“Dit sprak Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon /u verheerlijkt, zoals U Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat Hij eeuwig leven geeft aan allen die U Hem gegeven hebt.” (Johannes 17:1 en 2) 

Wat is het meest bijzondere hoofdstuk uit de Bijbel? Misschien hebben we allemaal wel een gedeelte dat ons heel speciaal aanspreekt of misschien wel een gedeelte dat ons vaak diep heeft geraakt. Toch zijn er maar weinig hoofdstuk waar we echt iets te zien krijgen van de communicatie tussen Jezus en Zijn Vader. Als er een heel bijzonder hoofdstuk in de Bijbel staat dat echt anders is dan alle andere gedeelten, dan is het op dit moment in het Evangelie naar Johannes, als Jezus gaat bidden tot Zijn Vader, vlak voordat het laatste stuk van Zijn lijden zal beginnen.

 

We noemen dit het Hogepriesterlijk gebed. Het is het gebed van Jezus tot Zijn Vader, het gebed waar Jezus Zijn verlangen uitspreekt richting Zijn Vader. En ik geloof dat deze manier van bidden voor Jezus heel normaal was, het is alleen maar ene keer in de Bijbel opgenomen, maar het is vast veel vaker gebeurd dan deze ene keer. 

Elk woord in dit gebed is bijzonder. Er is geen letter in dit gebed dat niet bijzonder is. Het is zo intiem, zo vol van Wie Jezus werkelijkheid is en wat werkelijk Zijn diepste verlangen is, maar ook zo intiem in de omgang tussen de Vader en de Zoon dat dit je raakt als je elk woord overdenkt. 

En dan begint Jezus Zijn gebed met te vertellen dat het uur is gekomen. Welk uur is dat? Het is het uur dat Zijn echte lijden en sterven gaat beginnen. In het volgende hoofdstuk wordt Hij opgepakt en het hoofdstuk daarna wordt Hij gegeseld. En nu is het uur gekomen, het uur, het begin van Zijn diepste lijdensweg. Maar Jezus noemt dit geen weg van afgang en ondergang. Is het je wel eens opgevallen hoe Jezus Zijn lijdensweg hier noemt? Hij noemt het de verheerlijking van de Zoon. In het lijden, wordt Jezus door de Vader verheerlijkt. En de Vader doet dit, zodat Jezus ook Hem weer zal verheerlijken. 

Maar Jezus maakt ook nog bekend hoe Hij de Vader zal verheerlijken. Dat doet Hij door eeuwig leven te geven aan hen die Hem gegeven zijn. Dus de Vader geeft Jezus de hoogste plaats in Zijn sterven en Jezus deelt daardoor het eeuwige leven uit aan degenen die Hem gegeven zijn. En met dat uitdelen van het eeuwige leven, krijgt uiteindelijk de Vader alle eer en glorie. 

Het sterven van Jezus is dus iets groots, het verheerlijkt Hem. Het feit dat Jezus door de Vader is bestemd om voor ons te sterven, daarmee verheerlijkt de Vader Hem. Jezus zegt hier dus eigenlijk dat het een eer is om voor ons te sterven en voor de Vader is het een eer om Zijn Zoon te geven zodat wij eeuwig leven ontvangen door Hem. Dat verheerlijkt dus ten diepste God in Zijn geheel. Alles wat gebeurd rond het lijden en sterven van Jezus, maakt God groot en geeft ons eeuwig leven. Zo begint Jezus het gesprek met Zijn Vader. Daar word je toch stil van? 

Gebed: Vader, Ik dank U voor Uw Zoon, Jezus, ik dank U voor Uw leven. Ik verheerlijk U, Jezus, omdat U het lijden en sterven wilde ondergaan. Ik verheerlijk U, Vader, dat U mij het eeuwige leven geeft!

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Romeinen 8:18-30

18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
20 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
22 Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.
23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk  de verlossing van ons lichaam.
24 Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?
25 Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. 
26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
27 En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.
28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijkdie overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij  de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. 
30 En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Leven na Pasen in gebrokenheid (II)

"En evenzo komt de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen." (Romeinen 8:26)

Al het lijden dat er nu nog steeds is, dat klopt niet. Dat zeiden we vorige keer al. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat wij zouden lijden. Het lijden is ook niet Gods schuld. Dat zeggen mensen nog wel eens. Er zijn twee uitspraken waar ik mij behoorlijk over kan opwinden. De ene kant de opmerking 'het word je niet door mensen aangedaan'. Daarmee wordt vaak bedoeld dat het van God komt. Dat is nog maar de vraag. Dan leggen we het bij God neer, terwijl wij zelf als mensheid onder de vloek van de gevolgen van de zonden terecht zijn gekomen. En de andere kant zijn mensen die niets met God zeggen te hebben, maar die wel om het hardst roepen: "Waarom greep God niet in" of "Waarom liet God dit gebeuren". Als je dan niets met God hebt, waarom geef je Hem dan wel de schuld van het lijden? Het lijden is het gevolg wat wij hebben gedaan en wat wij doen. Pas op dat je het gelijk met nette antwoorden wil dichttimmeren. Pas op dat je het theologisch allemaal wilt verklaren. Wat is de rol van God in het lijden?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu