"Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest." (Johannes 19:30) 

Jezus heeft alles volbracht dan mag Hij echt stoppen. Het is zo opmerkelijk dat het lijden van Jezus heel veel overbodig lijden met zich heeft meegebracht. Te veel, zou je bijna zeggen. Er gebeurde zoveel dat niets te maken had met Zijn dood en daarmee met de vergeving van onze zonden. Al dat lijden, dat eigenlijk niet eens bij het proces hoorde, was dat nodig? Is het hele lijden niet nodeloos veel langer geworden dan echt nodig was? Dat lijkt wel zo, maar alles was nodig, alles was door de raad van God ook allemaal van te voren bepaald. 

 

Elk onderdeel van het lijden van Jezus zorgde voor herstel van dingen die wij waren kwijtgeraakt vanaf de zondeval. Niet alleen onze relatie met God, maar ook de aanklachten van de duisternis, ziekte, gebrokenheid, voor elk onderdeel heeft Jezus apart geleden en daarom is er niets geweest waardoor Jezus ook maar een moment overbodig heeft geleden. Dat blijkt ook uit het allerlaatste moment van Zijn leven. Jezus is namelijk niet na een langdurige lijdensweg aan het kruis gestorven, maar Jezus is eigenlijk naar menselijke begrippen en zeker naar de begrippen van martelaars, veel te vroeg gestorven. Het spel met Jezus aan het kruis is veel te vroeg gestopt. Normaal zou Jezus daar nog dagen hebben gehangen, maar Jezus sterft al binnen een paar uur. En juist dat gegeven bewijst dat Jezus alleen maar leed voor wat ook echt nodig was. 

Als Jezus dan alles heeft gedaan wat Hij moest doen, voor alles herstel verdiende waar dat voor nodig was, op dat moment zegt Hij Zelf dat het klaar is. Het is volbracht. Maar daar stopt het niet mee. Er staat ook niet dat toen Jezus lichaam het op gaf of dat het leven uit Hem wegvloeide. Of nog erger, dat Jezus stikte, want dat gebeurde uiteindelijk aan het kruis. Er staat dat Jezus Zijn hoofd buigt en de geest geeft! Jezus kiest er dus Zelf voor om Zijn leven te geven. Hij wordt niet vermoord, Hij raakt Zijn leven ook niet zomaar kwijt, maar Jezus gaf Zijn leven weg. Dat is het Evangelie van Jezus Christus. 

Jezus heeft Zich dus echt niet van alles laten overkomen! Jezus heeft er voor gekozen om het leven los te laten, zodat wij het leven konden ontvangen. Als Jezus alles was overkomen, dan was Hij geen God geweest, maar Jezus sterft hier als de Zoon van God en als de Zoon van de mensen, Die Zelf elk initiatief nam om jou te redden. Je ziet dit ook terug bij de moordenaars naast Hem, want die leefden nog aan het einde van die dag. Daar komen de soldaten voor om hun knieën kapot te slaan zodat ze zich niet meer kunnen opdrukken zodat ze niet zouden stikken. Jezus offer was Zijn offer voor ons, en dat maakt ons stil, heel stil van verwondering.

Gebed: Jezus, Uw lijden, maar vooral Uw sterven is dieper dan diep. Ik wil op deze dag stil zijn voor Uw leven voor mij.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)

Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. (Efeze 4:8)

We hebben gezien dat Jezus Zijn Koningschap op aarde verdeeld heeft over sommigen die een bediening krijgen. Nog steeds is Jezus Koning, maar de leiding en de opbouw van de kerk laat Hij over aan mensen die Hij daar een bediening voor geeft. Daarin spelen Woord en Geest natuurlijk een grote rol. Toch zou je dan kunnen zeggen dat er inderdaad sommigen zijn met een bediening, maar dat er velen zijn zonder bediening. Natuurlijk klopt dat ook weer niet, want degenen met een bediening, hebben die gekregen om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Het gaat dus ook weer wel over alle gelovigen met een roeping in deze wereld. In de Efezebrief zegt Paulus, voordat hij het over de bedieningen heeft, eerst iets over de gaven van de Heilige Geest. Die zijn aan allen gegeven en je kun je de vraag stellen in hoeverre dat ook dit te maken heeft met het gedeelde Koningschap.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu