"Heere, al mijn verlangen ligt voor U open, mijn zuchten is voor U niet verborgen." (Psalm 38:10) 

Davids hart gaat verschrikkelijk te keer in deze psalm. Misschien zou je moeten zeggen dat David het aan zijn hart heeft gekregen. David begon ook niet voor niets over Gods grote toorn. En ook David maakte fouten in zijn leven. Zonder dat precies duidelijk wordt om welke zonde het gaat, is wel duidelijk dat David weet dat God de zonde niet kan aanzien.

 

Tussen alle gevolgen van de zonde en van Gods straf door, komen we plotseling een zin tegen die niet lijkt te passen binnen het geheel van de tekst. David zegt dat heel zijn verlangen open ligt voor God! Eigenlijk best een opmerkelijke zin, midden in alle ellende als gevolg van Gods toorn. Kun jij dat zeggen dat heel jouw verlangen voor de HEER open ligt? Wat er ook in je leven gebeurt, je verlangen ligt open voor God? Bij David was dit wel zo, zelfs toen hij de gevolgen van zijn zonden droeg. Zijn zonden zijn dus niet bepalend voor wat zijn verlangen is. Ja, hij heeft het fout gedaan, maar daarmee heeft hij God niet de rug toegekeerd. 

Tegelijk wijst deze psalm ook naar Jezus. Jezus had nooit zonden gedaan, dus het lijkt niet helemaal overeen te komen. Maar bedenk eens dat Jezus Zichzelf tot zonden heeft gemaakt en lees dan alles eens wat David in deze psalm overkomt. Dit is een overeenkomst met het intense lijden van Jezus. Alles past op het lijden van Jezus. Zie je Jezus hangen aan het kruis? Zie je hoe intens zwaar en medogenloos Zijn lijden is? 

Zijn hele lichaam is kapot, een bonk rauw vlees aan het kruis, Zijn wonden stinken, al onze ongerechtigheden gaan Hem boven het hoofd, Hij is bezweken en helemaal verbrijzeld en zelfs degenen die Hem lief zijn, staan aan de kant. Alleen omdat Hij Zich tot zonden liet worden. Hij deed het niet, maar Hij maakte Zich één met onze zonden. En wat doe je als mens als je daar verbrijzeld en kapotgeslagen hangt? Dan ben je gericht op je pijn, op je ellende. Ik heb veel mensen in de laatste uren voor het sterven gezien met heel veel pijn, maar de meesten worden op dat moment helemaal beheerst door de pijn. De gedachte dat geloven later nog wel kan is echt dwaas! 

Maar Jezus hing daar als de Zoon van God in de woorden van deze psalm, maar Zijn verlangen lag voor God helemaal open. Jezus, gebroken en kapot omdat het Zijn verlangen was, ondanks dat Hij helemaal zonde is geworden en daardoor de volle toorn van God over Zich heen krijgt, Zijn verlangen is onveranderd: Hij wil jou en mij redden en daarom ging Hij zover. Daarom werd Hij zonde, daarom liet Hij elk van deze verschrikkelijk woorden over Zich heenkomen. Zijn verlangen lag open voor God, maar Zijn verlangen lag ook open voor ons nu: "Hij wil je redding, Hij wil je terug, Hij wil je Zijn liefde geven, Hij wil wel..." Het is echt absurd hoe gruwelijk dit lijden is gegaan, alleen maar om dat Jezus wel wilde... voor jou! 

Gebed: Jezus, wat een bizar lijden was er nodig voor mijn redding. Hoe kan ik U ooit genoeg danken voor zoveel liefde, voor zoveel genade? Ik zwijg en wordt stil voor U en laat elk woord van deze psalm tot mij doordringen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)

Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. (Efeze 4:8)

We hebben gezien dat Jezus Zijn Koningschap op aarde verdeeld heeft over sommigen die een bediening krijgen. Nog steeds is Jezus Koning, maar de leiding en de opbouw van de kerk laat Hij over aan mensen die Hij daar een bediening voor geeft. Daarin spelen Woord en Geest natuurlijk een grote rol. Toch zou je dan kunnen zeggen dat er inderdaad sommigen zijn met een bediening, maar dat er velen zijn zonder bediening. Natuurlijk klopt dat ook weer niet, want degenen met een bediening, hebben die gekregen om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Het gaat dus ook weer wel over alle gelovigen met een roeping in deze wereld. In de Efezebrief zegt Paulus, voordat hij het over de bedieningen heeft, eerst iets over de gaven van de Heilige Geest. Die zijn aan allen gegeven en je kun je de vraag stellen in hoeverre dat ook dit te maken heeft met het gedeelde Koningschap.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu