"HEERE, straf mij niet in Uw grote toorn, bestraf mij niet in Uw grimmigheid. Want Uw pijlen zijn in mij gedrongen, Uw hand is op mij neergekomen." (Psalm 38:2 en 3) 

Heb je Psalm 38 wel eens echt gelezen? Het is echt niet een psalm die je eens op een gezellige zondagmiddag zou gaan lezen. Het is een psalm waar David aan de ene kant allemaal vijanden ziet die sterker zijn dan hij, maar hij worstelt ook met de toorn van God. We weten niet in welke situatie David deze psalm heeft geschreven. Het zou kunnen zijn dat deze psalm is ontstaan na de zonde met de volkstelling. Het is in ieder geval verschrikkelijk hoe hij de toorn van God ziet. 

En ik besef dat dit een thema is dat wij liever maar overslaan. Een thema dat niet echt past bij de liefde van God. Alsof er van Gods liefde niets meer over kan blijven. Een tijd terug sprak ik ergens over de heiligheid van God en na afloop van die avond zei iemand: "Ik wist niet dat je ook zo zwaar kon preken." Blijkbaar koppelen wij de heiligheid en de toorn van God over de zonde heel snel aan een bepaalde soort preken. En ik wil zelf altijd er oppassen dat ik dit onderwerp niet uit verhouding haal. Maar er nooit iets over zeggen kan ook echt niet. 

Zou God vertoornd zijn over de zonde? Misschien is dat wel een vraag waar we soms niet goed mee uit de voeten kunnen. Want we zijn liever bezig met het Koninkrijk van God, staan in de overwinning, leven uit geloof en daar past dit thema maar erg moeilijk bij. Maar juist in de lijdenstijd is dit misschien wel juist een thema dat goed past. En om het maar eerlijk te zeggen: De woorden van David aan het begin van deze psalm zijn realiteit! God is verschrikkelijk vertoornd om de zonde! 

Ga even mee naar de hof van Gethsemané. Kijk even wat daar gebeurd als Jezus, nota bene, Gods Eigen, lieve Zoon daar neerknielt. Nog ene stap het het echte lijden zal beginnen. De soldaten hebben hun wapens al gepakt om Hem op te pakken. Ja, Jezus weet het: Nu gaat het gebeuren! En Jezus zoekt nog ene keer de stilte met Zijn Vader. En Zijn gebed is duidelijk: "Vader, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan." En op het moment dat dit niet blijkt te kunnen, gaat Jezus bloed zweten! Niet omdat Hij zo zwaar zal lijden, maar omdat Hij beseft dat God vertoornd is over de zonde. En niet een beetje! God kan de zonde niet verdragen en Zijn toorn moet ontvlammen en Zijn toorn moet een weg vinden zoals lava uit een vulkaan moet. 

Als er iemand bewust was hoe groot Gods toorn was over de zonde, dan was Jezus het. Meer nog dan David in deze psalm. God kan niet met liefde naar ons kijken, als er onverzoende zonden tussen staat. Ja, Jezus heeft voor de ongelovigen Gods toorn uitgesteld en voor de gelovigen heeft Hij Gods toorn gedragen. Maar de woorden van David aan het begin van deze psalm zijn niet overdreven, het is realiteit, zodat wij zo intens dankbaar zouden worden dat Jezus deze toorn heeft verdragen! 

Gebed: Vader, Uw toorn is realiteit, maar wat ben ik dankbaar dat deze toorn mij nooit zal treffen omdat Jezus voor mij ertussen is komen staan! Soms is het maar goed dat ik over Uw toorn moet nadenken, zodat ik echt intens kan danken en daardoor ook nog meer mag dienen!

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Romeinen 8:18-30

18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
20 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
22 Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.
23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk  de verlossing van ons lichaam.
24 Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?
25 Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. 
26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
27 En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.
28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijkdie overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij  de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. 
30 En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Leven na Pasen in gebrokenheid (II)

"En evenzo komt de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen." (Romeinen 8:26)

Al het lijden dat er nu nog steeds is, dat klopt niet. Dat zeiden we vorige keer al. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat wij zouden lijden. Het lijden is ook niet Gods schuld. Dat zeggen mensen nog wel eens. Er zijn twee uitspraken waar ik mij behoorlijk over kan opwinden. De ene kant de opmerking 'het word je niet door mensen aangedaan'. Daarmee wordt vaak bedoeld dat het van God komt. Dat is nog maar de vraag. Dan leggen we het bij God neer, terwijl wij zelf als mensheid onder de vloek van de gevolgen van de zonden terecht zijn gekomen. En de andere kant zijn mensen die niets met God zeggen te hebben, maar die wel om het hardst roepen: "Waarom greep God niet in" of "Waarom liet God dit gebeuren". Als je dan niets met God hebt, waarom geef je Hem dan wel de schuld van het lijden? Het lijden is het gevolg wat wij hebben gedaan en wat wij doen. Pas op dat je het gelijk met nette antwoorden wil dichttimmeren. Pas op dat je het theologisch allemaal wilt verklaren. Wat is de rol van God in het lijden?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu