"Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U." (Johannes 17:9) 

Jezus begon het hogepreisterlijk gebed met de verheerlijking van de Vader en van Hemzelf, maar ook met dat wat het eeuwige leven is, namelijk God kennen. Daarna, na dat stuk, schakelt Jezus om en spreekt Hij uit voor Wie Hij met Zijn Vader gaat bidden. En eigenlijk is het wel vreemd als je leest dat Hij niet voor iedereen bidt. Hij bidt dus gewoon niet voor de wereld. Jezus bidt en pleit bij Zijn Vader alleen voor degenen die de Vader Hem heeft gegeven.

 

In dit Hogepriesterlijk gebed bidt Jezus dus voor jou en mij! Hij bidt omdat Hij weet dat jij dat gebed nodig hebt en dat jij hulp en ondersteuning nodig hebt, terwijl Jezus Zelf in de hemel zal zijn en jij nog op aarde. Want wie zijn degenen die Jezus van de Vader heeft gekregen? Dat zijn degenen die de woorden van Jezus hebben aangenomen. Dat zijn ook degenen die hebben erkend dat de Vader, Jezus alles heeft gegeven en dat de Vader Jezus heeft gezonden. Dus, als dat is wat jij gelooft, dat bidt Jezus hier voor jou! 

En dat is niet voor niets. Jezus gaat hier, vlak voor Zijn lijden en sterven en ook vlak voordat Hij uiteindelijk de discipelen zal moeten loslaten, pleiten voor ons, omdat Hij als geen ander weet hoe het op aarde is als je op Jezus gaat lijken. Jezus was Jezus Zelf en Hij weet nog veel beter welke vijandschap en welke strijd dat dit kan opleveren. Misschien niet eens in je omgeving, als je allemaal lieve en trouwe broers en zussen in Christus om je heen hebt, maar dan in ieder geval de vijand die er alles aan zal doen om je omver te krijgen. Leven in deze wereld is geen leven waarvan Jezus zegt dat dit makkelijk is, maar het is wel de plaats waar Jezus jou wilt gebruiken omdat jij uiteindelijk, in het uitleven van Zijn Koninkrijk, Zijn plaats mag innemen. 

Jezus beseft wel dat Hij Zijn discipelen bewaarde toen Hij in deze wereld was, maar Jezus weet ook dat het moment dichtbij is dat Hij naar Zijn Vader zal gaan. En wie moet hen dan bewaren en wie moet al die discipelen bewaren die nog gaan komen door het woord van getuigenis van degenen die al geloven? 

Jezus bidt dus omdat jij bescherming en zorg nodig hebt, terwijl jij nog niet naar de hemel mag gaan. En ik vraag mij zelfs af, of het verlangen naar de hemel, zoals dat soms als heel vroom wordt bestempeld wel zo vroom is. Jezus zet ons niet zo maar op deze aarde, maar met een doel. En terwijl Jezus ons een taak geeft, weet Hij dat we bewaard moeten worden. Jezus zegt tegen Petrus dat Hij voor hem heeft gebeden zodat zijn geloof niet al ophouden. Eigenlijk is dat wat Jezus hier al doet. Weet je, jij behoort bij het elitekorps van Jezus. Jij ben als een soldaat in de strijd en Jezus is je Schild, je Rots en je Beschermer! Wanhoop daarom niet als het leven soms zwaar is, want Jezus zorgt ook nu nog steeds voor je bescherming. 

Gebed: Jezus, ik dank U voor Uw intense woorden tot Uw Vader om mij te beschermen terwijl mijn tijd nu nog steeds op aarde is. En ik wil mij kunnen richten op mijn bestemming op deze aarde en zorgt U dan voor de rest?

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 1:1-9

1  Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië,
2  uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus: moge genade en vrede voor u vermeerderd worden.
3  Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden,
4  tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u.
5  U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.
6  Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd als het nodig is-bedroefd door allerlei verzoekingen,
7  opdat de beproeving van uw geloof-die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt-mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.
8  Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde,
9  en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen.​
10  Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd.
11  Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de Geest van Christus, Die in hen was, doelde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna.
12  Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het Evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, Die vanuit de hemel gezonden is; dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Veel meer uitzicht dan vroeger

Thema: Eerste brief van Petrus

"Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen." (1 Petrus 1:8 en 9)

Weet je wat het einddoel van je geloof is? De zaligheid van onze zielen! Dat klinkt logisch, maar dat is het eigenlijk niet. Er zijn mensen die van de zaligheid van hun zielen ongeveer het beginpunt maken omdat het in hun geloofsleven alleen gaat om de zaligheid. Dan vergeet je om het Koninkrijk van Jezus op aarde te brengen. De zaligheid is het einddoel van ons geloof. Het heeft er dus wel alles mee te maken en het kan ook niet ontbreken. Maar er is nog iets aparts aan dat einddoel van ons geloof. Voor ons is dat einddoel een bemoedigende troost. Het mag een uitzicht zijn, het mag een verlangen zijn dat als een soort bijwerking bij je geloof komt. Ik schrijf 'bijwerking' zodat het niet al je aandacht vraagt om daar mee bezig te zijn. Maar laat het wel een bijwerking zijn die je een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde geeft.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu