"Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U." (Johannes 17:9) 

Jezus begon het hogepreisterlijk gebed met de verheerlijking van de Vader en van Hemzelf, maar ook met dat wat het eeuwige leven is, namelijk God kennen. Daarna, na dat stuk, schakelt Jezus om en spreekt Hij uit voor Wie Hij met Zijn Vader gaat bidden. En eigenlijk is het wel vreemd als je leest dat Hij niet voor iedereen bidt. Hij bidt dus gewoon niet voor de wereld. Jezus bidt en pleit bij Zijn Vader alleen voor degenen die de Vader Hem heeft gegeven.

 

In dit Hogepriesterlijk gebed bidt Jezus dus voor jou en mij! Hij bidt omdat Hij weet dat jij dat gebed nodig hebt en dat jij hulp en ondersteuning nodig hebt, terwijl Jezus Zelf in de hemel zal zijn en jij nog op aarde. Want wie zijn degenen die Jezus van de Vader heeft gekregen? Dat zijn degenen die de woorden van Jezus hebben aangenomen. Dat zijn ook degenen die hebben erkend dat de Vader, Jezus alles heeft gegeven en dat de Vader Jezus heeft gezonden. Dus, als dat is wat jij gelooft, dat bidt Jezus hier voor jou! 

En dat is niet voor niets. Jezus gaat hier, vlak voor Zijn lijden en sterven en ook vlak voordat Hij uiteindelijk de discipelen zal moeten loslaten, pleiten voor ons, omdat Hij als geen ander weet hoe het op aarde is als je op Jezus gaat lijken. Jezus was Jezus Zelf en Hij weet nog veel beter welke vijandschap en welke strijd dat dit kan opleveren. Misschien niet eens in je omgeving, als je allemaal lieve en trouwe broers en zussen in Christus om je heen hebt, maar dan in ieder geval de vijand die er alles aan zal doen om je omver te krijgen. Leven in deze wereld is geen leven waarvan Jezus zegt dat dit makkelijk is, maar het is wel de plaats waar Jezus jou wilt gebruiken omdat jij uiteindelijk, in het uitleven van Zijn Koninkrijk, Zijn plaats mag innemen. 

Jezus beseft wel dat Hij Zijn discipelen bewaarde toen Hij in deze wereld was, maar Jezus weet ook dat het moment dichtbij is dat Hij naar Zijn Vader zal gaan. En wie moet hen dan bewaren en wie moet al die discipelen bewaren die nog gaan komen door het woord van getuigenis van degenen die al geloven? 

Jezus bidt dus omdat jij bescherming en zorg nodig hebt, terwijl jij nog niet naar de hemel mag gaan. En ik vraag mij zelfs af, of het verlangen naar de hemel, zoals dat soms als heel vroom wordt bestempeld wel zo vroom is. Jezus zet ons niet zo maar op deze aarde, maar met een doel. En terwijl Jezus ons een taak geeft, weet Hij dat we bewaard moeten worden. Jezus zegt tegen Petrus dat Hij voor hem heeft gebeden zodat zijn geloof niet al ophouden. Eigenlijk is dat wat Jezus hier al doet. Weet je, jij behoort bij het elitekorps van Jezus. Jij ben als een soldaat in de strijd en Jezus is je Schild, je Rots en je Beschermer! Wanhoop daarom niet als het leven soms zwaar is, want Jezus zorgt ook nu nog steeds voor je bescherming. 

Gebed: Jezus, ik dank U voor Uw intense woorden tot Uw Vader om mij te beschermen terwijl mijn tijd nu nog steeds op aarde is. En ik wil mij kunnen richten op mijn bestemming op deze aarde en zorgt U dan voor de rest?

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'


Romeinen 12:9-21

9 Laat de liefde ongeveinsd zijn.  Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede.
10 Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde.  Ga elkaar voor in eerbetoon.
11 Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.
12 Verblijd u in de hoop.  Wees geduldig in de verdrukking.  Volhard in het gebed.
13 Wees deelgenoot in de noden van de heiligen.  Leg u toe op de gastvrijheid.
14 Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet.
15 Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen.
16 Wees eensgezind onder elkaar.  Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog.
17 Vergeld niemand kwaad met kwaad.  Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen.
18 Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.
19 Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven:  Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.
20 Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen.
21 Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap vol liefde

"Wordt niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede." (Romeinen 12:21)

We gaan de serie 'Kerk van Jezus' afsluiten. We hebben stilgestaan bij het Koningschap van Jezus in de kerk, bij discipelschap en bij de gemeenschap van de kerk. Er is nog veel meer te zeggen, maar uiteindelijk moet het in de kerk van Jezus gaan over dat wat Hij ons zegt, dat we als gelovigen groeien in discipelschap en dat de gemeente functioneert als een gemeenschap waar liefde heerst en waar iedereen zich welkom voelt. Als dat de kerk is, dan is het de kerk van Jezus. Een kerk waarvan geldt dat deze niet wordt overwonnen door het kwade, maar waar het kwade wordt overwonnen door het goede. En dat is meestal niet onze eerste reactie. Liefde overwint alles en opent deuren. In alle jaren in de kerk heb ik al zo vaak gezien dat we niets bereiken met strijd en harde woorden. Liefde, aanvaarding en begrip maakt dat de kerk voluit kerk van Jezus kan zijn.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu