"Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest." (Johannes 19:30) 

Jezus heeft alles volbracht dan mag Hij echt stoppen. Het is zo opmerkelijk dat het lijden van Jezus heel veel overbodig lijden met zich heeft meegebracht. Te veel, zou je bijna zeggen. Er gebeurde zoveel dat niets te maken had met Zijn dood en daarmee met de vergeving van onze zonden. Al dat lijden, dat eigenlijk niet eens bij het proces hoorde, was dat nodig? Is het hele lijden niet nodeloos veel langer geworden dan echt nodig was? Dat lijkt wel zo, maar alles was nodig, alles was door de raad van God ook allemaal van te voren bepaald. 

 

Elk onderdeel van het lijden van Jezus zorgde voor herstel van dingen die wij waren kwijtgeraakt vanaf de zondeval. Niet alleen onze relatie met God, maar ook de aanklachten van de duisternis, ziekte, gebrokenheid, voor elk onderdeel heeft Jezus apart geleden en daarom is er niets geweest waardoor Jezus ook maar een moment overbodig heeft geleden. Dat blijkt ook uit het allerlaatste moment van Zijn leven. Jezus is namelijk niet na een langdurige lijdensweg aan het kruis gestorven, maar Jezus is eigenlijk naar menselijke begrippen en zeker naar de begrippen van martelaars, veel te vroeg gestorven. Het spel met Jezus aan het kruis is veel te vroeg gestopt. Normaal zou Jezus daar nog dagen hebben gehangen, maar Jezus sterft al binnen een paar uur. En juist dat gegeven bewijst dat Jezus alleen maar leed voor wat ook echt nodig was. 

Als Jezus dan alles heeft gedaan wat Hij moest doen, voor alles herstel verdiende waar dat voor nodig was, op dat moment zegt Hij Zelf dat het klaar is. Het is volbracht. Maar daar stopt het niet mee. Er staat ook niet dat toen Jezus lichaam het op gaf of dat het leven uit Hem wegvloeide. Of nog erger, dat Jezus stikte, want dat gebeurde uiteindelijk aan het kruis. Er staat dat Jezus Zijn hoofd buigt en de geest geeft! Jezus kiest er dus Zelf voor om Zijn leven te geven. Hij wordt niet vermoord, Hij raakt Zijn leven ook niet zomaar kwijt, maar Jezus gaf Zijn leven weg. Dat is het Evangelie van Jezus Christus. 

Jezus heeft Zich dus echt niet van alles laten overkomen! Jezus heeft er voor gekozen om het leven los te laten, zodat wij het leven konden ontvangen. Als Jezus alles was overkomen, dan was Hij geen God geweest, maar Jezus sterft hier als de Zoon van God en als de Zoon van de mensen, Die Zelf elk initiatief nam om jou te redden. Je ziet dit ook terug bij de moordenaars naast Hem, want die leefden nog aan het einde van die dag. Daar komen de soldaten voor om hun knieën kapot te slaan zodat ze zich niet meer kunnen opdrukken zodat ze niet zouden stikken. Jezus offer was Zijn offer voor ons, en dat maakt ons stil, heel stil van verwondering.

Gebed: Jezus, Uw lijden, maar vooral Uw sterven is dieper dan diep. Ik wil op deze dag stil zijn voor Uw leven voor mij.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 20:11-18

11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf,
12 en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;
13 en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.
14  En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was.
15 Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.
16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.
17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga  naar Mijn broeders en zeg tegen hen:  Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.
18  Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jezus leeft en jij zult leven!

Thema: Pasen

"Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen." (Johannes 20:15)

Wat gebeurt er als je bij een graf komt en er ligt niemand meer in? Voor ons is dat misschien helemaal iets dat ondenkbaar is, omdat onze doden onder de grond begraven worden en na een begrafenis gaat er grond over de kist en zie je er niets meer van. In de tijd van het Nieuwe Testament was dat lang niet altijd zo. Als een dode in een graf werd begraven gebeurde dat in de eerste plaats al niet in een kist en vaak werd iemand ook nog eens in een grot begraven. Zo was het ook bij Jezus gebeurd. En stel dan dat je de andere dag naar het graf toe gaat en je hebt het plan om de begrafenis af te maken. Het moment van begraven was immers maar een paar uur na Zijn overlijden gebeurd. De rouwtijd was in ieder geval nog lang niet voorbij, zelfs niet als het bij ons zou gebeuren. En dan kom je bij het graf en dan is degene die daar begraven ligt er niet meer. Wat zou jij er van denken?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu