“Dit sprak Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon /u verheerlijkt, zoals U Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat Hij eeuwig leven geeft aan allen die U Hem gegeven hebt.” (Johannes 17:1 en 2) 

Wat is het meest bijzondere hoofdstuk uit de Bijbel? Misschien hebben we allemaal wel een gedeelte dat ons heel speciaal aanspreekt of misschien wel een gedeelte dat ons vaak diep heeft geraakt. Toch zijn er maar weinig hoofdstuk waar we echt iets te zien krijgen van de communicatie tussen Jezus en Zijn Vader. Als er een heel bijzonder hoofdstuk in de Bijbel staat dat echt anders is dan alle andere gedeelten, dan is het op dit moment in het Evangelie naar Johannes, als Jezus gaat bidden tot Zijn Vader, vlak voordat het laatste stuk van Zijn lijden zal beginnen.

 

We noemen dit het Hogepriesterlijk gebed. Het is het gebed van Jezus tot Zijn Vader, het gebed waar Jezus Zijn verlangen uitspreekt richting Zijn Vader. En ik geloof dat deze manier van bidden voor Jezus heel normaal was, het is alleen maar ene keer in de Bijbel opgenomen, maar het is vast veel vaker gebeurd dan deze ene keer. 

Elk woord in dit gebed is bijzonder. Er is geen letter in dit gebed dat niet bijzonder is. Het is zo intiem, zo vol van Wie Jezus werkelijkheid is en wat werkelijk Zijn diepste verlangen is, maar ook zo intiem in de omgang tussen de Vader en de Zoon dat dit je raakt als je elk woord overdenkt. 

En dan begint Jezus Zijn gebed met te vertellen dat het uur is gekomen. Welk uur is dat? Het is het uur dat Zijn echte lijden en sterven gaat beginnen. In het volgende hoofdstuk wordt Hij opgepakt en het hoofdstuk daarna wordt Hij gegeseld. En nu is het uur gekomen, het uur, het begin van Zijn diepste lijdensweg. Maar Jezus noemt dit geen weg van afgang en ondergang. Is het je wel eens opgevallen hoe Jezus Zijn lijdensweg hier noemt? Hij noemt het de verheerlijking van de Zoon. In het lijden, wordt Jezus door de Vader verheerlijkt. En de Vader doet dit, zodat Jezus ook Hem weer zal verheerlijken. 

Maar Jezus maakt ook nog bekend hoe Hij de Vader zal verheerlijken. Dat doet Hij door eeuwig leven te geven aan hen die Hem gegeven zijn. Dus de Vader geeft Jezus de hoogste plaats in Zijn sterven en Jezus deelt daardoor het eeuwige leven uit aan degenen die Hem gegeven zijn. En met dat uitdelen van het eeuwige leven, krijgt uiteindelijk de Vader alle eer en glorie. 

Het sterven van Jezus is dus iets groots, het verheerlijkt Hem. Het feit dat Jezus door de Vader is bestemd om voor ons te sterven, daarmee verheerlijkt de Vader Hem. Jezus zegt hier dus eigenlijk dat het een eer is om voor ons te sterven en voor de Vader is het een eer om Zijn Zoon te geven zodat wij eeuwig leven ontvangen door Hem. Dat verheerlijkt dus ten diepste God in Zijn geheel. Alles wat gebeurd rond het lijden en sterven van Jezus, maakt God groot en geeft ons eeuwig leven. Zo begint Jezus het gesprek met Zijn Vader. Daar word je toch stil van? 

Gebed: Vader, Ik dank U voor Uw Zoon, Jezus, ik dank U voor Uw leven. Ik verheerlijk U, Jezus, omdat U het lijden en sterven wilde ondergaan. Ik verheerlijk U, Vader, dat U mij het eeuwige leven geeft!

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)

Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. (Efeze 4:8)

We hebben gezien dat Jezus Zijn Koningschap op aarde verdeeld heeft over sommigen die een bediening krijgen. Nog steeds is Jezus Koning, maar de leiding en de opbouw van de kerk laat Hij over aan mensen die Hij daar een bediening voor geeft. Daarin spelen Woord en Geest natuurlijk een grote rol. Toch zou je dan kunnen zeggen dat er inderdaad sommigen zijn met een bediening, maar dat er velen zijn zonder bediening. Natuurlijk klopt dat ook weer niet, want degenen met een bediening, hebben die gekregen om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Het gaat dus ook weer wel over alle gelovigen met een roeping in deze wereld. In de Efezebrief zegt Paulus, voordat hij het over de bedieningen heeft, eerst iets over de gaven van de Heilige Geest. Die zijn aan allen gegeven en je kun je de vraag stellen in hoeverre dat ook dit te maken heeft met het gedeelde Koningschap.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu