"Want Hij heeft de ellendige in zijn ellende niet veracht en niet verafschuwd; Hij heeft Zijn aangezicht niet voor hem verborgen, maar Hij heeft gehoord, toen hij tot Hem riep. Van U zal mijn lof zijn in een grote gemeente, mijn geloften zal ik nakomen in bijzijn van wie Hem vrezen." (Psalm 22:25 en 26) 

Jezus en jij, wat is de grote overeenkomst? Misschien best wel een aparte vraag, want is er wel een overeenkomst? Ja, in Christus zijn er geestelijk overeenkomsten gekomen. Maar toch geloof ik dat er nog een overeenkomst is. Er is een overeenkomst in hoe God naar ons kijkt in ons diepste bestaan en hoe Hij op dat moment naar Jezus keek. Toen Jezus aan het kruis hing, tot zonde gemaakt, en Hij uiteindelijk Zijn leven gaf, zag God om naar Jezus als naar de ellendige in Zijn ellende. Want toen Jezus, compleet kapot gemaakt, van het kruis werd afgehaald en in het graf werd gelegd om daar te verteren, zag God naar Hem om en wekt Hij Hem op.

 

Dat is Gods omzien naar de ellende van dè Ellendige! Jezus was de Ellendige geworden omdat God een intens verlangen had om naar de ellende van de ellendigen om te kunnen zien. God heeft Zijn aangezicht niet voor ons verborgen, net zo goed als Hij dat ook niet heeft gedaan voor Jezus. Er is wel een moment geweest dat God echt niet meer naar Zijn Zoon keek, zodat Jezus ook dat stuk voor ons volbracht, maar door Jezus verbergt God het aangezicht niet meer van ons. 

Vanaf het moment dat Jezus de wereld met Zichzelf verzoende, kon God weer kijken naar de wereld en kan Hij zeker van de gelovigen, Zijn ogen niet meer van ons afhouden! Want God kijkt naar jou in Christus en dan heeft Hij je niet veracht of verafschuwd! God kijkt naar jou, naar al je ellende, maar Hij kijkt naar je zoals Hij naar Jezus kijkt, Die op dit moment aan Zijn rechterhand zit! Dit heeft David nog niet zo kunnen meemaken, zoals wij dat meemaken. En toch ervaar zelfs David hier al iets van! 

Als jij roept, dan ziet God je, wat er ook gebeurt in je leven. God is niet de op afstand aanwezige grote God. God is de God Die nabijkomt, en Die altijd jou in het oog heeft, elke zucht hoort, en in elke situatie erbij is. Niet dat Hij ook elke situatie ook zo wilt, maar Hij is er wel bij. Daarmee is Hij ook niet machteloos, maar de vloek over de aarde raakt ons wel, en toch is God er in nabij! 

David, nadat hij dit heeft gevoeld en beseft, gaat zijn lof aan iedereen vertellen. Hij is er helemaal vol van, al zoveel jaar voordat Jezus ging komen! Hoeveel meer moet dan nu onze mond werkelijk overlopen van de grootheid van God. Het is ongelofelijk dat God in elke situatie blijft kijken, hoe diep het ook gaat, Hij blijft nabij en hoort je! En dan al die beloften als je God miste of als je het uitschreeuwt en je geloften deed, dan, als je dit beseft is het tijd om al die geloften nu ook na te komen. Want God is zo intens en diep genadig en nabij! 

Gebed: Vader, ik dank U dat U vol liefde naar mij kijkt, hoe onaanzienelijk het soms hier op aarde ook is, maar U kijkt altijd naar mij, U hoort mij altijd en daarom loof ik U, al de dagen van mijn leven.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'


Romeinen 12:9-21

9 Laat de liefde ongeveinsd zijn.  Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede.
10 Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde.  Ga elkaar voor in eerbetoon.
11 Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.
12 Verblijd u in de hoop.  Wees geduldig in de verdrukking.  Volhard in het gebed.
13 Wees deelgenoot in de noden van de heiligen.  Leg u toe op de gastvrijheid.
14 Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet.
15 Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen.
16 Wees eensgezind onder elkaar.  Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog.
17 Vergeld niemand kwaad met kwaad.  Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen.
18 Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.
19 Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven:  Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.
20 Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen.
21 Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap vol liefde

"Wordt niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede." (Romeinen 12:21)

We gaan de serie 'Kerk van Jezus' afsluiten. We hebben stilgestaan bij het Koningschap van Jezus in de kerk, bij discipelschap en bij de gemeenschap van de kerk. Er is nog veel meer te zeggen, maar uiteindelijk moet het in de kerk van Jezus gaan over dat wat Hij ons zegt, dat we als gelovigen groeien in discipelschap en dat de gemeente functioneert als een gemeenschap waar liefde heerst en waar iedereen zich welkom voelt. Als dat de kerk is, dan is het de kerk van Jezus. Een kerk waarvan geldt dat deze niet wordt overwonnen door het kwade, maar waar het kwade wordt overwonnen door het goede. En dat is meestal niet onze eerste reactie. Liefde overwint alles en opent deuren. In alle jaren in de kerk heb ik al zo vaak gezien dat we niets bereiken met strijd en harde woorden. Liefde, aanvaarding en begrip maakt dat de kerk voluit kerk van Jezus kan zijn.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu