"Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest." (Johannes 19:30) 

Jezus heeft alles volbracht dan mag Hij echt stoppen. Het is zo opmerkelijk dat het lijden van Jezus heel veel overbodig lijden met zich heeft meegebracht. Te veel, zou je bijna zeggen. Er gebeurde zoveel dat niets te maken had met Zijn dood en daarmee met de vergeving van onze zonden. Al dat lijden, dat eigenlijk niet eens bij het proces hoorde, was dat nodig? Is het hele lijden niet nodeloos veel langer geworden dan echt nodig was? Dat lijkt wel zo, maar alles was nodig, alles was door de raad van God ook allemaal van te voren bepaald. 

 

Elk onderdeel van het lijden van Jezus zorgde voor herstel van dingen die wij waren kwijtgeraakt vanaf de zondeval. Niet alleen onze relatie met God, maar ook de aanklachten van de duisternis, ziekte, gebrokenheid, voor elk onderdeel heeft Jezus apart geleden en daarom is er niets geweest waardoor Jezus ook maar een moment overbodig heeft geleden. Dat blijkt ook uit het allerlaatste moment van Zijn leven. Jezus is namelijk niet na een langdurige lijdensweg aan het kruis gestorven, maar Jezus is eigenlijk naar menselijke begrippen en zeker naar de begrippen van martelaars, veel te vroeg gestorven. Het spel met Jezus aan het kruis is veel te vroeg gestopt. Normaal zou Jezus daar nog dagen hebben gehangen, maar Jezus sterft al binnen een paar uur. En juist dat gegeven bewijst dat Jezus alleen maar leed voor wat ook echt nodig was. 

Als Jezus dan alles heeft gedaan wat Hij moest doen, voor alles herstel verdiende waar dat voor nodig was, op dat moment zegt Hij Zelf dat het klaar is. Het is volbracht. Maar daar stopt het niet mee. Er staat ook niet dat toen Jezus lichaam het op gaf of dat het leven uit Hem wegvloeide. Of nog erger, dat Jezus stikte, want dat gebeurde uiteindelijk aan het kruis. Er staat dat Jezus Zijn hoofd buigt en de geest geeft! Jezus kiest er dus Zelf voor om Zijn leven te geven. Hij wordt niet vermoord, Hij raakt Zijn leven ook niet zomaar kwijt, maar Jezus gaf Zijn leven weg. Dat is het Evangelie van Jezus Christus. 

Jezus heeft Zich dus echt niet van alles laten overkomen! Jezus heeft er voor gekozen om het leven los te laten, zodat wij het leven konden ontvangen. Als Jezus alles was overkomen, dan was Hij geen God geweest, maar Jezus sterft hier als de Zoon van God en als de Zoon van de mensen, Die Zelf elk initiatief nam om jou te redden. Je ziet dit ook terug bij de moordenaars naast Hem, want die leefden nog aan het einde van die dag. Daar komen de soldaten voor om hun knieën kapot te slaan zodat ze zich niet meer kunnen opdrukken zodat ze niet zouden stikken. Jezus offer was Zijn offer voor ons, en dat maakt ons stil, heel stil van verwondering.

Gebed: Jezus, Uw lijden, maar vooral Uw sterven is dieper dan diep. Ik wil op deze dag stil zijn voor Uw leven voor mij.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
Johannes 17:17-23

17 Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid.
18  Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.
19  En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,
21 opdat zij allen  één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;
23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap

"En God zei: "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, en naar Onze gelijkenis". (Genesis 1:26a)

Naast het Koningschap van Jezus in de kerk en discipelschap is er nog een onderdeel waar het over moet gaan binnen de kerk. Als we echt kerk van Jezus willen zijn, dan speelt ook gemeenschap een grote rol. De kerk is niet alleen een verzameling van discipelen die elk individueel discipel zijn, maar de kerk zijn we ook met elkaar, in gemeenschap met elkaar. Dat gaat natuurlijk totaal in tegen de tijdgeest van nu. We leven in een tijd waar het gaat over wat 'ik' vind, ervaar en doe. We zijn vooral bezig met wat wij zelf aan iets hebben, maar dat staat totaal haaks op Gods Woord. Daarom moet het in de kerk van Jezus ook om elkaar gaan. Waar dit ontbreekt, ontbreekt ook het bestaansrecht als kerk. En misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat je redding ook niet zonder de gemeenschap met elkaar kan als kerk. Het 'ik kan ook wel geloven zonder de kerk', en dan vooral de kerk als gemeenschap, dat is een leugen, waarvan de vijand weet dat als we die geloven, dat hij ons dan kan isoleren tot individuele gelovigen die heel erg kwetsbaar zijn. Hij weet hoe sterk gemeenschap is, omdat hij heeft gezien dat gemeenschap bij God begint en daar heeft satan heel veel negatieve ervaringen mee.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu