"Want Hij heeft de ellendige in zijn ellende niet veracht en niet verafschuwd; Hij heeft Zijn aangezicht niet voor hem verborgen, maar Hij heeft gehoord, toen hij tot Hem riep. Van U zal mijn lof zijn in een grote gemeente, mijn geloften zal ik nakomen in bijzijn van wie Hem vrezen." (Psalm 22:25 en 26) 

Jezus en jij, wat is de grote overeenkomst? Misschien best wel een aparte vraag, want is er wel een overeenkomst? Ja, in Christus zijn er geestelijk overeenkomsten gekomen. Maar toch geloof ik dat er nog een overeenkomst is. Er is een overeenkomst in hoe God naar ons kijkt in ons diepste bestaan en hoe Hij op dat moment naar Jezus keek. Toen Jezus aan het kruis hing, tot zonde gemaakt, en Hij uiteindelijk Zijn leven gaf, zag God om naar Jezus als naar de ellendige in Zijn ellende. Want toen Jezus, compleet kapot gemaakt, van het kruis werd afgehaald en in het graf werd gelegd om daar te verteren, zag God naar Hem om en wekt Hij Hem op.

 

Dat is Gods omzien naar de ellende van dè Ellendige! Jezus was de Ellendige geworden omdat God een intens verlangen had om naar de ellende van de ellendigen om te kunnen zien. God heeft Zijn aangezicht niet voor ons verborgen, net zo goed als Hij dat ook niet heeft gedaan voor Jezus. Er is wel een moment geweest dat God echt niet meer naar Zijn Zoon keek, zodat Jezus ook dat stuk voor ons volbracht, maar door Jezus verbergt God het aangezicht niet meer van ons. 

Vanaf het moment dat Jezus de wereld met Zichzelf verzoende, kon God weer kijken naar de wereld en kan Hij zeker van de gelovigen, Zijn ogen niet meer van ons afhouden! Want God kijkt naar jou in Christus en dan heeft Hij je niet veracht of verafschuwd! God kijkt naar jou, naar al je ellende, maar Hij kijkt naar je zoals Hij naar Jezus kijkt, Die op dit moment aan Zijn rechterhand zit! Dit heeft David nog niet zo kunnen meemaken, zoals wij dat meemaken. En toch ervaar zelfs David hier al iets van! 

Als jij roept, dan ziet God je, wat er ook gebeurt in je leven. God is niet de op afstand aanwezige grote God. God is de God Die nabijkomt, en Die altijd jou in het oog heeft, elke zucht hoort, en in elke situatie erbij is. Niet dat Hij ook elke situatie ook zo wilt, maar Hij is er wel bij. Daarmee is Hij ook niet machteloos, maar de vloek over de aarde raakt ons wel, en toch is God er in nabij! 

David, nadat hij dit heeft gevoeld en beseft, gaat zijn lof aan iedereen vertellen. Hij is er helemaal vol van, al zoveel jaar voordat Jezus ging komen! Hoeveel meer moet dan nu onze mond werkelijk overlopen van de grootheid van God. Het is ongelofelijk dat God in elke situatie blijft kijken, hoe diep het ook gaat, Hij blijft nabij en hoort je! En dan al die beloften als je God miste of als je het uitschreeuwt en je geloften deed, dan, als je dit beseft is het tijd om al die geloften nu ook na te komen. Want God is zo intens en diep genadig en nabij! 

Gebed: Vader, ik dank U dat U vol liefde naar mij kijkt, hoe onaanzienelijk het soms hier op aarde ook is, maar U kijkt altijd naar mij, U hoort mij altijd en daarom loof ik U, al de dagen van mijn leven.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 1:1-9

1  Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië,
2  uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus: moge genade en vrede voor u vermeerderd worden.
3  Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden,
4  tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u.
5  U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.
6  Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd als het nodig is-bedroefd door allerlei verzoekingen,
7  opdat de beproeving van uw geloof-die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt-mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.
8  Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde,
9  en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen.​
10  Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd.
11  Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de Geest van Christus, Die in hen was, doelde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna.
12  Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het Evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, Die vanuit de hemel gezonden is; dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Veel meer uitzicht dan vroeger

Thema: Eerste brief van Petrus

"Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen." (1 Petrus 1:8 en 9)

Weet je wat het einddoel van je geloof is? De zaligheid van onze zielen! Dat klinkt logisch, maar dat is het eigenlijk niet. Er zijn mensen die van de zaligheid van hun zielen ongeveer het beginpunt maken omdat het in hun geloofsleven alleen gaat om de zaligheid. Dan vergeet je om het Koninkrijk van Jezus op aarde te brengen. De zaligheid is het einddoel van ons geloof. Het heeft er dus wel alles mee te maken en het kan ook niet ontbreken. Maar er is nog iets aparts aan dat einddoel van ons geloof. Voor ons is dat einddoel een bemoedigende troost. Het mag een uitzicht zijn, het mag een verlangen zijn dat als een soort bijwerking bij je geloof komt. Ik schrijf 'bijwerking' zodat het niet al je aandacht vraagt om daar mee bezig te zijn. Maar laat het wel een bijwerking zijn die je een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde geeft.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu