"HEERE, straf mij niet in Uw grote toorn, bestraf mij niet in Uw grimmigheid. Want Uw pijlen zijn in mij gedrongen, Uw hand is op mij neergekomen." (Psalm 38:2 en 3) 

Heb je Psalm 38 wel eens echt gelezen? Het is echt niet een psalm die je eens op een gezellige zondagmiddag zou gaan lezen. Het is een psalm waar David aan de ene kant allemaal vijanden ziet die sterker zijn dan hij, maar hij worstelt ook met de toorn van God. We weten niet in welke situatie David deze psalm heeft geschreven. Het zou kunnen zijn dat deze psalm is ontstaan na de zonde met de volkstelling. Het is in ieder geval verschrikkelijk hoe hij de toorn van God ziet. 

En ik besef dat dit een thema is dat wij liever maar overslaan. Een thema dat niet echt past bij de liefde van God. Alsof er van Gods liefde niets meer over kan blijven. Een tijd terug sprak ik ergens over de heiligheid van God en na afloop van die avond zei iemand: "Ik wist niet dat je ook zo zwaar kon preken." Blijkbaar koppelen wij de heiligheid en de toorn van God over de zonde heel snel aan een bepaalde soort preken. En ik wil zelf altijd er oppassen dat ik dit onderwerp niet uit verhouding haal. Maar er nooit iets over zeggen kan ook echt niet. 

Zou God vertoornd zijn over de zonde? Misschien is dat wel een vraag waar we soms niet goed mee uit de voeten kunnen. Want we zijn liever bezig met het Koninkrijk van God, staan in de overwinning, leven uit geloof en daar past dit thema maar erg moeilijk bij. Maar juist in de lijdenstijd is dit misschien wel juist een thema dat goed past. En om het maar eerlijk te zeggen: De woorden van David aan het begin van deze psalm zijn realiteit! God is verschrikkelijk vertoornd om de zonde! 

Ga even mee naar de hof van Gethsemané. Kijk even wat daar gebeurd als Jezus, nota bene, Gods Eigen, lieve Zoon daar neerknielt. Nog ene stap het het echte lijden zal beginnen. De soldaten hebben hun wapens al gepakt om Hem op te pakken. Ja, Jezus weet het: Nu gaat het gebeuren! En Jezus zoekt nog ene keer de stilte met Zijn Vader. En Zijn gebed is duidelijk: "Vader, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan." En op het moment dat dit niet blijkt te kunnen, gaat Jezus bloed zweten! Niet omdat Hij zo zwaar zal lijden, maar omdat Hij beseft dat God vertoornd is over de zonde. En niet een beetje! God kan de zonde niet verdragen en Zijn toorn moet ontvlammen en Zijn toorn moet een weg vinden zoals lava uit een vulkaan moet. 

Als er iemand bewust was hoe groot Gods toorn was over de zonde, dan was Jezus het. Meer nog dan David in deze psalm. God kan niet met liefde naar ons kijken, als er onverzoende zonden tussen staat. Ja, Jezus heeft voor de ongelovigen Gods toorn uitgesteld en voor de gelovigen heeft Hij Gods toorn gedragen. Maar de woorden van David aan het begin van deze psalm zijn niet overdreven, het is realiteit, zodat wij zo intens dankbaar zouden worden dat Jezus deze toorn heeft verdragen! 

Gebed: Vader, Uw toorn is realiteit, maar wat ben ik dankbaar dat deze toorn mij nooit zal treffen omdat Jezus voor mij ertussen is komen staan! Soms is het maar goed dat ik over Uw toorn moet nadenken, zodat ik echt intens kan danken en daardoor ook nog meer mag dienen!

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)

Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. (Efeze 4:8)

We hebben gezien dat Jezus Zijn Koningschap op aarde verdeeld heeft over sommigen die een bediening krijgen. Nog steeds is Jezus Koning, maar de leiding en de opbouw van de kerk laat Hij over aan mensen die Hij daar een bediening voor geeft. Daarin spelen Woord en Geest natuurlijk een grote rol. Toch zou je dan kunnen zeggen dat er inderdaad sommigen zijn met een bediening, maar dat er velen zijn zonder bediening. Natuurlijk klopt dat ook weer niet, want degenen met een bediening, hebben die gekregen om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Het gaat dus ook weer wel over alle gelovigen met een roeping in deze wereld. In de Efezebrief zegt Paulus, voordat hij het over de bedieningen heeft, eerst iets over de gaven van de Heilige Geest. Die zijn aan allen gegeven en je kun je de vraag stellen in hoeverre dat ook dit te maken heeft met het gedeelde Koningschap.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu