"HEERE, straf mij niet in Uw grote toorn, bestraf mij niet in Uw grimmigheid. Want Uw pijlen zijn in mij gedrongen, Uw hand is op mij neergekomen." (Psalm 38:2 en 3) 

Heb je Psalm 38 wel eens echt gelezen? Het is echt niet een psalm die je eens op een gezellige zondagmiddag zou gaan lezen. Het is een psalm waar David aan de ene kant allemaal vijanden ziet die sterker zijn dan hij, maar hij worstelt ook met de toorn van God. We weten niet in welke situatie David deze psalm heeft geschreven. Het zou kunnen zijn dat deze psalm is ontstaan na de zonde met de volkstelling. Het is in ieder geval verschrikkelijk hoe hij de toorn van God ziet. 

En ik besef dat dit een thema is dat wij liever maar overslaan. Een thema dat niet echt past bij de liefde van God. Alsof er van Gods liefde niets meer over kan blijven. Een tijd terug sprak ik ergens over de heiligheid van God en na afloop van die avond zei iemand: "Ik wist niet dat je ook zo zwaar kon preken." Blijkbaar koppelen wij de heiligheid en de toorn van God over de zonde heel snel aan een bepaalde soort preken. En ik wil zelf altijd er oppassen dat ik dit onderwerp niet uit verhouding haal. Maar er nooit iets over zeggen kan ook echt niet. 

Zou God vertoornd zijn over de zonde? Misschien is dat wel een vraag waar we soms niet goed mee uit de voeten kunnen. Want we zijn liever bezig met het Koninkrijk van God, staan in de overwinning, leven uit geloof en daar past dit thema maar erg moeilijk bij. Maar juist in de lijdenstijd is dit misschien wel juist een thema dat goed past. En om het maar eerlijk te zeggen: De woorden van David aan het begin van deze psalm zijn realiteit! God is verschrikkelijk vertoornd om de zonde! 

Ga even mee naar de hof van Gethsemané. Kijk even wat daar gebeurd als Jezus, nota bene, Gods Eigen, lieve Zoon daar neerknielt. Nog ene stap het het echte lijden zal beginnen. De soldaten hebben hun wapens al gepakt om Hem op te pakken. Ja, Jezus weet het: Nu gaat het gebeuren! En Jezus zoekt nog ene keer de stilte met Zijn Vader. En Zijn gebed is duidelijk: "Vader, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan." En op het moment dat dit niet blijkt te kunnen, gaat Jezus bloed zweten! Niet omdat Hij zo zwaar zal lijden, maar omdat Hij beseft dat God vertoornd is over de zonde. En niet een beetje! God kan de zonde niet verdragen en Zijn toorn moet ontvlammen en Zijn toorn moet een weg vinden zoals lava uit een vulkaan moet. 

Als er iemand bewust was hoe groot Gods toorn was over de zonde, dan was Jezus het. Meer nog dan David in deze psalm. God kan niet met liefde naar ons kijken, als er onverzoende zonden tussen staat. Ja, Jezus heeft voor de ongelovigen Gods toorn uitgesteld en voor de gelovigen heeft Hij Gods toorn gedragen. Maar de woorden van David aan het begin van deze psalm zijn niet overdreven, het is realiteit, zodat wij zo intens dankbaar zouden worden dat Jezus deze toorn heeft verdragen! 

Gebed: Vader, Uw toorn is realiteit, maar wat ben ik dankbaar dat deze toorn mij nooit zal treffen omdat Jezus voor mij ertussen is komen staan! Soms is het maar goed dat ik over Uw toorn moet nadenken, zodat ik echt intens kan danken en daardoor ook nog meer mag dienen!

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Lukas 10:1-11

1 Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou.
2 Hij zei dan tegen hen:  De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.
3  Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven.
4  Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee,  en groet niemand onderweg.
5  En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis!
6 En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren.
7 Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt,  want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis.
8 En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt,
9 genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.
10 Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg:
11 Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het Koninkrijk van God dicht bij u is gekomen.
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet

"Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad." (Lukas 10:12)

Wat een woorden in deze tekst, maar hoe vaak ook verkeerd begrepen. Hoe ga je om met weigeraars van het Evangelie? Het is niet eenvoudig om een goed antwoord te geven op deze vraag. Hoewel het vroeger, en in sommige kringen nog steeds, gebeurde dat er dan werd gezegd: "Als je niet gelooft ga je naar de hel", is dit niet wat Jezus een discipel leert. Jezus leert ons op een heel andere manier reageren. Het oordeel ligt namelijk nooit bij ons, maar dat is een zaak van God Zelf. Daar hebben wij niets over te zeggen. Het zou kunnen zijn dat je dan zegt: "Maar Jezus zegt toch dat het Sodom, Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan degenen die het Evangelie weigeren?" Ja, zoiets lijkt Hij wel te zeggen, maar dan moeten we daar toch nog even beter naar kijken.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu