 12:9-21

9 Laat de liefde ongeveinsd zijn.  Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede.
10 Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde.  Ga elkaar voor in eerbetoon.
11 Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.
12 Verblijd u in de hoop.  Wees geduldig in de verdrukking.  Volhard in het gebed.
13 Wees deelgenoot in de noden van de heiligen.  Leg u toe op de gastvrijheid.
14 Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet.
15 Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen.
16 Wees eensgezind onder elkaar.  Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog.
17 Vergeld niemand kwaad met kwaad.  Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen.
18 Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.
19 Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven:  Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.
20 Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen.
21 Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap vol liefde

"Wordt niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede." (Romeinen 12:21)

We gaan de serie 'Kerk van Jezus' afsluiten. We hebben stilgestaan bij het Koningschap van Jezus in de kerk, bij discipelschap en bij de gemeenschap van de kerk. Er is nog veel meer te zeggen, maar uiteindelijk moet het in de kerk van Jezus gaan over dat wat Hij ons zegt, dat we als gelovigen groeien in discipelschap en dat de gemeente functioneert als een gemeenschap waar liefde heerst en waar iedereen zich welkom voelt. Als dat de kerk is, dan is het de kerk van Jezus. Een kerk waarvan geldt dat deze niet wordt overwonnen door het kwade, maar waar het kwade wordt overwonnen door het goede. En dat is meestal niet onze eerste reactie. Liefde overwint alles en opent deuren. In alle jaren in de kerk heb ik al zo vaak gezien dat we niets bereiken met strijd en harde woorden. Liefde, aanvaarding en begrip maakt dat de kerk voluit kerk van Jezus kan zijn.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu