"Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U." (Johannes 17:9) 

Jezus begon het hogepreisterlijk gebed met de verheerlijking van de Vader en van Hemzelf, maar ook met dat wat het eeuwige leven is, namelijk God kennen. Daarna, na dat stuk, schakelt Jezus om en spreekt Hij uit voor Wie Hij met Zijn Vader gaat bidden. En eigenlijk is het wel vreemd als je leest dat Hij niet voor iedereen bidt. Hij bidt dus gewoon niet voor de wereld. Jezus bidt en pleit bij Zijn Vader alleen voor degenen die de Vader Hem heeft gegeven.

 

In dit Hogepriesterlijk gebed bidt Jezus dus voor jou en mij! Hij bidt omdat Hij weet dat jij dat gebed nodig hebt en dat jij hulp en ondersteuning nodig hebt, terwijl Jezus Zelf in de hemel zal zijn en jij nog op aarde. Want wie zijn degenen die Jezus van de Vader heeft gekregen? Dat zijn degenen die de woorden van Jezus hebben aangenomen. Dat zijn ook degenen die hebben erkend dat de Vader, Jezus alles heeft gegeven en dat de Vader Jezus heeft gezonden. Dus, als dat is wat jij gelooft, dat bidt Jezus hier voor jou! 

En dat is niet voor niets. Jezus gaat hier, vlak voor Zijn lijden en sterven en ook vlak voordat Hij uiteindelijk de discipelen zal moeten loslaten, pleiten voor ons, omdat Hij als geen ander weet hoe het op aarde is als je op Jezus gaat lijken. Jezus was Jezus Zelf en Hij weet nog veel beter welke vijandschap en welke strijd dat dit kan opleveren. Misschien niet eens in je omgeving, als je allemaal lieve en trouwe broers en zussen in Christus om je heen hebt, maar dan in ieder geval de vijand die er alles aan zal doen om je omver te krijgen. Leven in deze wereld is geen leven waarvan Jezus zegt dat dit makkelijk is, maar het is wel de plaats waar Jezus jou wilt gebruiken omdat jij uiteindelijk, in het uitleven van Zijn Koninkrijk, Zijn plaats mag innemen. 

Jezus beseft wel dat Hij Zijn discipelen bewaarde toen Hij in deze wereld was, maar Jezus weet ook dat het moment dichtbij is dat Hij naar Zijn Vader zal gaan. En wie moet hen dan bewaren en wie moet al die discipelen bewaren die nog gaan komen door het woord van getuigenis van degenen die al geloven? 

Jezus bidt dus omdat jij bescherming en zorg nodig hebt, terwijl jij nog niet naar de hemel mag gaan. En ik vraag mij zelfs af, of het verlangen naar de hemel, zoals dat soms als heel vroom wordt bestempeld wel zo vroom is. Jezus zet ons niet zo maar op deze aarde, maar met een doel. En terwijl Jezus ons een taak geeft, weet Hij dat we bewaard moeten worden. Jezus zegt tegen Petrus dat Hij voor hem heeft gebeden zodat zijn geloof niet al ophouden. Eigenlijk is dat wat Jezus hier al doet. Weet je, jij behoort bij het elitekorps van Jezus. Jij ben als een soldaat in de strijd en Jezus is je Schild, je Rots en je Beschermer! Wanhoop daarom niet als het leven soms zwaar is, want Jezus zorgt ook nu nog steeds voor je bescherming. 

Gebed: Jezus, ik dank U voor Uw intense woorden tot Uw Vader om mij te beschermen terwijl mijn tijd nu nog steeds op aarde is. En ik wil mij kunnen richten op mijn bestemming op deze aarde en zorgt U dan voor de rest?

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Mattheüs 4:18-22

18 En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers.
19 En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken.
20 Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem.
21 Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeüs, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren, en Hij riep hen.
22 Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden Hem.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Discipelschap door te volgen

"Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem." (Mattheüs 4:20)

Groeien in je discipelschap leer je door te kijken wat Jezus deed. Echt kijken naar hoe Hij bewogen was, echt kijken hoe Hij te werk ging, echt kijken hoe Hij met de mensen omging en hoe Hij het Koninkrijk dichtbij bracht. Daar leer je van, zodat Hij het je straks kan vragen om Zijn bediening te dragen als Hij deze overdraagt aan Zijn volgelingen. Maar om te kijken is er nog wel iets nodig. En misschien voelt dat ook wel als iets radicaals. Discipelschap is ook echt radicaal. Discipelschap is een nog veel radicalere keus dan geloven. Geloven in Jezus en daar weinig of geen vervolg aan geven kost je niet veel. Het is de vraag of dit echt samen kan, want Jezus roept nergens een discipel op halve kracht.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu